Vedtekter

Bilde

Forslaget til vedtekter ble utarbeidet av Tom Trondsgård på oppdrag fra Presidenten. Det anbefalte utkastet ble fremlagt på treffet på Sanda Camping 2007, og ble godt mottatt. Noen forslag ble scannet inn og implementert ihht treffets retningslinjer.

Revisjoner av vedtektene:

Rev. 0.1   Dato: 01.07.2006 T.T.
Rev. 0.2   Dato: 18.07.2009 T.T.

Vedtekter for Valhall Vedlikehald Motorsykkel Treff:

Valhall vedlikehald MC ble grunnlagt I 1998. Hensikten er å samle interesserte mc-kjørere for personell tilknyttet til oljemiljøet. Gjennomføre årlige treff for å utveksle erfaringer, Ivareta motorsykkelførernes interesser og holde høy sosial profil.

Vedtektene skal gjennomgåes grundig ved hvert treff.

1.1. Presidentens rolle og ansvar: Han er øverste leder for treffet og skal Lede, Styre og Bestemme. Treffene skal være tuftet på demokrati og kreativitet. Forslag /innspill til endringer/forbedringer diskuteres. Forslag skal fremlegges skriftlig og være datert og underskrevet av forslagstiller. Det kan foretaes avstemning, men Presidenten har myndighet til også på selvstendig grunnlag godkjenne, endre eller avslå alle forslag og innspill. Presidenten er ansvarlig for all administrasjon og tildeling av tøymerker.

1.2. Treffarrangører: Det skal på hvert treff velges/utpekes ansvarlig treffarrangør. Treffarrangørene blir fra den dagen ansvarlig for at treffet blir planlagt og arrangert på en sikker, kreativ og god sosial måte. Det skal i god tid før treffet sendes ut skriftlig informasjon om planer og hovedaktiviteter for arrangementet. Arrangøren skal ta med ferdig utfylte deltakerdiplomer og rammer klare for presidentens signering og utdeling.Utdeling foretaes tidligst på treffets kveld nummer to. Ved treffets åpning skal det serveres "beverdram" i.h.h.t. fast rituale og tradisjon. I tillegg skal alle deltakere gjøres kjent med gjeldende vedtekter.

Etter treffet skal det skrives innlegg I firmaets informasjonsavis o.a. Reportasjen skal minimum inneholde samlebilde av deltakere og kort oppsummering av de sosiale, kulturelle og historiske begivenhetene.

1.3. Nye treffdeltakere: For de som ønsker å delta må det sendes skriftlig henvendelse til presidenten. Det må komme klart frem av henvendelsen hvorfor det ønskes deltakelse og hva vedkommende eventuelt kan bidra med. Det er viktig at tidligere deltakere veileder nye søkende.

1.4  Jakkemerker: Det ble i.f.m. stiftelsen håndbrodert 30 nummererte tøymerker. Når Presidenten etter faste kriterier og vurderinger har kommet frem til at en deltaker kvalifiserer for å få tildelt nummerert merke, vil tildelingen foregå iht faste ritualer. Liste over hvem som innehar nummererte merker administreres av presidenten. Merke skal behandles med forsiktighet og bæres synlig på jakke/skjorte på alle treff. Manglende merke på treff, kan I verste tilfelle kvalifisere for utestenging. Presidenten kan etter bestemte kriterier eller ved grove overtredelser inndra og/eller overdra merke til andre deltakere.

 

19.07.2009 Webmaster Kjell.

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 20/7-2009

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: