Utredning pågår.

Rambøll holder nå på med konsekvensutredninga for Kverndal'n. Bakgrunn for utreningsprogrammet og selve utredningsprogrammet finner du på NVE's nettsider. NVE->konsesjoner->vindkraft->oversikt over saker->underbehandling, side 3.

Når utredninga nærmer seg slutten vil NVE motta en forhåndsmelding fra E.ON, og det arrangeres et offentlig høringsmøte. Der presenteres planene og allmennheten kan komme med innspill. Når NVE har mottatt alle innspill får E.ON tilsendt et nytt utredningsprogram, der det fremgår hva som må utredes nærmere i konsekvensutredningen. Når utredningen er ferdig sendes konsesjonssøknad til NVE. Kort tid etter det avholdes et nytt høringsmøte, og det vil bli gitt en ny høringsfrist for konsesjonssøknaden. E.ON sier at de arbeider for å ferdigstille konskvensutredningsarbeidet i løpet av våren 2014.
Før E.ON sender konsesjonsøknaden skal de holde et 3. samrådsmøte. KV er med i samrådsgruppen, men vår erfaring tilsier at samrådsmøtene har svært liten betydning.
De er, slik vi ser det, først og fremst isenesatt for at lokalbefolkningen skal tro at de påvirker prosessen og reultatet ved å delta på disse møtene.
E.ON sier at en viktig del av utredningsarbeidet er vindmåling ved hjelp av vindmålemaster. Hittil har de bare fått tillatelse til å sette opp den ene masta i Sognavola, men E.ON arbeider nå med å få tillatelse til å sette opp mast i Hyllfjellet og Markavola også.

Selv om vindmålingene ennå ikke har begynt, og selv om konsekvensutredningen ikke er ferdig, sa E.ON før jul at de trolig vil søke om konsesjon i løpet av våren.

Bjørn Ivar Gomo

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse