Vedtekter

VEDTEKTER FOR PETTERBRÅTEN VEL

(Revidert og godkjent på årsmøte for 2011 i Pet. Vel.)

  1. Formål: Petterbråten Vel skal arbeide for et trivelig miljø i Petterbråten Boligfelt og gjøre feltet til et koselig sted å bo, der så vel barn som voksne og eldre skal finne seg til rette. Stiftet 5. oktober 1999.

  2. Petterbråten Vel skal ta seg av alle felles saker som beboere ønsker å gjennomføre. Det være seg disponering av fellesareal (lekeplasser, grillplass, postkassestativer og lignende), talerør overfor Gol Kommune og utbyggere, brøyting, avfallsordning og lignende.

  3. Alle husstander skal pliktig være medlem av Petterbråten Vel og hver husstand har en stemme hver. For å ha stemmerett på årsmøte, må medlemskontingent for foregående år være innbetalt. Medlemsavgiften fastsettes på Årsmøte hvert år.

  4. Styret velges blant medlemmene og består av formann, kasserer, sekretær og to styre medlemmer. I tillegg skal det være en Valgkomite, Revisor, Materialforvalter og en Arrangement komité. Vervene må rullere blant medlemmene og alle kan ikke være på valg samme år.

  5. Årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når minst halvparten av medlemmene eller ett samlet styre krever det. Årsmøte skal behandle følgende saker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og to stk. til å skrive under årsmøteprotokollen. 3. Årsmelding fra styret. 4. Regnskap for året som har gått. 5. Saker fra styret/medlemmer. 6. Budsjett og bestemmelse av kontingent for kommende år i Petterbråten Vel. 7. Valg. Medlemmer som vil ha saker behandlet på årsmøte i Pet. Vel., må sende inn dette til styret innen 1. januar. Dette for at styret skal få tid til å behandle saken mht. årsmøte innkallingen.

  6. Vedtektene kan endres ved å gi 14 dagers varsel til medlemmene om vedtekts- endringer før årsmøte. Det kreves 2/3 flertall på årsmøte.

  7. Årlig medlemskontingent avgjøres av årsmøte hvert år. Nye medlemmer betaler fullt beløp når de flytter inn 1. halvår og ! beløp ved innflytting 2. halvår.

  8. Velforeningen kan pålegge enkeltmedlemmer å holde tomtene sine representative og ryddige og eventuelt gi beskjed dersom noen ikke holder seg til reguleringsbestemmelsene for feltet. Alle medlemmer plikter å delta på felles dugnader og lignende i boligfeltet. Eventuelt skaffe stedfortreder.

  9. Opphør av Vedtektene. Vedtektene i Petterbråten Vel opphører om 2/3 av medlemmene stemmer for dette på ett Årsmøte. Saken om opphør må være fremmet av/for styret i Petterbråten Vel innen fristen 1. januar før det påfølgende årsmøte.

Gol, den 23.02.2012.

Last ned dokumentfil (70 kB) :
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 7/10-2012

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: