Årsmøte 2017 i Jarlsberg swing-Vestfold swingklubb

Søndag 12.mars 2017 kl.16.00 avholder klubben sitt årsmøte.

Årsmøtet gjennomføres som beskrevet i vedtektene §5.


§ 5 Årsmøtet.

Årsmøtet som er klubbens høyeste organ avholdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet er kun for medlemmer. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens nettside. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende med senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.


På årsmøtet vil følgende behandles :

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og to repr. til å underskrive protokoll.
4. Årsberetning 2016 med gruppeberetninger.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning
6. Styrets budsjettforslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent og styregodtgjørelse
8. Innkomne forslag
9. Valg

Innkomne forslag har vært styret i hende innen 26.februar 2017.

Alle verv på valg har innstilte kandidater som er forespurt på forhånd.

Medlemskapet for 2017 i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.

Info om medlemskap finner man på siden Bli medlem på venstre side.

 


Vel møtt. 


Hilsen
Styret


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse