Vedtekter for Sandefjord Swingklubb

Sandefjord 01.05.2011

Vedtekter for Sandefjord Swingklubb§ 1Formål

Sandefjord Swingklubb’s formål er å arrangere kurs i forskjellige
swingdansarter, som for eksempel originalswing og Lindy.

I tillegg skal klubben jobbe for å

-få til fellesturer til andre swingarrangementer
-få til et samarbeid med andre som danser og via dette få et sosialt swingmiljø.

§ 1.2Vedtektenes ikrafttreden

Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. Mai 2011 og erstatter tidligere utgave av klubbens vedtekter..
Strid om vedtektene i årsmøteperioden avgjøres av styret, med rett til å anke avgjørelsen på årsmøtet.

§ 2 Medlemskap

§ 2.1 Alle kan bli medlem

§ 3Medlemmenes rettigheter og plikter.

Et medlem har rett til:
-Å møte på årsmøtet med forslags- og stemmerett
-Delta på swingkurs, swingkro og helgekurser i regi av Sandefjord Swingklubb.

Et medlem har plikt til:
-Gjøre seg kjent med og sette seg inn i Sandefjord Swingklubbs vedtekter.

Et medlem oppfordres til:
-Medlemmer i Sandefjord Swingklubb oppfordres til å delta på dugnader som
Sandefjord Swingklubb deltar på.

§ 4Organisasjonsmessig oppbygging

Klubben utøver sin virksomhet gjennom følgende organer:
-Årsmøtet
-Styret


§ 5Gjennomgående bestemmelser

Avstemningsregler
Ved avstemning i årsmøtet har hver møtende medlem en stemme.

Ved valg må kandidaten oppnå flertall av de avgitte stemmene (simpelt flertall) for å bli valgt.
Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer. Oppnås ikke flertall ved første avstemning, foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Protokoller
Det skal føres protokoll fra alle styre- og årsmøter

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Årsmøtet skal kunngjøres med minst en måneds varsel. Kunngjøringen skal inneholde styrets forslag til dagsorden. Kunngjøringen skjer via klubbens hjemmeside og/eller direkte til medlemmene på epost.

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen den frist som er fastsatt av styret.

Årsmøtet vedtar dagsorden for møtet. Møtet kan ikke behandle saker utover den vedtatte dagsorden.

Årsmøtet fastsetter kontingent.
Årsmøtet skal behandle regnskap, budsjett, årsberetning samt foreta valg.

§ 7Valg

Årsmøtet velger et styre som består av seks medlemmer:

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
2 styremedlemmer

I tillegg velges to varamedlemmer

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Varamedlemmene har ikke stemmerett

Leder velges hvert år, de fire andre velges for to år. Første gang er nestleder og sekretær på valg etter ett år, mens kasserer og styremedlem velges for to år.
Varamedlemmer velges for ett år.

Årsmøtet velger antall revisorer i henhold til Norges Idrettsforbunds lovverk. Valgperioden er ett år.

Årsmøtet velger 1 utsending til Kurbadets årsmøte samt en varamann

§ 8Styret

Styret leder klubben i årsmøteperioden i samsvar med vedtektene og årsmøtevedtak.
Styret har det økonomiske ansvaret for klubben.
Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene inklusive møtende vararepresentanter, er til stede.

Styret leier inn instruktører til kursene.

Ansvarsfordeling i styret:
Lederen er ansvarlig for klubbens totale virksomhet. Han er klubbens informasjonsansvarlig.
Nestleder skal fungere som leder dersom leder har forfall.
Sekretær fører møteprotokoller og besørger korrespondanse i samråd med lederen.
Kasserer fører regnskapet og har ansvar for forvaltningen av klubbens økonomi, samt fører klubbens medlemskartotek.
Styrets valgte medlemmer fritas for årsavgiften, - gjelder ikke varamedlemmer.

§ 9Kontingent

Klubbens medlemmer betaler fastsatt kontingent bestemt av årsmøtet til enhver tid.

Kontingentstyper skal være:

-Hovedmedlem
-Medlemmer under 18 år
-Støttemedlem

Hovedmedlem og medlemmer under 18 år har alle rettigheter, inklusiv stemmerett på årsmøtet. Støttemedlem har kun talerett på årsmøtet, men ikke stemmerett.

§ 10Oppløsning av klubben

Klubben kan vedta å oppløse seg selv. Vedtak om oppløsning må gjøres av to årsmøter med minst en måneds mellomrom.
Vedtak om oppløsning krever absolutt flertall (2/3) ved begge årsmøter.
Til årsmøte med krav om oppløsning, innkalles alle medlemmer via brev med minst 14 dagers varsel.
Årsmøtet avgjør hva som skal gjøres med klubbens aktiva.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse