Adresse, telefon, bank, økonomi, drift

Fakta om Nærvang Kulturhus - foretaksnavn Nærvang forsamlingslokale SA.

Nærvang forsamlingslokale fikk markedsnavnet NÆRVANG KULTURHUS

Bilde
ADRESSE: Nærvang kulturhus, Nærosvegen 2, N-2364 Næroset

TELEFON: 99 50 46 00 (mobil).
BANKKONTO: 1875 07 45268 (DNB) - innbetaling av husleie.
ORGANISASJONSNR.: 871 424 152 (Enhetsregisteret, Brønnøysund)
HJEMMESIDE (URL): http://www.klubbinfo.no/nervang
WEB-REDAKTØR: Reidunn Ødegaard. Tlf.: 415 26 280.
HUSØKONOM/ KUNDEKONTAKT: Åse og Ronny Wang. Ta kontakt via Nærvangs tlf.nr. 99 50 46 00 eller via nettsiden Send melding til nervang.

- Nærvang forsamlingslokale, reist av Fagernes kvindeforening, ble innviet i 1908.
- I 1978 ble Nærvang omorganisert til andelslag under navnet A/L Nærvang forsamlingslokale.
- I 2007 ble andelslaget omregistrert til foretak med momsplikt, etter omfattende oppgradering av huset. Det juridiske navnet i foretaksregisteret ble da Nærvang forsamlingslokale BA - der eierne hadde "begrenset ansvar".
- Samtidig ble markedsnavnet Nærvang Kulturhus registrert som tillegg i foretaksregisteret i Brønnøysund.
- Fra 01.01.2013 er foretaket Nærvang forsamlingslokale registrert som samvirkeforetak (SA) - etter pålegg fra Brønnøysundregistrene.
Bilde
Nærvang Kulturhus var inntil 1.01.2013 eid av A- og B-andelshavere, d.v.s. lag og foreninger som hadde kjøpt A-andeler, samt alle husstander i Fagernes skolekrets, Ringsaker, Hedmark, som automatisk fikk tildelt 1 B-andel hver.

Fra nyttår 2013 er foretaket omorganisert fra BA (foretak med begrenset ansvar) til SA (samvirkeforetak). Foretaket er til enhver tid åpent for nye medlemmer. Enkeltpersoner, lag og foreninger, institusjoner og bedrifter kan tegne et ubegrenset antall andeler. En andel koster 100 kr.

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Det avholdes årsmøte innen 1. mars hvert år. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte. Hver andelshaver har 1 stemme i årsmøte, uansett antall andeler. Det utbetales ikke utbytte. Alt overskudd skal gå til drift, vedlikehold, investering i og utbedring av Nærvang.

Et valgt styre er ansvarlig for daglig drift. Foretaket driftes av frivillige.

Økonomi - Drift

Bilde
Nærvang AL baserer sin økonomi på utleie av lokaler - men også på dugnadsarbeid, bevilgning av offentlige midler, rabatt på innkjøp eller gratis bistand fra lokale bedrifter. Driftsmidler hentes også gjennom årlige frivillige kontantbidrag fra innbyggerne i kretsen. Dessuten fra Nærvangs egne arrangementer som basarer, konserter, show, kulturkvelder, bygdefester o.l.

FASTE UTLEIE
- Leilighet i 2. etg. av bygget. (P.t. utleid til husøkonomene.)
- Behandlingsrom i underetasjen. (P.t. leid av Næren mannskor som lager.)
- Storsalen. Næren mannskor leier storsalen fast 1 gang pr. uke til korøvelse.
Norsk bygdekino bruker salen en torsdag pr. mnd. til kinodrift.
Fagernes og Åsen helselag leier salen fast 1 gang pr mnd. til medlemsmøter.
- Kaffestua. Dansetrimmen leier kaffestua hver tirsdag formiddag.
Brua seniorklubb leier kaffestua 1 gang pr mnd. til medlemsmøter.

PERIODISK UTLEIE
Privatpersoner, foreninger og bedrifter leier storsalen, kaffestua, Liv&Lyst-salen og kjellerstua til fester, jubileer og andre markeringer, forestillinger, møter, kurs og liknende. Kjøkkenet kan også leies ut/disponeres etter behov.
Nærvang SA er avhengig av slik utleie på et visst nivå for å kunne drifte Nærvang kulturhus.

INNTEKTSNIVÅ
- Inntektene må dekke daglig drift av lokalet som strøm, olje, renovasjon, telefon og forsikring.
- I tillegg må midler kunne settes til side for å dekke vedlikehold av bygning og uteområde, samt nyanskaffelser og nødvendig utskifting av møbler og utstyr.
- En tar ikke sikte på inntekter utover dette.

 Del denne siden på Facebook: