Vedtekter Holmstad skole og amatørkorps

Holmstad skole og amatørkorps er medlemm av NMF og følger deres vedtekter, med noen tilpassninger.

Vedtekter

§1 ORGANISASJON
Holmstad skole og Amatørkorps stiftet i 1977 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Nord-Norge.)

Organisering av musikkorpset
Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:
a. musikanter kan bli aspirant i korpset fra 1. august det året de fyller 10 år. b. Dersom korpsene blir så stort at det deles i et skolekorps og et amatørkorps skal korpsene deles inn etter følgende regler:
c. En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
d. Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
e. Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.
f. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av regionstyret.

§2 FORMÅL
Holmstad skole og Amatørkorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

§3 MEDLEMSSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.
Medlemsskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.
Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

3.2 Forutsetning for medlemsskap
a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
d. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.


3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a. Musikkorpsåret følger kalenderåret.
b.. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen forfallsdato hvert år. Musikkorpset skal innen forfall hvert år registrere årsrapport og medlemsopplysninger i korpsdrift på NMF`nettside.
d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31 .desember

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.5 Suspensjon og eksklusjon
a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§4 ÅRSMØTET
4.1 Status
Årsmøtet er Holmstad skole og Amatørkorps høyeste myndighet

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned.
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
c. Innkallingen sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d. Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet.
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
• Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
• Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c. Følgende har tale - og forslagsrett:
• Medlemmer som ikke er fylt 15 år.
d. Følgende har talerett:
• Representanter fra NMF
• Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker :
a. Konstituering
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
5. Valg av møteledelse
6. Valg av møtesekretærer
7. Valg av protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
e. Valg:
1. Leder for ett år
2. 3 styremedlemmer på valg for to år.
3. 1 revisorer for ett år.


Medlemmer med unntak av ungdomsrepresentanten må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap og ha sagt seg villige til å motta verv.
Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.


§ 5. STYRET
5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder og 3 styremedlemmer, derav 1 ungdomsreprresentant. Ved stemmelikhet kan leder avgi dobbeltstemme.

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer og øvrige korpsmedlemmer.

5.2 Fullmakter
a. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. I skolekorps møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.
c. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
d. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.


§6. KOMITEER
6.1 Revisjon
Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

6.2 Valgkomite
Årsmøte har besluttet at korpset ikke skal ha valgkomite.


§7. UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.


§8. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
a. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall.
b. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Nord-Norge. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til Holmstad skole dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 5 år.
d. Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

§9 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.
IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med årsmøtet 24.februar 2008
Vedtektene endret på årsmøte 01.03.2010
Vedtektene er oppdatert og endret på årsmøte 10.06.2019

 Del denne siden på Facebook: