Toppbilde

Polarsirkelen Frimerkeklubbs vedtekter

Polarsirkelen Frimerkeklubbs vedtekter

Gjeldende vedtekter sist revidert 13.01.2001.

I FORMÅL

 § 1       Polarsirkelen Frimerkeklubb, P.F.K., er en upolitisk klubb stiftet som Rana  Filatelistklubb 6. november 1969 med sete i Mo i Rana.
Klubben er tilsluttet Norsk Filatelistforbund (NF), og klubbens hovedmedlemmer mottar
Norsk Filatelistisk Tidsskrift.

 

§ 2       Klubbens formål er:

- å samle personer med interesse for frimerkesamling,
- å spre kunnskap om og øke interessen for frimerkesamling som hobby og meningsfylt
fritidstilbud.
- å motarbeide enhver virksomhet som er til skade for filatelien og ellers på beste måte
vareta medlemmenes filatelistiske interesser.

 

§ 3       Klubbens formål søkes oppnådd bl.a. ved møter, foredrag, utstillinger, kurs og undervisning, auksjoner, organisert byttevirksomhet og anskaffelse av filatelistisk litteratur.

 
II. MEDLEMSKAP

§ 4       Som medlem kan styret ta opp enhver som har fylt 18 år. Søknad skal skje skriftlig.

Utmelding skal skje skriftlig til styret og bare med virkning fra driftsårets utgang.

Uttredende medlem har ingen krav på foreningens midler.
 
KONTINGENT

§ 5       Årskontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
Årskontingenten består av forbundskontingent og klubbkontingent.
Det skilles mellom hovedmedlemmer (A-medlemmer) og støttemedlemmer (B-medlemmer).
Som støttemedlemmer regnes personer som er hovedmedlemmer i andre klubber/foreninger tilsluttet Norsk Filatelistforbund.
Hovedmedlemmer betaler full årskontingent. Støttemedlemmer betaler bare klubbkontingent..

 

§ 6       Kontingenten betales for ett år om gangen, og forfaller til betaling 1. mars.
Medlem som ikke har betalt kontingenten innen 1 måned etter skriftlig påkrav, kan styret stryke som medlem, dog uten at kravet om skyldig kontingent derved faller bort. Vedkommende kan ikke på ny tas opp som medlem før skyldig kontingent er betalt.
Medlemmer som opptas etter 15. mai, betaler halv kontingent for innmeldingsåret.
Medlemmer som opptas etter 15. november, betaler ikke kontingent for innmeldingsåret.

EKSKLUSJON

§ 7       Ved opptak forplikter ethvert medlem seg til å følge foreningens lover og statutter.
Et medlem som overtrer disse, eller som - i eller utenfor klubben - opptrer på en måte som er egnet til å skade klubben eller de interesser den ivaretar, kan styret ekskludere fra klubben. Den ekskluderte eller ethvert annet medlem av klubben har rett til, dersom eksklusjonen skyldes andre grunner enn kontingentrestanse, å appellere styrets vedtak til årsmøtet, som med simpelt flertall treffer den endelige avgjørelse.

 
III. STYRE

§ 8       Klubben ledes av et styre på minst 5 medlemmer valgt av årsmøtet; leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer i tillegg til 2 varamedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller varamenn er til stede, derav enten leder eller nestleder.

 

§ 9       Styret har ansvar for at det føres ordentlige regnskaper for klubbens drift. Dersom det i regnskapsåret oppstår utgifter som avviker vesentlig fra vedtatt budsjett, skal styret legge saken frem på første ordinære medlemsmøte.

 

§ 10     Lederen er bemyndiget til å handle på klubbens vegne i alt som hører under dens virksomhet.
Han/hun leder medlems- og styremøter og representerer klubben i alle tilfeller hvor særskilt representant ikke er oppnevnt. Lederen er selvskreven representant til Norsk Filatelistforbunds representantskapsmøte.
Nestleder fungerer som leder når denne har forfall.
Sekretæren fører referat fra styre-og foreningsmøter.
Kassereren fører klubbens regnskaper og foretar avslutning pr. 31. desember hvert år.
Regnskapet legges frem til revisjon senest en måned før årsmøtet.

 
REVISORER

§ 11     Det velges 2 revisorer som til enhver tid skal holde seg a jour med foreningens økonomi og foreta tallmessig og kritisk revisjon av foreningens regnskaper.

IV. ÅRSMØTE

§ 12     Årsmøte holdes hvert år innen 15. mars. Innkalling skjer med minst 7 dagers varsel. Med innkallingen, som inneholder dagsorden, skal følge styrets årsmelding, regnskapsutdrag, budsjettforslag og eventuelle innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være levert skriftlig til styret innen 15. januar.
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Stemmerett har alle som har betalt forfalt kontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.
Vedtak fattes ved vanlig flertall, i tilfelle stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Endringer i klubbens statutter kan bare foretas av et årsmøte og krever 2/3 flertall.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 5 medlemmer er til stede.  Ikke-medlemmer kan være tilstede på årsmøtet etter invitasjon fra styret.

 

§ 13     Årsmøtets dagsorden.
Valg av dirigent.
Styrets årsmelding.
Regnskap
Fastsettelse av kontingent.
Budsjettforslag.
Innkomne forslag.
Valg

a. Leder. (1 år)

b. Styremedlemmer. (2 år)

c. Varamenn til styret. (2 år)

d. To revisorer med varamenn (2 år)

Alle valg foregår muntlig hvis bare ett forslag foreligger, i motsatt fall skriftlig.
Det skal likevel holdes skriftlig valg dersom det forlanges.
Den eller de som får flest stemmer, er valgt. Unntatt er lederen som må velges med minst halvparten av de avgitte stemmer.
Lederen velges for ett år, de øvrige styremedlemmer for to år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. De øvrige valg er for ett år.

 
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 14     Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter skriftlig krav til styret fra minst 5 stemmeberettigede medlemmer med angivelse av de saker som ønskes behandlet. Det innkalles minst 7 dager i forveien og behandler bare saker som er nevnt i innkallingen. Dagsordenen skal være som bestemt for årsmøtet i § 13, punkt 1, 2 og 7. Avstemningsregler som bestemt for årsmøtet.

V. FORSKJELLIG

§ 15     Medlemsmøter holdes så vidt mulig 2 ganger i måneden i tiden september-mai. Til første innkalling i hvert semester bør det medfølge oversikt over møtedager. Styret fastsetter programmet for møtene. Gjester kan med lederens samtykke delta på møtene.

 
OPPLØSNING AV KLUBBEN

§ 16     Forslag om oppløsning av klubben kan fremsettes av styret eller etter skriftlig krav til styret fra minst 10 stemmeberettigede medlemmer. Oppløsning kan bare vedtas på to etter hverandre følgende årsmøter, hvor minst halvparten av klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Det kreves 2/3 flertall for at oppløsning kan vedtas.
I tilfelle vedtak om oppløsning, velges med vanlig flertall et avviklingsstyre på 5 medlemmer med 2 varamenn. Dette konstituerer seg selv. Avviklingsstyret trer i det tidligere styrets sted og har et ordinært styres rettigheter og ansvar.

Årsmøtet gir direktiver for avviklingsstyrets arbeid.
Etter endt arbeid, dog senest 6 måneder etter det årsmøte hvor oppløsning ble endelig vedtatt, fremlegger avviklingsstyret regnskap og beretning for et nytt årsmøte. Dersom da klubben besluttes oppløst, blir klubbens midler og eiendeler å overføre til Norsk Filatelistforbund, for senere å kunne stilles til rådighet for eventuell gjenopptagelse av klubbens virksomhet eller en eventuell ny filatelistklubb i Mo i Rana eller nærmeste omegn.

 

- - - o - - -

 

Polarsirkelen Frimerkeklubs etiske retningslinjer kan lastes ned herfra:

PFK etiske retningslinjer.pdf (34 kB)
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 27/5-2018

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: