Årsmøte i Jarlsberg swing-Vestfold swingklubb

Styret i JS-VSK innkaller herved til årsmøte på Sem skytterlags lokaler søndag 14.mars kl. 17.00. Det vil være danse-/treningskveld etter årsmøte, gratis for deltakere på møtet.
Medlemskontingenten for 2010 må være innbetalt før 1.februar 2010 for å ha alle
rettigheter. Innkomne saker leveres styret i hende innen 28.februar.

Det vil være vanlige årsmøtesaker jmf. vedtektene §5:

§ 5 Årsmøtet.

Årsmøtet som er klubbens høyeste organ avholdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet er kun for medlemmer. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens nettside.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende med senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær og 2 repr. til å undertegne protokollen.
4. Årsberetning med eventuelle gruppeberetninger.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning.
6. Styrets budsjettforslag.
7. Fastsette medlemskontingent og styregodtgjørelse.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.

Velkommen skal alle være.

STYRET

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse