Kommunestyrevedtak om vindkraft

Kl. 18.00 i kveld er det kommunestyretmøte. Først på saklista står ja eller nei til vindkraftverk i Verdalsfjella. Det er kommunens høringsuttalelse i saken som skal vedtas.
Sak 2 handler også om vinkraftsaken, "Planlegging av vindkraftverk i Verdal - avtaleforhandlinger"

Ut fra det som er uttalt i media ser det ut til at det blir nei til vindkraftplanene. KVERNDALENS VENNER mener at formuleringen og begrunnelsen for kommunens standpunkt er viktig for det endelige utfallet av saken.
Rådmannen brukte formuleringen "anbefaler ikke", dette bedret Komiteen for Plan og samfunn til "fraråder". Formannskapet brukte samme formulering. KV tror at en sterkere formulering vil ha større virkning på saksbehandlerne i NVE og i Olje- og energidepartementet.
I begrunnelsen må hovedvekten legges på de store negative konsekvensene for friluftsliv, reindrift, inngrepsfrie områder, landskap, samt  Blåfjell og Skjækerfjella nasjonalpark. Videre at de positive virkningene for sysselsetting lokalt og regionalt er små i forhold til de negative konsekvensene.
Helt fra starten prosessen, dvs høsten 2012, har kommunestyret lagt vekt på at det måtte utarbeides en regional plan for vindkraft for at det skulle være aktuelt for Verdal kommune å si ja til vindkraftplanene i Verdal. Det forelå ingen regional plan i 2012, og det foreligger ingen slik plan i dag.
KV mener det blir feil å legge for stor vekt på dette argumentet fordi NVE i flere tilfeller har sagt at dette er et argument de ikke vil legge særlig vekt på.

Kl. 18.00 i kveld altså, møtet er åpent for alle.

 For styret i Kverndalens venner: Bjørn Ivar Gomo


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse