Det varsles oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for E6 Roterud (Gjøvik) - Storhove, og høring/offentlig ettersyn av planprogram. 

Planen skal legge til rette for bygging av firefelts E6 fra Gjøvik til Storhove, samt avbøtende tiltak langs avlastet E6 fra Øyresvika til Storhove. Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, hvor Lillehammer kommune er planmyndighet for området som geografisk ligger innenfor kommunegrensen til Lillehammer. Nye Veier er tiltakshaver. 
 

MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET ELLER OPPSTART AV PLANARBEID

Nye Veier As har en medvirkningsportal, med bl.a. informasjon om prosjektet, planprogram, kartløsning og mulighet for å gi innspill til planarbeidet.

http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=e7f511c37d69451bb9ec96f6b6b1d45a

Det oppfordres til å bruke medvirkningsportalen for å sende inn merknader.

Merknader kan også sendes til Asplan Viak AS, Postboks 295, 2302 Hamar