Velkommen til Kverndalens venner

Kverndalens venner er en åpen interesseorganisasjon som arbeider mot planene om å etablere vindkraftverk i Kverndal statsallmenning og tilgrensende områder i Verdal kommune.

Kommunepolitikerne kan avgjøre.

På et folkemøte om vindkraft i Selbu uttalte NVE's mann, Lars Håkon Bjugan følgende:

Hvis konfliktnivået blir høyt og kommunestyret sier nei, er det ytterst sjelden vi overprøver kommunen og sier ja til utbygging. Vindkraft eller ikke ? Det er i høyeste grad opp til Selbu kommune selv å bestemme.

Kommentar fra styret i Kverndalens venner (KV):

Dette må bety at det har stor betydning hva kommunestyret sier om utbygging av vindkraft i neste og siste omgang. Slik vi ser det er det også viktig at et stort flertall av kommunestyrerepresentantene sier nei til utbygging.

Det er også av stor betydning at kommunestyret sier nei til begge planområdene. Det er andre kommuner som har gått fem på med å si ja til utbygging av ett planområde og nei til andre. Gulen kommune sa nei til to og ja til utbygging av ett område. NVE ga konsesjon til to, det var best samfunnsøkonomisk var begrunnelsen.

KONFLIKTNIVÅ: NVE vurderer konfliktnivået i forhold til en rekke andre interesser ved en utbygging. I hvor stor grad vil en utbygging ha negative virkninger for reindrift, friluftsliv, inngrepsfri natur, bebyggelse, dyreliv, truede arter osv.

REINDRIFT: Færen reinbeitedistrikt har skriftlig gitt beskjed om at de er sterkt imot utbygging. Kverndalen er et svært viktig vinterbeite for deres reindrift. Verdal kommune har en kommunedelplan der det står at "vindkraftanlegg skal lokaliseres slik at de ikke kommer i konflikt med reindriftsnæringen". Høyt konfliktnivå.

FRILUFTSLIV: Kverndalen er det fjellområdet som er desidert mest brukt til jakt i Verdal. Kverndal statsallmenning er den største og beste allmenningen for rypejakt, med god tilgang for allmenheten. På grunn av god tilgjengelighet fra begge dalførene er den også mye brukt til andre former for friluftsliv, som fiske og multeplukking, og for å gå seg en tur i vakre og stille fjellområder, til fots eller på ski. Det ligger 20 hytter/setervoller i eller svært nær planområdene for vindkraft. De aller fleste av hyttene er mye brukt av eierne og deres familier, og hyttene er utgangspunktet for et aktivt friluftsliv for disse familene. KV har samlet inn informason fra hytteeierne som viser at ca. 125 personer bruker disse hyttene mer eller mindre fast, og til sammen er disse personene i Kverndalen ca. 2700 persondøgn pr. år. (en person en dag = ett persondøgn). Totalt er Kverndalen svært mye brukt til friluftsliv. Høyt konfliktnivå. INNGREPSFRI NATUR Hele det området som E.ON har planer om å bygge ut i Kverndalen er inngrepsfri natur. En stor del av det er definert som villmark, og villmark er det vi kan kalle indrefileten av inngrepsfri natur. Kommunalt og nasjonalt er det gjort vedtak om å ta vare på det som er igjen av inngrepsfri natur. Høyt konfliktnivå.

HYTTEEIERNE: En vindkraftutbygging i tråd med E.ON's planer vil medføre at hytteeierne og deres familier blir sterkt skadelidende. Vi kjenner ikke til noe uberørt fjellområde hvor en vinkraftutbygging vil medfør at så mange hytter vil bli liggende mellom eller svært nær vindturbiner. En må også huske på at de som har hytte inne i fjellet har det fordi vakker natur og stillhet betyr svært mye for dem. "Friluftsliv" mellom vindturbiner, veier, servicebygg og trafoer er ikke friluftsliv for dem. Det kommer stadig flere rapporter på at vindturbiner medfører mye støy, at støyen trolig medfører stress, dårlig nattesøvn og helseskader. Mange som var positiv til vindkraftutbygging i sine nærområder står fram og forteller at naturinngrepene og støyen er mye værre enn de var forespeilet. Høyt konfliktnivå.

DYRELIV/TRUEDE ARTER: Dyrelivet i Kverndalen er svært rikt, men selvfølgelig ikke enestående. Det finnes flere fjellområder i Verdal som har et like rikt dyreliv. Likevel mener vi at det er svært viktig å bevare et stort, inngrepsfritt og lett tigjengelig naturområde, midt i Verdal kommune, der folk kan oppleve slik natur. Det kommer stadig nye rapporter som forteller at vindturbiner medfører fugledød og redukjon av flere arter i vindkraftområder. Det er flere såkalte rødlistearter, dvs arter som det er få individ igjen av, som holder til i Kverndalen. Dobbeltbekkasin har flere spill- og hekkeplasser der, og kongeørn, storlom, m.fl hekker der. Jerv, gaupe, varsler, snøugle har Kverndalen som tilholdssted og yngleplass. Konfliktnivå ?

Bjørn Ivar Gomo

 Del denne siden på Facebook: