Velkommen til Seidafjellet hytteforening

Bilde

Hei, og velkommen til vår hjemmeside.

På disse sidene vil du etterhvert finne: Informasjon, aktiviteter, nyheter, medlemsliste, møtereferat, og andre ting vi jobber med.
Det er viktig for deg som er medlem å registrere deg her, slik at du får tilgang til all informasjon som ligger på disse sidene.

Da kan vinteren komme

Da er det klart for at det kan komme snø i år også.
Terje Frode Remsmo brøyter for hyttefeltet i år også, på samme premisser som sist vinter.

Strøm til hyttefeltet

23.09.2012
Strøm til Seidafjellet hyttefelt
Ved årsmøte fre. 6 april, ble det lagt frem forslag fra styret om de skulle starte en jobb for å se på muligheten til å få lagt strøm til hyttefeltet. Ved årsmøtet ble det flertall for at styret skulle jobbe videre med dette.
Gjøran Paulsen har vært i kontakt med Varanger kraft, Fefo og Tana kommune. Pr. dag er ikke hyttefeltet regulert for strøm, noe som kom frem under møte med Varanger kraft. Gjøran tok dette videre opp med Fefo og Tana kommune, de to aktørene var åpen for å gjøre om reguleringsplanen for dette. De hadde ikke noen større innsigelser mot at det ble jobbet for å få etablert strøm i området. Fefo hadde ett krav om dette, og det var at all kabel fra trafo til hyttene, skal legges som jordkabel. (For øvrig vil alle nye regulerte hyttefelt fra Fefo være regulert med strøm og kloakk (septikk)).
Varanger kraft sin løsning på utbyggingen av hyttestrøm, er at dem henter strøm fra andre siden av E-6, i området der hytteveien starter. Fører denne strømmen i stolper opp langs veien til parkeringsplassen der de monterer en trafo, se vedlegg 1.
Grunnen for at de ikke vil hente strømmen på myra vest av hyttefeltet, er at denne løsningen vil være dyrere, da det er andre krav til linjeføring over myr områder.
For denne trafoen, vil det pr. i dag være hver enkelt hytteeier som har ansvaret for å skaffe jordkabel, og grave denne ned til sin hytte. Strømmåleren for hver enkelt hytte, vil da være i trafoen, og det er du som hytteeier som eier og har det hele og fulle ansvaret for jordkabelen mellom trafo og hytten din. Akkurat dette med å føre strømmen videre fra trafo til hytten din finnes det flere løsninger på, både som hytteeier og som hyttefelt. Fornuften og logikken er kanskje at flere hytter benytter samme kabelgrøft så langt det lar seg gjøre, dette for å spare tid og penger. Som forening går alle hyttene sammen som i første omgang ønsker å tilknytte seg strøm, og beregner hvor mye kabel man må ha, og går i en felles anskaffelse på dette, noe som er prisreduserende. Om det også kan være en løsning å få Varanger kraft til å sette ett eller flere fordelingskap, er også noe vi må undersøke om det blir aktuelt. Kostnaden fra trafo til hytte, er noe hytteeier og hytteforening må stå for selv. Varanger kraft sin løsning, er at dem leverer strøm til parkeringsplassen.
Denne løsningen fra Varanger kraft har en kostnadsramme på ca. 1 mill. Denne summen vil da bli fordelt på antall hytter som tilknytter seg strøm. Varanger kraft vil gi ett fradrag på 20 000 kr for de som tilknytter seg det første året. En annen klausul Varanger kraft har ovenfor ”oss” som hyttestrømkunder, er at det vil være lik etableringspris for alle hyttene innenfor de 10 første årene. Bortsett fra ”fratrekket” de gir på 20 000 kr til de som tilknyttet seg strøm det første året.
Dette vil fungere på følgende måte, de som allerede første året tilknytter seg strøm, og betale sin andel på 1 mill, vil få tilbakebetalt deler av tilknyttingskostnaden da flere tilknytter seg strømnettet de resterende årene.
Eks. på ett grovt regnestykke:
Det er 15 hytter som tilknytter seg strømnettet ved etablering ved utbygging. Dette vil koste hver hytte 1 mill/15=66 666,-kr minus 20 000,- kr i fradrag fra Varanger kraft, etableringsprisen for hver hytte blir da 46 666,-kr.
Ved de neste 3 årene er det 7 hytter til som tilknytter seg strømnettet, da blir regnestykket for de 1mil/22 = 45 454,- kr, og for de 15 første hyttene som allerede har tilknyttet seg strøm, vil de få refundert 21 212,- kr, som er differansen mellom 1 mil/15 og 1mill/22. Det som selvsagt kommer i tilegg til hver enkelt hytte, er den installasjonen du selv skal gjøre på hytten, og kabel mellom hytte og trafo.
Nå er hyttestyret interessert i å vite om du/dere ønsker å få strøm på hytta deres. Vi har forståelse for at dette kan være ett vanskelig spørsmål, fr det er snakk om en investering hver enkelt må tenke over. Og prisen på den, er avhengig av hvor mange som blir med på den første runden. Er det 15 hytter med, blir det grove anslaget med å få trafo til parkeringsplassen på 66 666,- kr minus 20 000,- kr.
Tenk over dette, hør med dine hyttenaboer, om de er intr. I å få strøm osv. Jo flere vi er, jo billigere blir det for alle sammen, og mindre jobb mtp. Fellese kabelgrøfter.
Siste ordet er nok ikke sagt i denne saken, det er nok flere fakta og muligens flere rammer som ikke er nevnt, men det er dette vi vet i dag, og vil gjerne ha din tilbakemelding innen 1 november på om du/dere ønsker å tilknytte hytten strøm ved de rammene som vi vet og er lagt frem her.
Tilbakemelding og evt. Andre spørsmål sendes på e-post til Ketil Fredheim ketilfre@gmail.com med kopi til Lene C. Paulsen lenechristin.paulsen@skatteetaten.no alternativt tlf.

Med vennlig hilsen
Ketil Fredheim v/styret Seidafjellet hytteforening
Bergstien 33
9800 Vadsø
ketilfre@gmail.com

Ny brøyteavtale 2011/2012 med Terje Frode Remsmo



Brøyteavtale for vinteren 2011/2012

Avtalen inngås mellom:

Leverandør: Kunden:
Terje Frode Remsmo Seidafjellet Hytteforening/v
Fossevein 6 leder Lene C. Paulsen
9845 Tana Skogsholmjordet 5
Mva no 985575673 9800 Vadsø
Tlf. 46400243 Tlf. 95787741

Brøyteavtalen gjelder følgende veier og parkeringsplasser i området, merket rødt på kart, se eget vedlegg ”hytteveier”.
Leverandør av brøytingen forplikter seg å oppfylle følgende:
1.Det skal brøytes ved snømengde på 10 cm og ved eventuelle store mengder av såkalt ”fokksnø”. Brøytefrekvensen vil være noe hyppigere i tidsrommet torsdags formiddag til søndags ettermiddag/kveld samt rundt jule- og nyttårshelger og i påsken.
2.Ved ekstreme forhold ved at veinettet snør eller blåser igjen eller under snøsmelting og gjennomslagsføre, vil det være nødvendig med mer brøyting enn normalt. Under slike forhold brøytes det etter skjønn og beste evne. Det forventes at det brøytes ved de tider som er mest naturlig for ankomst og avreise til hytteområdet samt en periode på lørdag formiddag.
3.I spesielle tilfeller må det være mulig å bestille brøyting utenom det som er nevnt i pkt. 1 og 2.
Brøyting av stikkveier inn til enkelte hytter langs veier, avtales privat mellom hytteeier og utøver. I slike tilfeller er hytteeier selv økonomisk ansvarlig.
Kunden er ikke ansvarlig for slitasje og skader på brøyteutstyr, det være seg under bruk og evt. lagring på stedet. Hytteeierne er hver for seg ansvarlig for merking av egne parkeringsplasser og at disse er klargjort før brøyting.
Oppstår det skade på brøyteutstyr, sykdom etc. er leverandør ansvarlig for alternativ brøyting som ivaretar kontraktens avtale.

Da en anser brøyting som et serviceoppdrag, hvor kunden betaler for en kontraktsfestet tjeneste, vil kunden etter hver sesong (etter påske) foreta en evaluering av utført arbeid hvor en vil vurdere:
1. Oppfyllelse av kontraktens innhold.
2. Servicenivået og fleksibiliteten hos leverandør.
Gjensidig oppsigelsestid er 1 mnd. Som gjelder fra den 1. i førstkommende måned.
Det vil ved endt brøytesesong bli overført kr. 25 000,- inkl. mva til Terje Frode Remso`s konto nr. _______________

KundenLeverandør


Seidafjellet Hytteforening Terje Frode Remsmo v/leder Lene Chr. Pauslen


Påskemorro 2011

Påskemorro langfredag kl 1300, sted parkeringsplassen omeng, grunnet snøforhold.
Ta med godt hun ør og still opp

Isfiskekonk.

I helga er det isfiskekonk. på Rovvejavri på Seidafjellet.
Ta turen på hytta. Det er flotte forhold der inne nå.

Oversikt over åpne scooterløyper i Tana kommune

Her kan dere se hvilke scooterøyper som er åpne i Tana kommune http://www.tana.kommune.no/oversikt-over-aapne-scooterloeyper-i-tana-kommune.4858568-51331.html

Her finner dere oppdaterte kart over løypene. Oppdaterte kart over alle godkjente snøscooterløyper i Finnmark

Da er hyttesesongen i gang igjen

Ja da er hyttesesongen i gang igjen. Å man kan rapportere fine forhold på hyttefeltet. I helgen fikk vi sett solen også for alle første gang i år fra hytta.

Folkens, nå er det bare å komme seg innover å begynne å bruke hytta igjen

God jul og godt nyttår

Ønsker alle sammen en riktig god jul og godt nytt.

Sporsetter og disp til skispor

Da har sporsetteren kommet, og vi har fått disp av Tana kommune for å kjøre skispor.
Om det er noen som er villig til å gjøre en innsats for å kjøre opp skispor, kan dere kontakte Ketil Fredheim

Denne siden inneholder mer info:

 Del denne siden på Facebook: