Vedtekter

Dette er Våle Grunneierlags vedtekter Vedtatt 12. juni 1956 med endringer av 27.mars 1973 Nye vedtekter av 27.Februar 2018

Vedtekter

VEDTEKTER

§1 Våle grunneierlag (senere kalt grunneierlaget) er en sammenslutning av grunneiere. Medlemmene har begrenset ansvar. Grunneierlaget har vekslende medlemstall og vekslende kapital.

§2 Formål og arbeidsfelt.
Grunneierlagets formål er å samle grunneiere i område for å forvalte utnyttelsen av storvilt, småvilt og fiske i lagets område. Grunneierlaget skal arbeide for å utvikle utmarksproduktene som næring til landbruket, samt bevare ressursene på lang sikt. Grunneierlaget skal også arbeide for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov i utmark.

§3 Grunneierlagets område er Våle (gamle Våle kommune) i Re kommune.

§4 Innmelding og utmelding.
Medlem av grunneierlaget kan alle bli som eier minimum 15 da. jaktbart utmarksareal. Grunneier med mindre areal kan bli medlem med spesiell godkjenning av styret. Innmelding i laget skjer ved undertegning av en innmeldingserklæring. Medlemskapet skal lyde på vedkommendes navn og all hans/hennes eiendom. Medlemskapet følger eiendommen. Medlemmer er pliktig til å motta valg til alle ombud innen grunneierlaget. En har rett til å frasi seg ombud for like lang periode som en har fungert.
Medlemmer og innehavere av jaktkort som gjør seg skyldig i overtredelse av jakt og fiskerilovgivingen , lagets vedtekter eller annet uverdig forhold, kan suspenderes av styret og kort inndras.
Styrets godkjennelse og suspensjon av medlemmer skal forelegges førstkommende årsmøte som kan vedta suspensjon for et eller flere år eller for bestandig. Vedtaket må ha 2/3 flertall. Utmelding skal skje sktiflig med 1 års varsel. Suspenderte og utmeldte medlemmer har ikke krav på tilbakebetaling av innskutte midler eller fonds.

§5 Styret.
Grunneierlaget ledes av et styre på fem -5- medlemmer. Gyldig vedtak fattes med tre -3- stemmer. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.
Styret velger selv blant sine medlemmer nestformann, sekretær og materialforvalter.
Styrets oppgave er å lede laget og dets virksomhet innenfor rammen av gjeldende vedtekter. En sentral oppgave vil i så måte være koordinering og tilrettelegging av fellestiltak og andre samarbeidstiltak innin utmarkssektoren.
Styret skal blant annet:
1. Arrangere årsmøtet og avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
2. Ordne med utnyttelsen av områdets utmarksressurser på den måten årsmøte bestemmer. Styret skal prioritere utnyttelse som skaper økte arbeids og inntektsmuligheter.
3. Styret leier om nødvendig inn sekretær og regnskapshjelp.
4.fremme forslag om eventuelle endringer av lagets retningslinjer for utnyttelse innen de forskjellige saksområder.
5. Anmelde ulovlig jakt og fiske på grunneierlagets område.
6. Ta opp, forberede og/eller gjennomføre andre saker som årsmøte pålegger styret. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

§6 Årsmøtet.
Det skal holdes årsmøte hvert år innen utgangen av februar. Rett til å delta på årsmøte har bare medlemmer eller deres fullmektig. Et medlem eller fullmektig kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for et annet medlem, men ikke for flere.
Årsmøte kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.
Innkalling med saksliste sendes ut til alle medlemmende minst 2 ? to ? uker før årsmøtet.
Årsmelding, regnskapstall og valgkomiteens innstilling legges ut på Våle Grunneierlag sin hjemmeside minst 2 ? to ? uker før årsmøtet.
Forslag som ønskes behandler på årsmøtet sendes styret pr mail senest 10 dager før årsmøtet.
Innkommende saker legges ut på lagets hjemmeside senest 5 -fem - dager før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det.
Årsmøtet skal:
1. Velge møteleder og to -2- personer til å underskrive protokollen sammen med formann.
2. Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, herunder avsetting til fonds og budsjett for kommende år.
3. Treffe avgjørelse om disponering av overskudd.
4. Fastsette retningslinjer for jakt og fiske i område.
5. Velge formann for et -1- år. Valget skal skje skriftlig.
6. Velge det antall styremedlemmer som står på valg. Styremedlemmene velges for to -2-år. Dog slik at to -2- medlemmer er på valg hvert år. Valg skal være skriftlig.
7. Velge kassere for to -2- år.
8. Velge to -2- varamenn i nummerorden
9. Velge to -2- revisorer eller autorisert revisor.
10. Velge ett -1- medlem og ett -1- varamedlem til valgkomiteen.
11. Velge småviltformenn.
12. Fastsette godtgjørelse for valgte tillitsvalgte etter forslag fra valgkomiteen.
13. Behandle andre saker som er fremmet av styret eller medlemmer.

Gradert stemmerett brukes når minst en av de stemmeberettigede forlanger det. Ellers har hvert medlem en stemme.
I de tilfeller når gradert stemmerett brukes, blir fordelingen av stemmer slik:
Inntil 300 dekar -1- stemme
Over 300 dekar -2- stemmer
Over 1000 dekar -3- stemmer
Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

§7. Valgkomite.
Valgkomiteen består av tre -3- medlemmer, hvorav en går ut hvert år. Den som har fungert lengst er formann og går ut ved nyvalget.
Valgkomiteen avgir innstilling til årsmøte og leder valget.

§8. Disponering av jakt og fiske.
Styret ordner omsetningen av jakt og fiske gjennom arbeidsåret slik det er bestemt på årsmøtet. Medlemmer har førsterett til kjøp av jakt. Grunneiere har rett til småviltjakt på egen eiendom uten å løse jaktkort. Statens vilttrygdavgift må løses.

§9. Samarbeide.
Grunneierlaget kan etter behandling i årsmøtet opprette avtaler med lokale foreninger eller enkeltpersoner angående spesielle arbeidsoppgaver og ansvarsområder innen grunneierlagets område. Grunneierlaget kan videre tiltre aktuelle samarbeidsorgan etter årsmøtets vedtak, herunder inngå i større forvaltningsregioner for storvilt.


§10. Egne enheter innenfor grunneierlaget.
Grunneierlagets areal kan deles hensiktsmessige storviltvald. Storviltvaldene kan deles i egnede småviltfelt. Ved endring av grensene for storviltvaldskal styret i samarbeid med berørte medlemmer fremme søknad til viltnemnda om storviltvaldenes grenser.

§11. Inntekter og utgifter.
Ved deling av utbytte eller fordeling av utgifter legges medlemmenes utmarksareal til grunn.

§12. Oppløsning og vedtektsendring.
Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått på foregående ordinære årsmøte. Minst halvparten av de stemmeberettigede må være tilstede. Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlige flertall blant de fremmøtte.
Vedtektsendringer kan foretas på årsmøte med 2/3 flertall.

§13. Tvister.
Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning for alle parter.(jfr rettergangsloven kp 32) av en voldgiftsrett på tre -3- medlemmer.
Av disse velger partene en hver og sorenskriveren i Horten det tredje medlem.

Les mer: Årsmøte

 Del denne siden på Facebook: