Forsikring for fotballspillere/lag i 2009

Nedenfor finner du vilkårene i Norges Fotballforbund sin lisens/lagsforsikring.

1. Særlige vilkår for NFFs lisensforsikring/ lagforsikring

1.1 Generelt

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring
og de Generelle vilkår, så fremt de ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor.

1.2 Hvem som er forsikret

Alle spillere som skal delta på seniorlag i det ordinære seriesystemet eller i cup/ turnering, og som har betalt individuell lisensforsikring.

Spillere på lag i klassene Old Boys/Old Girls og i 7-er fotball senior menn og kvinner når lagsforsikringen er betalt til den lokale fotballkretsen.

Spillere i aldersgruppen 13-19 år som kun skal delta i aldersbestemte lag er omfattet av forsikringen når klubben har registrert spilleren på lisensregistreringen som aktiv for inneværende sesong.

1.3 Hva forsikringen gjelder

Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet. Ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

1.4 Når forsikringen gjelder

a)

Forsikringen gjelder idrettsskade under lagets kamper samt all fotballtrening organisert av laget. Forsikringen gjelder også kretskamper/samlinger. Forsikringen omfatter ikke deltagelse på landslag, på lag i annen norsk klubb uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse til dette fra spillerens nåværende klubb.

b)

Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dens forsikringsselskap.

c)

Forsikringen gjelder under reiseopphold utenfor lagets hjemsted. Forsikringen gjelder også under oppholdet
 - dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste
kamp - enten spillerne er samlet eller hver for seg.

1.5 Hvilke begrensninger som gjelder

a)

Forsikringene gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg.

b)

Forsikringen gjelder ikke for spiller som er sykmeldt og deltar i kamp.

c)

Erstatning ved leggskade dekkes kun dersom leggbeskytter er benyttet.

d)

Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke.

e)

Forsikringen forutsetter at behandling/ operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil etter forhåndsgodkjenning kunne godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/ klinikker. Se www.sykehusvalg.no

f)

Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens.

I aldersgruppen13-19 år er behandling hos fysioterapeut/kiropraktor inkludert.

1.6 Nærmere om ytelsene

For en og samme skade ytes erstatning kun etter ett
av punktene C og F.

1.6.1 Behandlingsutgifter

Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter ifølge Trygdekontorets egenandelssatser til lege, som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingsskader og medisiner forordnet av lege.

1.6.2 Tannskade

Gjelder for behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen 2 år fra skadedagen.

1.6.3 Fysioterapeut/kiropraktor

Gjelder behandling rekvirert av lege og som ikke skjer hos fysioterapeut som ansatt
i klubben eller har avtale med klubben, med mindre dette er særskilt avtalt med forsikringsselskapet Sportscover Europe Ltd

1.6.4. Privat klinikk - kun etter avtale med forsikringsselskapet

Når det er tegnet lisens/lagforsikring vil selskapet kunne godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikker, f.eks. når det er mer enn 3 måneders ventetid ved offentlig helsevesen og/eller
det er risiko for at skade forverres. Det er i dag er fritt sykehusvalg, og informasjon om dette finnes på
www. sykehusvalg.no

1.7 Melding om skade

En fotballskade som dekkes av forsikringen skal rapporteres på eget skademeldingsskjema.

Melding om skade skal sendes NORGES FOTBALLFORBUND, LISENSFORSIKRING, 0840 OSLO.

Skademeldingsskjema finner du på Norges Fotballforbund sine internettsider ; http://www.fotball.no

Skader skal meldes uten ugrunnet opphold.

 

Ved skade under kamp, må skademeldingen bekreftes/ attesteres av kampens dommer. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes/attesteres av trener eller lagleder, og påføres klubbens stempel.

Forsikringsvilkår - NFF lisensforsikring/lagforsikring.

Innhold:

1.       Definisjoner

2.       Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder.

3.       Hva forsikringen kan omfatte.

4.       Hvilke skader Sportscover Europe Ltd svarer for og hvilke begrensninger som gjelder.

5.       Endring av risiko og sikkerhetsforskrifter.

6.       Skadeoppgjør - ytelser.

 

I tillegg til dette vilkår gjelder:

·          Forsikringsbeviset/avtalen med angitte spesifikasjoner.

·          Generelle vilkår.

·          Forsikringsavtaleloven (FAL) av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkåret. Forsikringsbeviset/-avtalen og eventuelle spesifikasjoner gjelder foran vilkåret.

1. Definisjoner

1.1 Sikrede

Med sikrede menes den person hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til og som er under 70 år.

1.2 Sikredes ektefelle

Med ektefelle menes person som har inngått lovformelig ekteskap med sikrede. Likestilt med ektefelle er en som har inngått registrert partnerskap med sikrede. En person regnes ikke som forsikret ektefelle lenger enn til det tidspunkt der det er avsagt dom for - eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Tilsvarende gjelder ved registrert partnerskap.

1.3 Barn

Som mottaker av barnetillegg ved dødsfall regnes sikredes egne barn under 20 år.

1.4 Sikredes samboer

Med samboer menes person som - når forsikringstilfellet inntrer - den sikrede lever sammen med i ekteskaps-lignende eller partnerskapslignende forhold hvis det
av Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som sikrede de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med sikrede. Når registrering i Folkeregisteret ikke foreligger, er vedkommende likevel å anse som sikredes samboer
dersom andre bevis gjør det åpenbart at betingelsene
i foregående setning er oppfylt.

Dette gjelder likevel ikke dersom det, på tidspunktet når forsikringstilfellet inntreffer, foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap eller registrert partnerskap kan inngås.

Et samboerforhold anses opphørt ved utløpet av den dag partene flytter fra hverandre, selv om dette ikke er meldt
til Folkeregisteret.

2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder

2.1 Forsikringen omfatter

Den/de grupper medlemmer under 70 år som i.h .t. nærmere avtale skal være forsikret.

2.2 Organisert idrettsutøvelse

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne:

a)

Under kamper, konkurranser, oppvisninger.

b)

Under trening på idrettsbane/i idrettshall.

c)

Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør.

d)

Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.

e)

All oppvarming og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under punktene a) t.o.m. d) ovenfor.

f)

For dommere og assistentdommere er også egentrening omfattet

 

 

 

2.3 Reise

Under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse, jf. pkt. 23, dekker forsikringen idrettsskade, jf. pkt. 4.1.b.

Dette gjelder likevel ikke der skadelidte reiser med offentlig transportmiddel, eller er fører/passasjer fotgjenger, syklist m.m. og kan kreve erstatning direkte
fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap i.h.t.
lov- eller konvensjonspliktig ansvarsforsikring.

2.4 Opphold

Ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, jf pkt.
2.3 dekker forsikringen ulykkesskade jf pkt. 4.1b.

3. Hva forsikringen kan omfatte

3.1 Erstatning ved dødsfall

3.2 Erstatning ved varig skade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet på minst 5 %.

3.3 Erstatning ved tannskade

3.4 Erstatning ved fysioterapi/ kiropraktorbehandling

3.5 Erstatning for legebehandling medisiner, reise, proteser m.m

3.6 Operasjon i privat klinikk jfr vilkårene pkt 1.6.4

3.7 Hva forsikringen omfatter

Hva forsikringen omfatter og hvilke forsikringssummer som gjelder, fremgår av forsikringsavtalen. Den forsikringssum som gjaldt da forsikringstilfelle inntraff, legges til grunn ved erstatningsberegningen.

4. Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder

4.1 Hvilke skader selskapet svarer for

a)

Idrettsskade, akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikrings
tiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, jf pkt. 2.3.

b)

Ulykkesskade, skade på legemet forårsaket ved en plutselig fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med reise, jf pkt. 2.4 og opphold, jf pkt. 2.5. Skade på sinnet f.eks. sjokk, regnes ikke som ulykkesskade, med mindre det samtidig er oppstått legemsskade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet.

4.2 Særlige aktiviteter

Forsikringen gjelder under utøvelse av den idrett som avtalen omfatter og treningsøvelser som faller naturlig sammen med denne. Uten særskilt avtale svarer selskapet ikke for skade som skyldes deltakelse i dykking med tilførsel av luft eller pustegass, hastighetsløp med motorkjøretøy/fartøy, luftsport, fjellklatring og ekspedisjonslignende utfarter.

4.3 Belastningslidelse, slitasje

Forsikringen omfatter ikke skader som kommer gradvis som følge av langvarig belastning eller slitasjeskader
som f.eks. slitasjegikt (artrose) eller senebetennelser (tendinitter).

4.4 Skade som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg

Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eller annen sykelig tilstand (som f.eks. hjerteinfarkt).

Hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg, sammen med skaden har medvirket til den sikredes
død, invaliditet eller behandlingsutgifter, settes erstatningen ned. Den nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet, invaliditeten eller behandlingsutgiftene.

4.5 Skade ved medisinsk behandling eller bruk av medikamenter

Forsikringen gjelder ikke skade forårsaket ved medisinsk undersøkelse, behandling o.l. eller ved inntak av medikamenter med mindre den sikrede er blitt behandlet på grunn av en skade som SPORTSCOVER svarer for. Ikke i noe tilfelle gjelder forsikringen skade forårsaket ved bruk av medikamenter som omfattes av Norges Idrettsforbunds dopingliste.

4.6 Forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet

Har den sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet,
er SPORTSCOVER ikke ansvarlig. SPORTSCOVER er likevel ansvarlig hvis
den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidden forstås den umiddelbare følge av handlingen, nemlig legemsskaden.

SLE svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes en akutt sinnsforvirring ved at den sikrede p.g.a. alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling - og ikke en sinnslidelse, jfr 1. og 2. ledd ovenfor.

4.7 Grov uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet

For sikrede som er fylt 16 år gjelder: Har den sikrede grovt uaktsomt framkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan SPORTCOVERs ansvar settes ned eller
 falle bort. Det samme gjelder dersom den sikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av en sikkerhetsforskrift. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvaret vil få for den som har krav på forsikringen eller for andre personer som er økonomisk avhengige av ham eller henne og forholdene ellers. I andre tilfeller enn de som er nevnt i første ledd, kan SPORTCOVER ikke påberope seg at den sikrede uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet.

NFF kan påberope reglene i første ledd dersom den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

5. Endring av risiko og sikkerhetsforskrifter

5.1 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko

SPORTSCOVER svarer ikke for ulykkesskade jf pkt. 4.1b, som skyldes:

a)

Frivillig deltakelse i slagsmål eller forbrytelse.

b)

Hanggliding, flyving med mikrolette og ultralette fly, fallskjermhopping, paragliding og ballongfart.

5.2 Sikkerhetsforskrift

Forsikringen er overtatt på betingelse av at sikrede overholder særforbundets gjeldende regler om startberettigelse og kamp- og konkurranseregler
for særidretten, jf i h.t. kap. 6-2 og 14-2 i lov for NIF
og Olympisk komité.

Har sikrede forsømt å overholde reglene første ledd kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort jf FAL 13.9.

6. Skadeoppgjør

6.1 Fellesregler

a)

Den som vil fremme krav mot SPORTSCOVER skal gi selskapet de opplysninger som er tilgjengelige for han eller henne,
og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatning.

b)

Man mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt innen 1 år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.

Man mister retten til erstatning dersom sikrede ikke har anlagt sak, eller krevet nemndbehandling innen 6 måneder regnet fra den dag SPORTSCOVER skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet han eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jf FAL § 8-5 og 20-1.

Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL § 8-6 eller § 18-6:

c)

Ved skade må den sikrede snarest søke lege, underkaste seg regelmessig behandling og følge leges forskrift.

d)

Opplysninger gis på skjema fastsatt av SPORTSCOVER. Skademeldingene skal inneholde sikredes fødsels- og personnummer.

Skademeldingen skal bekreftes/attesteres av dommer/ lagleder/trener/oppmann.

Melding om skade sendes til:

NORGES FOTBALLFORBUND

 

LISENSFORSIKRING

0840 OSLO

Tlf.: 815 35 004

Så snart meldingen er mottatt av Sportscover, blir det registrert skadesak med eget skade-nummer. Orientering vil bli sendt til den som er skadet.

e)

Den som ved skadeoppgjør gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot SPORTSCOVER både under denne og andre forsikringsavtaler i h.h.t. FAL
§ 18-1. Den sikrede og selskapet har rett til å innhente lege- og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av erstatningen. Dersom selskapet finner det nødvendig å innhente erklæring fra ny sakkyndig,
bør dette begrunnes skriftlig.

f)

Sikrede har krav på renter av erstatningsbeløpet jf FAL § 18-4.

g)

Kan det antas at tilstanden vil bli bedret ved operasjon eller annen behandling - og den sikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg behandling -
skal det likevel ved fastsettelse av endelig invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for forbedring som slik behandling kan antas å ville ha medført jf FAL § 13-12.

6.2 Dødsfall.

Har skaden medført døden innen ett år, betales dødsfallserstatning med den forsikringssum som er nevnt i avtalen. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag.
Dør den forsikrede av en annen årsak innen ett år etter
at skaden inntraff, betales verken dødsfall- eller invaliderstatning. Dør den forsikrede senere enn ett år etter at skaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning men invaliditetserstatning. Dødsfallserstatning som ikke er angitt som ektefelle/ barnetillegg utbetales til:

1.       Ektefelle/partner i h.h.t. partnerskapsloven.

2.       Hvis avdøde ikke etterlater seg ektefelle/partner
          skjer utbetalingen til samboer.

3.       Etterlater man seg heller ikke samboer, skjer utbetalingen til livsarvingene.

4.       Etterlater man seg heller ikke livsarving, skjer utbetaling til den som beløpet er testamentert til eller til øvrige arvinger etter loven. Disse personer er begunstiget i samme rekkefølge. Det er   ikke adgang til å oppnevne noen som begunstiget

Ektefelle/samboertillegget utbetales til den som er berettiget jf pkt. 1.2 eller pkt. 1.4. Barnetillegget
utbetales til barn jf pkt. 1.3

6.3 Livsvarig medisinsk invaliditet

a)

Har skaden innen 3 år medført medisinsk invaliditet som antas å bli livsvarig skal det betales invaliditetserstatning. Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. For hel invaliditet betales hele summen. For delvis invaliditet betales tilsvarende mindre del av den.

b)

Invaliditeten fastsettes i h.h.t. Sosialdepartementets invaliditetstabell, gyldig på oppgjørstidspunktet.

SPORTSCOVER svarer ikke for invaliditetsgrad mindre enn 5 %. Dette gjelder for hvert enkelt forsikringstilfelle. For hver prosentenhet som invaliditetsgraden overstiger 50 %, betales i tillegg 2 % av forsikringssummen.

c)

Ved sammensatt skade i det enkelte lem/organ, vurderes det samlede funksjonstap opp mot den sats som gjelder for fullstendig tap av funksjonsevnen i det enkelte lem/ organ. Invaliditetsgraden for ett og samme forsikringstilfelle kan ikke overstige 100 %, selv om flere lemmer/ organer er rammet.

d)

                Tap av eller skade på lem eller organ som var fullstendig ubrukbart før skaden inntraff, gir ikke rett til erstatning for invaliditet. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes. Når sykelig tilstand eller anlegg har medvirket til at invaliditeten som oppstår etter skaden, blir høyere enn skaden alene tilsier gjelder også forholdsregelen i pkt. 4.4.

e)

Tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning.

6.4 Behandlingsutgifter.

a)

Generelt:

SPORTSCOVER betaler nødvendig medisinsk behandling av skaden inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter iflg. Folketrygdens egenandelssatser til lege som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker, medisiner og proteser forordnet av lege. Reiseutgifter dekkes for rimeligste transportmiddel mellom hjemmet i Norge og til og fra nærmeste behandlingssted. Det skal her tas hensyn til skadedes tilstand. Det betales kr 1,- pr. km ved privat kjøring. Utgifter for operasjoner ved private sykehus/ klinikker/ leger er dekket slik det fremgår i forsikringsavtalen. Ved behandlingsutgifter må det innsendes originale kvitteringer for utgifter til lege, tannlege, sykehusopphold, transport m.v.

Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/ kiropraktor dekkes ikke som behandlingsutgift, med mindre det er tegnet utvidet lisens eller tilleggsforsikring. Egenandel fremgår av forsikringsavtalen/dekningsmatrisen

b) Tannskade.

SPORTSCOVER dekker behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen med inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsavtalen. Hvis det ved tannskade også dekkes medisinske behandlingsutgifter, beregnes kun en egenandel. Det forutsettes at barn/ungdom ut det året de fyller 20 år skal i den grad det er mulig benytter seg av den offentlige tannhelsetjenesten.

Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen 2 år fra skadedagen. Tannskade som følge av spising er unntatt.

c)

Fysioterapi, kiropraktorbehandling.

SPORTSCOVER betaler nødvendige utgifter til slik behandling med inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsavtalen. Dette gjelder ikke behandling hos lagets terapeut eller terapeut som laget har avtale med.

SPORTSCOVER betaler utgifter til nødvendig behandling foreskrevet av lege inntil 2 år fra skadedagen. Egenandelen fremgår av forsikringsavtalen.

d)

Operasjon i privat klinikk. Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Unntaksvis vil SPORTSCOVER kunne forhåndsgodkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/ klinikker, f.eks. når det
er mer enn 3 måneders ventetid.

 

Under slik organisert idrettsutøvelse dekker forsikringen idrettsskade, jf. pkt. 4.1a.

 

 Denne siden ble sist oppdatert 20/3-2009

 Del denne siden på Facebook: