Kalender over aktiviteter i klubbens regi

Oversikt over de arrangementene som Jarlsberg Swing - Vestfold Swingklubb arrangerer.

 Til kalender for Juli 2020

Mars 2019

Søndag 24/3-2019 kl 16:00

Ny dato - Årsmøte

På grunn av skytterstevne i lokalene 10.mars, har vi dessverre måttet endre dato for årsmøtet. Styret er klar over at vi dessverre går over fristen for avholdelse av årsmøtet i henhold til egne vedtekter, og har derfor vært i kontakt med Vestfold idrettskrets for råd. Deres vurdering er at så lenge vi avholder årsmøtet innen utgangen av mars, og at vi forklarer grunnen til utsettelse i denne innkallingen, vil det gå bra. Styret håper derfor om at det vises forståelse fra våre medlemmer om grunnen til utsettelse.


Årsmøtet gjennomføres som beskrevet i vedtektene §5.

§ 5 Årsmøtet.

Årsmøtet som er klubbens høyeste organ avholdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet er kun for medlemmer. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens nettside. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende med senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet vil følgende behandles :

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær og to repr. til å underskrive protokoll.
4. Årsberetning 2018 med gruppeberetninger.
5. Revidert regnskap med revisjonsberetning
6. Styrets budsjettforslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent 2020 og styregodtgjørelse 2019
8. Innkomne forslag
9. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen 24.februar 2019 kl.17.

Alle verv på valg vil ha innstilte kandidater som er forespurt på forhånd.

Medlemskapet for 2019 i klubben må være registrert før møtet for å ha deltaker- og stemmerett.

Det vil bli servert gratis kaffe og pizza på årsmøtet, men vil være ordinære inngangspriser på dansekvelden etterpå.

Vel møtt.


Hilsen
Styret

 Del denne siden på Facebook: