Årsmøtereferat 2018

Årsmøte ble avholdt på Solstad hotell 08.01.2018.

Det møtte 14 medlemmer. ?????

Terje Hansen ønsket de fremmøtte velkommen og leste opp hva som skulle behandles på årsmøtet.
Det var ikke bemerkninger til innkallingen.

Kåre Lybekk ble valgt som møteleder.

Per-Olav Bergerud. ble valgt som møtereferent.

Bent Ole Bjørnsen og Georg Grevsgård ble valgt til å skrive under og godkjenne protokollen.

Per-Olav Bergerud leste opp årsmeldingen. Det var ingen merknader til årsmeldingen.
Kjell Rust orienterte om regnskapet for 2017 og redegjorde for de viktigste postene. Det var ingen
merknader til regnskapet.
Det var 118 betalende medlemmer i 2017.

Regnskapet er godkjent av revisorer Johannes Høva og Kjell Arne Liahagen.
Ifølge revisorer er regnskapet ført på en ryddig og ordentlig måte.

Styrets forslag om å beholde kontingenten på 300,-pr år, ble vedtatt.

Sak 7: Km godtgjørelse. Årsmøtet gir styret fullmakt i 2018 til å betale km godtgjørelse
(2 kr km)(dekke drivstoffet) til folk som hjelper til under Hallingdalsløpet. Forslaget ble vedtatt.
Styret utarbeider et forslag til vedtak til neste års årsmøte, for hvordan dette skal behandles i
fremtiden.

Valgkomiteen Per-Olav Bergerud og Jon Ove Hornet hadde som vanlig hatt en vanskelig jobb. Det var
svært vanskelig å finne kandidater som var villige til å stile på valg. Særlig vervet som leder og
løpskommite.
Valget ble gjennomført slik valgkomiteen og forslag fra medlemmene forelå:
Valgte personer er:

Formann  Terje Hansen 2018
Sekretær  Per-Olav Bergerud 2018-2019
Kasserer Kjell Rust 2018
Styremedlem Bjørn Ivar Knaldre 2018
Styremedlem Engebret Turhus 2018-2019
Ungdomsrepresentant Finn Terje Bøe 2018
Revisorer Kjell Arne Liahagen 2018
  Johannes Høva 2018
Klubbhusleder Bjørn Ivar Knaldre 2018
Materialforvaltere Egil Bråten 2018
  Engebret Turhus 2018
Valgkomite NNNNNNNNNN 2018
Løpskomite NNNNNNNNNN 2018
  NNNNNNNNNN 2018
  NNNNNNNNNN 2018


Det var vanskelig å finne kandidater til løpskommiteen. Styret må arbeide videre med dette å finne
kandidater her. Forslag Tom Henning Landsrud (fortsette ett år), Kjell Rust og en NNNNNNNN. Legge
ut en ”stillingsannonse” på nettsiden.


Det var vanskelig å finne villige kanditater til å ta på seg ledervervet i forsamlingen.
Terje ville til slutt stille opp som leder ett år til. Takk til han.


Løpsdato for Hallingdalsløpet ble satt til: Søndag 17.06.


Bent Ole Bjørnsen og Knut Harry Asgrimplass informerte om årets veteranvogntreff på Nesbyen.
Årets tema er to-takt.

Gol, 08.01.2018
sekretær
Per-Olav Bergerud


Protokollen godkjennes av:      Bent Ole Bjørnsen                  Georg Grevsgård

Last ned dokumentfil (57 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse