Kommunedelplan for E6 forbi Lillehammer er vedtatt

Kommunedelplanen ble vedtatt i sak 56/18 den 21.06.18 og er i tråd med hva vi har kjempet for i over 4 år!

Det er hyggelig å endelig kunne se fruktene av et målrettet og godt arbeide i over 4 år. Utgangspunktet i 2014 var at SVV ville legge ny 4 felt E6 i dagens trase med dertilhørende svære utfyllinger i Mjøsa og med all fremtidig trafikk inkl. tungtrafikk dundrende rett igjennom Lillehammers indrefilet og vært en stor barriere mot Mjøsa/Lågen.

For oss som er bosatt i bydelen var dette opplagt et svært dårlig trasevalg og vi har iherdig jobbet for trasevalg og løsning som i best mulig grad ivaretar de viktige kvalitetene for alle beboere og brukere av området. Dette gjelder alt fra lokal luft- og støyforuensning, oppvekst- og bomiljø, hensynet til barn og unge, kultur og natur inkludert bevaring av gjenværende naturlig strandlinje(Ny E6 mellom Vingrom-Øyresvika forutsetter Mjøsutfylling på hele strekningen).  

Siden 2014 har vi sendt 10 stk brev/høringsinnspill/merknader og deltatt på møter, workshops, presentasjoner og befaringer. I 2017 begynte vi å samarbeide med arbeidsgruppen til vel- og boforeninger nord for Strandtorget, og tilsammen har vi representert nærmere 5000 beboere. Vi har underveis merket at politikere stort sett har vært lydhøre for våre argumenter, og at det har vært en prosess som har gått fra nærmest null kunnskap om konsekvenser, til mye kunnskap hos de involverte, etterhvert som prosessen har skredet fremover.   

Vedtatt kommunedelplan innebærer lang tunnell forbi Lillehammer, med tunnellinnslag sør for Øyresvika og nord for Nordre Traaseth gård. Dagens E6 trase forbi Lillehammer vil bli lokalveg til/fra ny 4 felts E6, og i tillegg er det krav/forventninger om en rekke støydempende miljøtiltak langs lokalveien bla lavere fartsgrense og gang/sykkkelveg langs dagens E6 fra Strandtorget til Øyresvika. Dette er forhold som vil bli detaljregulert i en kommende reguleringsplan, som vi vil påvirke for å oppnå best mulige løsninger. 

Vedtatt kommunedelplan er den best mulige for Lillehammers beboere. Planen tilrettelegger for en positiv by- og bydelsutvikling med mindre trafikk, større nærhet til lågen og Mjøsa, miljøtiltak, samt mindre støy og luftforurensning.

Vi gleder oss til fremtiden!

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse