Kommunedelplan 4-felt E6 - andre gangs høring

Kommunedelplan for E6 Vingrom - Ensby - Lillehammer kommune - Andre gangs offentlig ettersyn - Frist for innspill: 13. april

Lillehammer kommune har sendt ut følgende brev i forbindelse med at revidert plan er lagt ut til ny høringsrunde:

Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby i Lillehammer kommune legges nå ut til andre gangs høring/offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å fastlegge prinsippløsningen for ny firefelts E6 gjennom Lillehammer, og skal legges til grunn for videre reguleringsplanlegging.

Planforslaget lå ute til første gangs offentlig ettersyn i perioden 04.08.17 – 15.09.17, der det blant annet kom innsigelser fra fem statlige myndigheter. For å imøtekomme innsigelsene er det gjort endringer i planmaterialet som gjør det nødvendig å gjennomføre et nytt offentlig ettersyn.

Kommunestyret fattet i møte den 22.02.18 følgende vedtak:

      1. E6 vesttrasé med endring/tillegg gjort etter første gangs høring legges til grunn for andre gangs høring.

 1. Som forutsetning for det videre planarbeidet legges følgende til grunn:

- Bestemmelse § 1.3 Rekkefølgekrav suppleres med følgende tiltak:

 1. Sykkelveg Vingnes-Hovemoen
 2. Turveg langs Mjøsa mellom Vingrom og Vingnes
 3. Støyskjerming mot bebyggelse på Riselandet, Vingnes, Busmoen
 4. Støyskjerming mot friluftsområder (Vingnesvika og Mosodden)
 5. Forbedret atkomst mellom bolig- og friluftsområder langs Lågen/Mjøsa
 6. Ombygging av kryss Mesna
 7. Ny adkomst til sentrum under bakken
 8. Ombygging av kryss Sannom
 9. Ny/forbedret atkomst til Hovemoen via ny rundkjøring
 10. Ombygging av gamle E6 til lokalveg
 11. I reguleringsplan skal det utredes mulighet for å bygge ny bru i tre. Denne utredningen skal blant annet omhandle:

(a) estetisk utforming

(b) tilpasning av fundament

(c) lengde på bruspenn

(d) miljøvurdering ved valg av tre som byggemateriale

Det forutsettes at disse avbøtende tiltakene gjennomføres og finansieres som del av utbyggingsprosjektet E6 Vingrom - Ensby.

      3. Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby, med planbeskrivelse/tilleggsrapport datert 22.01.18, plankart datert  22.01.18 og planbestemmelser datert 22.01.18, legges ut til offentlig ettersyn/høring.

 1. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.

Planforslaget m/vedlegg er tilgjengelig  via http://www.lillehammer.kommune.no/e6.6008321-174090.html

Fristen for å gi en høringsuttalelse er satt til 13. april 2018.

Eventuelle merknader sendes til Lillehammer kommune, tjenesteområde for plan og miljø, postboks 986, 2626 Lillehammer, eller postmottak@lillehammer.kommune.no .

Merknader til planen ved andre gangs høring bør ha fokus på det som er nytt etter første høringsrunde og som har betydning for endelig sluttbehandling av planen.

Gjentakelse av merknader som tidligere er sendt inn, trengs ikke sendes inn på nytt. Disse er vurdert og kommentert (se vedlegg i høringsmaterialet), og vil følge saken videre til kommunal behandling


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse