Vedtekter, leiekontrakt og andre bestemmelser

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 18.05.2002. Lenger nede på siden finner du et utdrag av vedtektene i stiftelsesdokumentet samt andre vilkår for medlemskap i Næroset Båt- og Fritidsforening (NBFF). Organisasjonsnr. 985 148 120 (Brønnøysund)

Vedtekter for NBFF: Stiftelsesdokument for Næroset Båt- og Fritidsforening

Bilde
NBFF ble stiftet 18.05.2002. Foretaksnr.: 958 148 120

https://app.box.com/shared/vl5lfpzds5 Lenke til vedtektene i fulltekst.

Dokumentet er tungt. Det måtte deles i fire deler for å få plass på Box.com.
Klikk på Download og så på Åpne for å se sidene på full skjerm.

UTDRAG FRA VEDTEKTENE
§1: NBFF skal være en interesseorganisasjon for utviklingen av småbåthavn med tilhørende friluftområde.
§4: Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget.
§5: Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
§7: Årsmøtet som holdes hvert år i april måned er NBFFs høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
§12: NBFF ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Leiekontrakt osv i forbindelse med leie av båtplass

Bilde
Ved leie av båtplass opprettes en kontrakt mellom utleier (NBFF) og leietaker.

https://app.box.com/shared/3ke1l0rxxm Lenke til dokumenter i fulltekst:
- Leiekontrakt for leie av båtplass. Vedtatt i årsmøte 2012.
- Personlige data og registrering av båt

LEIEKONTRAKTEN inne holder blant annet disse punktene:
- Båtplassnummer.
- Opplysninger om båten: Type båt, fysiske mål, merking av båten
- Priser på etableringsinnskudd, årsavgift m.m.
- Bestemmelser om salg eller overdragelse av etablert båtplass.
- Kontraktinnehavers forpliktelser som medlem av NBFF.
- Båteiers ansvar angående forsikring av egen båt, vedlikehold og fortøyning.
- NBFF`s ansvar angående vedlikehold og forsikring av anlegget.

Støttemedlemskap i NBFF

Bilde
Båteiere som ønsker å benytte Næroset Båthavn, men ikke ønsker å leie fast båtplass ved bryggene, kan inngå støttemedlemskap. Deponering for nøkkel til bommen inn til havna.

Støttemedlemmer kan inngå avtale om:
  • Adgang til havna og bruk av båtslippen gjennom hele sesongen.
  • Leie av plass for kano.
  • Leie av plass for vinteropplag.
    .
  •  Del denne siden på Facebook: