Årsmøte i Jarlsberg swing - Vestfold swingklubb 8.mars kl.16

Søndag 8.mars kl.16.00 avholder klubben sitt årsmøte.
Det vil være bevertning med tanke på at det er dansekveld etterpå.
Årsmøtet gjennomføres som beskrevet i vedtektene §5.


§ 5 Årsmøtet.

Årsmøtet som er klubbens høyeste organ avholdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet er kun for medlemmer. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens nettside. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende med senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.


På årsmøtet vil følgende behandles :

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og to repr. til å underskrive protokoll.
4. Årsberetning 2014 med gruppeberetninger.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning
6. Styrets budsjettforslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent og styregodtgjørelse
8. Innkomne forslag
8.1 Gratis sommeravslutning 24.april for klubbens medlemmer.
9. Valg

Innkomne forslag har vært styret i hende innen 26.februar 2015.

Alle verv på valg har innstilte kandidater som er forespurt på forhånd.

Medlemskapet i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.

Vel møtt.

For innbetaling av medlemskontigenten benyttes konto nr: 2400.31.17762

Pris kr. 150 ,-


Vel møtt

Hilsen
Styret

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse