Eldre info

En vil her finne referater, hyttevetekter, bilder og annen felles informasjon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.03.14
 
Det har vært et ønske fra hytteforeningsmedlemmer å kunne sponse Geir Baardsen , vår fabelaktige løypekjører, for den jobben han gjør. Geir har nå etablert eget firma slik at det er mulig. 
De flotte langrennsløypene vi nytter godt av rundt hyttene våre og i Djuvsbotnen er i stor grad basert på frivilllig dugnad fra Geir Baardsen sin side. Han investerer privat både i tråkkemaskin og jobbingen.
Geir Baardsen får en årlig støtte til kjøringen sin , men dette dekker ikke de reelle kostnadene knyttet til arbeidet som gjøres.
 
Hyttestyret legger på etterspørsel ut informasjon om firma og kontonummer slik at hytteforeningens medlemmer kan betale en frivillig løypeavgift direkte til Geir. 
Svandalen løypekjøring. Kontonummer 33302537165.
 
Takk for en fantastisk jobb Geir!
Styret
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.13
 
Hei
 
En av varmekablene på hovedvannsystemet er defekt. Jeg har sålangt ikke lykkes i å finne ut nøyaktig hvilke del av nettet denne varmekabelen dekker, men mye kan tyde på at den forsyner hovednettet og stikkledninger fra trafoen på myra og opp til vannverket omtrent samme retning som veien gjennom øvre del av feltet.
 
To av disse stikkledningene har nå frosset. Dette gjelder stikket til hytte 23 og 25 og stikket til hytte37, 38, 39 og 40. Det jobbes med saken for å rette opp i feilen.
 
Ved spørsmål - ta kontakt med undertegnede på tlf 90103007.
 
Bjørn Egil Rossebø
----------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.12:
 
Vannforsyning i hyttefeltet.
 
Som kjent har vi ved flere anledninger erfart problemer med vannforsyningen i feltet, først og fremst i forbindelse med høytider og dermed mange brukere. Det er derfor bestemt at det vil bli boret en ny, tredje vannbrønn for å øke kapasitet og driftssikkerhet i anlegget. Brønnen beskostes av Berge Sag. Brønnen er planlagt boret i løpet av sommeren. Om alt går etter plan vil brønnen være operativ og tilkoblet innen vinteren. I tillegg vil buffertankens nivåsettinger justeres for å øke tilgjengelig kapasitet.
 
For styret,
Geir Sjøberg
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
28.01.12:
 
Informasjon til medlemmene i Svandalen Hytteforening
 
 
Langrennsløyper i Sauda/Møte avholdt med andre hytteforeninger i Sauda 
 
Den 30. desember 2011 ble det avholdt møte andre hytteforeninger i Sauda, først og fremst fra Svandalen. I tillegg var Ragnar Fosstveit fra Sauda Ferie & Fritid tilstede. Følgende foreninger var representert: 
 
Åsane Hytteforening
 
Svandalen Fjellgrend
 
Svandalen Panorama
 
Haugane Hytteforening
 
Maldal Hyttevel
 
Svandalen Hytteforening
 
Tore Sampson og Geir Sjøberg stilte fra Svandalen Hytteforening, og det ble drøftet hvordan hytteforeningene kan samarbeide for å fremme og ivareta hytteeiernes interesser. I dette første møtet ble tiden først og fremst viet langrennsløyper, -traseer og -oppkjøring. Men det ble også snakket om forhold knyttet til kommunen og eiendomsskatt, erfaringsutveksling rundt drift av foreningene etc. Dette kan også være en arena hvor vi kan samordne en del initiativ som krever medlemmenes samtykke. For vår del er det først og fremst årsmøtet i påskeferien hvor styrets oppgaver og prioriteringer vedtas av medlemmene. Jeg nevner dette fordi vi i møtet med de andre foreningene også tok opp ”vår bru” over elven og muligheter for å få en bedre løsning. Det er interesse fra flere av foreningene for å få en bru som også tråkkemaskinen kan benytte. Dette vil gi bedre løyper og ikke minst en sikrere passasje. Styret har sett på alternativer, og det blir fort kostbart. Dersom det er flere som kan dele, eventuelt også gjennom tilgang til stønad fra andre tilgjengelige midler, så kan en ny bru gjerne realiseres. Vi vil jobbe videre med dette fram mot årsmøtet. 
 
Sauda Ferie&Fritid presenterte seg selv i møtet. En av deres oppgaver er å koordinere oppkjøring av langrennsløypene i kommunen. Det ble diskutert midler, organisering og ikke minst (manglende) løyper i Svandalen. Som en oppfølging til dette, har Sauda Ferie&Fritid sendt oss en oversikt over hvor det blir kjørt/merket løyper denne sesongen i Sauda. Det jobbes med nye karter, men disse skulle likevel være dekkende. Det er blandt vedleggene kart og en beskrivelse av løypene i Svandalen hvor dere kan se hva som vil kjøres og hva som vil bli merket. Det jobbes og med å få på plass GPS sendere hvor det er tråkkemaskin (Svandal, Lyngmyr og Slettedalen)slik at man til en hver tid kan gå inn å se når og hvor det er kjørt. Jeg regner med at vi får beskjed når dette er på plass og i gang. 
 
I Svandalen er det skisenteret som har ansvar for oppkjøring av løypene. Generelt skal løypene klargjøres hver fredag og så vedlikeholdes gjennom helga dersom det er snøfall. Så får vi håpe at det i denne sesongen blir et merkbart løft i kvaliteten på langrennstilbudet i Svandalen. Om det er synspunkter på kvalitet på oppkjøring og løyper gjennom sesongen, så send dette til Sauda Ferie & Fritid v/ E-post ragnar@saudaferie.no
 
Avslutningsvis vil jeg bare videreformidle følgende beskjed fra Ragnar Fosstveit i Sauda Ferie&Fritid: 
 
Ellers er det bare å melde om FANTASTISKE FORHOLD for både nedover og bortover ski J
------------------------------------------------------------------------------
31.10.11
 
Hastighet og motorferdsel i hyttefeltet
 
Det har igjen kommet inn meldinger om kjøring i høy hastighet i hyttefeltet. Dette er unødvendig å minne om at dette i tillegg til å utgjøre en fare også går ut over trivsel og miljø spesielt for hyttene som ligger tett på veien. Vi har innført 30km/t på veien og skiltet i henhold til dette. Vi ber om at alle overholder fartsgrensen og i tillegg minner sine gjester og andre om å kjøre forsiktig. 
 
 
Hilsen styret
-----------------------------------------------------------------------------------
13.01.11:
 
Siste tids store snøfall har gjort at det begynner å bli betydelige snømengder i Svandalen Hyttefelt - noe som lover godt for vintersessongen og en sen påske. Men så store snømengder gir også en betydelig last på hyttenes tak. Foreløpig er snøen relativt tørr, men dersom vi nå får mildvær med våt snø eller regn, snakker vi om svært store laster.
Vi oppfordrer derfor at hver enkelt hytteier følger opp sin egen hytte. Dersom en selv ikke har anledning til å dra opp for å måke av tak, kan AS Forskaling ved Bjørn Egil Rossebø kontaktes på telefon 90022191. De tar på seg jobb med å måke av tak.
 
-----------------------------------------------------------------------------
04.01.11:
 
Til medlemmene i hytteforeningen 
 
Som dere har fått melding om, erfarte vi i jul/nyttårshelgen igjen problemer med vannforsyningen i feltet. Årsaken ligger sansynligvis i liten vannproduksjon fra brønnene. Det arbeides nå med å finne mulige tiltak for å bedre situasjonen ikke minst fram mot storinnrykk i vinterferie og påskeferie. Hytteforeningen har kontaktet Berge Sag angående situasjonen. Styret vil informere medlemmene så snart vi har mer informasjon. I mellomtiden må vi oppfordre medlemmene til å begrense vannbruken mest mulig slik at vi kan ha vann på hyttene.
 
For styret
Geir Sjøberg
------------------------------------------------------------------------------
03.10.10:
Informasjon til medlemmene i Svandalen Hytteforening oktober 2010
 
Denne informasjonen sendes også ut som vedlegg til faktura for vei mv som sendes ut i oktober 2010.
 
Kontingent og innbetalinger av årsavgifter
 
Takk til alle som har betalt i hht frist! Men det er fortsatt flere som ikke har betalt faktura for inneværende år, og desverre er det slik at flere er ”gjengangere” blant disse. Det vil gå ut purring de nærmeste dagene, og det vil bli ilagt purregebyr kr. 60 ved første gangs påminnelse framover. Ved andre gangs purring vil det i tillegg bli tillagt morarente på 9%. Minner også om at dere snart vil motta faktura for vei/brøyting samt veifond. Styret ber om at alle betaler dette i hht frist. 
 
Tekniske anlegg/vei/drift og vedlikehold
 
Foreningen overtok driftsansvaret for anleggene 1. september. Det er fortsatt noen utestående aksjoner som Berge Sag vil utbedre i hht overtagelsesprotokollen. Videre har foreningen inngått avtale om driftsoppfølging av vannverk, renseanlegg mv med foretaket ”Kjerringtveit”, dvs Jorunn Øye og Bjørn Egil Rossebø. Kjerringtveit vil overse drift, prøvetaking og vedlikehold og også forestå kontakt og koordinering mot andre (f.eks elektriker, rørlegger, IPEC Miljø) dersom det oppstår feil eller problemer med anleggene. Dersom det skulle oppstå feil, driftsforstyrrelser eller andre forhold av betydning på de felles anleggene (vannforsyning, renseanlegg, vei), skal Kjerringtveit kontaktes på følgende telefonnummer i prioritert rekkefølge:
 
Bjørn Egil: 901 03 007
Jorunn: 916 28 566
Tore/fasttelefon: 52 78 10 34
 
Dersom det ikke er mulig å få kontakt på et av disse nummerene, bes dere kontakte en av styremedlemmene (kontaktinfo til det enhver tid sittende styre finnes på hjemmesidene).
 
Hjemmeside og medlemsregister
 
Det er fortsatt flere av medlemmene som ikke er registrert som bruker av foreningens hjemmesider. Det er bestemt at foreningen skal bruke hjemmesiden for informasjon til medlemmene. Det er derfor viktig at man sjekker denne jevnlig. Ved posting av ny informasjon på siden får dere samtidig varsel på deres registrerte e-mail adresse. For de av dere som ikke er registrert som bruker, vennligst kontakt 
 
 
Kvilhaug, Sven på e-mail sven.kvilhaug@no.bp.com
 
Se også hjemmesiden på http://www.klubbinfo.no/svandalhf/index.html 
 
Dersom dere skulle endre info som f.eks adresse, salg av hytte etc, så hadde vi satt pris på å bli informert om dette. Dette kan også meldes til Svein Kvilhaug som formidler dette videre til kasserer etc.
 
 
Reguleringsplan for gnr 10, bnr 1 og 7
 
Styret har i møte 25/9 mottatt en oppdatering fra Berge Sag og grunneier i forbindelse med reguleringsarbeidet for feltet. Berge Sag har nå hatt innledende møte med kommunen, og vil om kort tid sende tomteeierne et skriv med informasjon om arbeidet. Tomteeierene vil her bli bedt om å komme med ønsker og kommentarer ifm veier og oppstillingsplasser som ikke er i hht dagens reguleringsplan. Det vil også bli gitt opplysninger om hvordan eventuelle nye arealer ifm med veier etc skal håndteres mellom utbygger, grunneier og den enekelte tomteeier. Berge Sag og grunneier jobber samtidig med planer om fortetting, og det ble i møtet opplyst at man i tillegg til nye hytter på den gamle ”sportelltomta” nå også ser på fortetting i randsone samt mellom eksisterende hytter/tomter. Etter at innspill fra den enkelte tomteier er mottatt, vil Berge Sag jobbe videre med planen for så å sende ut et forslag på høring til hytteforeningen utpå nyåret. Planen vil deretter bli fremmet for kommunen slik at den formelle prossesen videreføres.
 
Det er viktig at tomteeierene besvarer henvendelsen fra Berge Sag, samtidig gir uttrykk for eventuelle generelle synspunkter i saken.
 
 
Styret vil komme tilbake med mer informasjon når dette foreligger. Dersom det er spørsmål til dette bes dere ta kontakt med styrets medlemmer.
 
Hilsen styret
Svandalen Hytteforening
 
------------------------------------------------------------------------------
09.08.10:
 
Informasjon og oppdatering fra styret:
 
I årsmøtet i april ble det informert om planer for overtagelser av anleggene i feltet. Arbeidet med dette har gått videre, og vi gjennomførte i juni befaring i feltet med Berge Sag, grunneier og styret med henblikk på overtagelse av driftsansvar for de tekniske anlegg. Gjennomgangen var grundig og vel forberedt fra alle parter. Med bakgrunn i inngåtte avtaler, reguleringsplaner, erfaringer og tidligere korrespondanse med kommunen, mattilsynet etc ble det satt opp en omforent protokoll/liste med aksjonspunkter. Arbeidene med utbedringer og aksjoner i hht dette er nå godt i gang. Slik kjøpsavtale for tomter er, forblir eierskapet til anleggene hos utbygger og grunneier inntil de eventuelt ønsker å overdra dette til hytteeierforeningen. Grunneier og utbygger ønsker å beholde eierskap. Hytteierforeningen har i hht kjøpsavtalene for tomtene ansvar for drift og vedlikehold av anleggene. Avtaler for ettersyn, vedlikehold og oppfølging av anleggene er nå i ferd med å inngås. Myndighetspålagt avtale med IPEC Miljø for renseanlegget er på plass, og vi er i god dialog med Bjørn Egil og Jorunn Øye Rossebø (svigersønn og datter av Tore) for en avtale med dem hvor de tar seg av avlesninger og innrapportering til myndigheter, samt har førstelinjeberedskap for eventuelle alarmer/problemer ved anleggene. Vi vil i tillegg ha lokal elektriker og rørleggerkompetanse tilgjengelig fra Sauda. For veien har Tore overoppsyn, mens brøyteavtalen med Ola Martin Øverland løper i 2 år til. Dato for hytteforeningens overtagelse av driftsansvar fra utbygger Berge Sag er satt til 1. september 2010. 
 
Under befaring og etterfølgende møte ble også veger, oppstillingsplasser og utbyggers planer for fortetting diskutert. Berge Sag og grunneier vil i løpet av høsten starte arbeid med en omregulering av feltet hvor fortetting/nye hytter blir vurdert, da indikert til å gjelde området hvor sportell opprinnelig var inntegnet, og samtidig se på veger og oppstillingsplasser for hver enkelt hytte hvor faktisk utvikling siden opprinnelig plan blir hensyntatt. Styret mener at dette arbeidet da vil være en naturlig oppfølging og videreføring av arbeidet med reguleringsplan i hht vedtak i årsmøtet i 2009. Når det gjelder fortetting og konsekvenser av dette for hyttefeltet og dets infrastruktur, vil styret vurdere dette når mer konkrete planer foreligger fra Berge Sag.
 
Dette vil følge en normal prosess for regulering i hht offentlige regler, inklusive høring etc. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om prosessen når vi får dette fra Berge Sag. 
 
Styret oppfordrer medlemmene til å holde seg oppdatert ved å sjekke medlemssidene, og ta kontakt med noen i styret dersom det er spørsmål.
 
Hilsen styret i hytteforeningen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.04.10
 
Interessert i å lage en "Nødplakat" til å ha på hytta? Se oppskriften under "Dokumentasjon" og "Diverse"
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Har du noe informasjon som du vil dele med de andre hyttemedlemmene, send det til meg så legger jeg det inn på denne hjemmesiden.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 16/1-2018

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: