Lov for Sør-Trøndelag skøytekrets

§ 1 (Formål) Sør Trøndelag Skøytekrets formål er å arbeide for skøytesportens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet mellom lagene, samt virke som regulerende myndighet for disse. Den skal bistå NSF i alle spørsmål som angår skøytesporten innen kretsen. § 2 (Organisasjon) Sør Trøndelag Skøytekrets består av lag eller grupper av lag innen skøytekretsens grenser som er tilsluttet NSF. Alle lag i kretsen plikter å overholde Norges Idrettsforbunds og kretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser. Gjennom NSF er kretsen et organisatorisk ledd innen Norges Idrettsforbund, og underlagt Norges Idrettsforbunds og NSIs lov og bestemmelser. Kretsen er den faglige myndighet under NSF innen kretsens grenser. Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. § 3 (Medlemskap) Lag taes opp i kretsen etter søknad på spesielt skjema. Søknaden stiles til NSF, men sendes til skøytekretsen som videresender den via idrettskretsen med sin uttalelse. Når søknaden er sendt NSF har lagets medlemmer rett til å delta i kretskonkurranser, og etter opptakelsen i forbundet også i nasjonale konkurranser. Kretsens lag skal sende alle henvendelser til NSF gjennom kretsen. Arrangør av stevner skal sende inn avskrift av løpsresultater til kretsen senest 8 dager etter at stevnet er holdt. § 4 (Arbeidsoppgaver) Kretsen skal: 1. Representere NSF og bistå det i saker knyttet til skøytesporten. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 2. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, og forestå utdanning av idrettsfaglige og administrative ledere i samsvar med NSFs planer. 3. Sørge for gjennomføringen av, eventuelt selv arrangere, kretsmesterskap. Stimulere til annen stevne og idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 4. Gi faglig bistand ved planlegging av idrettsanlegg. 5. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NSF og idrettskrets. § 5 (Kontingent) Kretstinget fastsetter kontingenten som lagene skal betale. Lag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på kretstinget, og styret kan anbefale overfor NIF og NSF at laget mister sitt medlemsskap. Reglene i NIFs lov § 10 2 gjelder tilsvarende. § 6 (Tillitsvalgtes godtgjørelse) Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Ved reiser skal kretsens tillitsvalgte ha godtgjørelse etter NSFs regulativ. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal framgå av kretsens budsjett og regnskap. § 7 (Inhabilitet) For kretsens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2 7. § 8 (Straffesaker) For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel l I (NIFs Straffebestemmelser). § 9 (Kretstinget) Kretsens høyeste myndighet er tinget som holdes hvert år innen 31. mai. Ordinært kretsting innkalles av styret med l måneds varsel, direkte til lagene. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste med forslag må være utsendt senest I uke før tinget. Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste. Referat av kretstinget skal sendes NSIs styre og lagene senest 3 uker etter møtet. § 10 (Representasjon på tinget) På kretstinget møter med stemmerett: a) kretsstyret b) representanter fra lagene etter følgende skala: Lag/klubber med inntil 20 medlemmer 1 representant 21-50 medl 2 representanter 51-100 medl 3 representanter over 100 " 5 representanter Ingen lag kan ha mer enn 5 representanter. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort sakliste. Lagene som skal møte må sende skriftlig fullmakt. § 11 (Ledelse av kretstinget) Kretstinget ledes av valgt dirigent, i tillegg velges I representant som sekretær. Dirigenten(e) behøver ikke være valgt(e) representant(er). § 12 (Kretstingets oppgaver) Kretstinget skal: l .Godkjenne innkallingen. 2.Velge dirigent og sekretær 3.Godkjenne de frammøtte representanters fullmakter. 4.Behandle årsberetninger: a) Kretsstyret b) Beretning om hurtigløp c) Beretning om kunstløp 5.Behandle regnskap i revidert stand. 6.Behandle innkomne forslag. 7.Fastsette kontingent i hht. paragraf 5. 8.Fastsette budsjett for kommende periode. 9.Foreta følgende valg: Kretsstyret velges for 2 år. Det ene året velges leder og kasserer, det neste år velges nestleder, grenansvarlig hurtigløp, grenansvarlig kunstløp, styremedlem og sekretær. Det velges videre I varamedlem til styret, 1 varamedlem for grenansvarlig kunstløp og 1 varamedlem for grenansvarlig hurtigløp. Varamedlemmer velges for I år. Valg av 2 revisorer med varamedlem for 2 år. Valg av valgkomite, 3 medlemmer, for l år. Valg av representanter med varamedlemmer til forbundsting for l år. Valg av autorisasjonsråd, 3 medlemmer, med varamedlem for I år. Valg av kretsleder, nestleder og de grenansvarlige skjer enkeltvis. De øvrige, kasserer, styremedlem og sekretær velges samlet først og deretter velges varamedlemmene samlet. Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i kretsens lag skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn i råd og utvalg m.v. som består av mer enn 3 medlemmer. Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov §2 11. Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller kontaktutvalg. § 13 (Stemmegivning på kretstinget) Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges med samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle for å ansees valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning ansees de valgt som har fatt flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. § 14 (Ekstraordinært kretsting) Ekstraordinært ting holdes når kretsstyret, forbundsstyret, Idrettsstyret, idrettskretsstyret eller 1/4 av kretsens lag sender inn skriftlig krav om det. Ekstraordinært ting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare behandle de saker som kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i innkallelsen. § 15 (Kretsstyret) Kretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom kretstingene.(1) Kretsstvrets sammensetning: Kretsstyret består av 7 medlemmer: kretsleder, nestleder, grenansvarlig hurtigløp, grenansvarlig kunstløp, kasserer, styremedlem og sekretær. Ved grenansvarliges fravær møter varamedlemmet med stemmerett. Det nye styret og de øvrige tillitsmenn skal tiltre straks etter tingets avholdelse. Kretsleder bestemmer når styremøte skal holdes. Styremøte skal dessuten holdes når et flertall av styremedlemmene forlanger det, og det samme antall må være tilstede for å være beslutningsdyktig. Alle vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styret skal: 1. Iverksette kretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå kretsens daglige administrasjon, representere denne utad og utøve dens faglige myndighet innen kretsens grenser. 3. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen. Utarbeide terminliste. 4. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte tider. 5. Nedsette andre enn de i loven fastsatte utvalg, når det ansees påkrevd. 6. Det avgående styret skal innen 8 dager etter kretstinget overgi alle kretsens eiendeler til det nye styret. (1) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen kretsen (det kan således ikke lovfestes at representantskapet e. l. skal kunne overprøve styrets vedtak). Grenansvarliges ansvarsområde og plikter: De grenansvarlige medlemmer av kretsstyret skal ivareta kretsstyrets ansvar innen sine respektive grener. Dette innbefatter breddeidrett, toppidrett og rekruttering. Under den ansvarliges fravær overtar varamedlemmet alt ansvar. De grenansvarlige har selv ansvar for å rekruttere medarbeidere. Det er særlig viktig at de ansvarlige har nær kontakt med de aktive idrettsutøvere og på beste måte ivaretar deres interesser. Grenansvarliges plikter: 1. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen. Utarbeide terminliste. 2. Påse at nasjonale, internasjonale og kretsstevner såvidt mulig ikke berammes samtidig i kretsen. 3. Foreta uttak av løpere til evt. kretslag, landsmesterskap og andre representasjonsoppgaver for vår krets. 4. Kontrollere løpernes overgang til de forskjellige klasser. 5. Planlegge og gjennomføre opplegg for sesongen vedrørende aktiv idrett, instruktøropplæring og propaganda. 6. Oppnevne for I år nødvendig komiteer/utvalg. 7. Kontrollere og registrere klubboverganger i kretsen. 8. Holde kretsstyret løpende orientert. 9. Avgi årsberetning. Levere seksjonen grenens bidrag til kretsens årsberetning. § 16 (Lovendring) Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært kretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitt stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret etter at idrettskretsen og NSF har uttalt seg, og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 17 (Oppløsning) Kretsen kan bare oppløses av NSF. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av kretsen tilfaller kretsens midler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes kretsens arkiv til idrettskretsen. 00000000000000 Sør Trøndelag Skøytekrets' lover er vedtatt på kretsting den 27. mai 1967. Sør Trøndelag Skøytekrets' lover revidert 3. juni 1987 og 26. juni 1996. Sør-Trøndelag Skøytekrets' lover revidert 5.mai 2000.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 22/6-2006

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

 Klikk på logoen for å komme til hjemmesiden
Ta en tur innom og få skøyterabatt
(Gjelder medlemmer i STSKs klubber)
Klikk på logoen for å komme til hjemmesiden

Klikk på logoen for å komme til hjemmesiden
700 m sør for Klettkryset

Les mer på Islek.no

Istider aktive og publikum
Leangen kunstisbane

Kretsstatistikk
pr. 01.05.2016


STSKs Youtubekanal

Gjestebok

Diskusjonsforum
Du må være medlem på
hjemmesiden for å delta

Kontakt STSK

STSKs Facebookgruppe

STSKs NETTALBUM

Styret i STSK ses. 2020/2021

Adresser:
Sør-Trøndelag Skøytekrets
postboks. 4595, Persaunet
7470 Trondheim

Sør-Trøndelag skøytekrets` Lover

STSKs årsberetning 2019/2020 
med protokoll fra kretstinget


 Klubbenes årsberetninger 
2019/2020

Strategiplan for
Sør-Trøndelag skøytekrets
2012 - 2014


Viktige dokumenter
vedr. Hurtigløp
ses. 2020/2021

Reg. Startlisenser i
STSK ses. 2010/2011

(pr. 05.01.11)

Støtt våre klubber gjennom


Antidoping Norge

 


Lei TSK-huset
til møter og selskaper

Gratis hjemmeside !

Strikkeoppskrift til"Djevlelua"

Skøytehistorier

Trøndere i NSFs styre
og
tingvalgte komiteer
1893-2011

Skøytetinget 2009

Klikk på logoen for gode overnattingstilbud
Klikk på logoen for gode overnattingstilbud

 

Trønderlista
20th Masters i Calgary

(oppdat.03.03.2011)

VM-hilsen
fra Geir Nesset

(26.02.2011)
 

Daglige rapporter
v/Arne Kjell, fra
Veteran-VM i Calgary

(oppdat.27.02.2011 kl. 15.00)

BØSK-løpernes reisebrev
fra
Veteran-VM i Calgary

(23.02.2011)

 

Informasjon om barneidrett fra NIF  - "Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett".

Vikingskipet. - Informasjon om åpningstider, istider og priser.

Fosenhallen  - Informasjon om Norges 2. ishall / flerbrukshall.

Nordea kunstisbane  Kristiansund 

Skøytehåndboka- alle opplysninger vedr. hurtigløp og kunstløp.

Som medlem på STSKs hjemmeside kan du opprette din egen private hjemmeside GRATIS ! 

 

 

 Været i Trondheim

3V Vikings

Skøyter 15.46,6 

Nesodden skøyteradio
(Mandager fra kl. 22.10)

18th Masters` International
Allround Games 2009


Katarina
spesial

Hjemmesiden ble opprettet 16.06.06
webansv. Lars K. Brechan