Møtereferat 17. mars 2014

Tilstede 22 rotarianere.

Kommunal Info ved Rådmann Hege Mørk 

President Kai Hansen ønsket velkommen til kveldens foredragsholder: Gol Kommune’s rådmann Hege Mørk.

Hege ga oss både en innføring i kommunens aktiviteter og en god oppdatering av de mest aktuelle sakene i disse dager. Herunder:

INTERNE PROSESSER

Administrasjonen skal få en flatere struktur. Færre avdelingssjefer. Mer effektivitet. Søker en erfaren kommuneplanlegger, som dog synes vanskelig å finne. Trolig nedleggelse av det Kommunale Foretaket. Tekniske enheter må samles. Ny arealplan (Kommuneplan) ønskes av mange utbyggere. Men må vente til neste periode.

NYE SKOLEN

Anbud sendes ut allerede før påske. Haster litt for flere kommuner i dalen står også i startgropen med store prosjekt. Først anbud for skolen, deretter for idrettshallen. Totalentreprise ca kr 260 mill. Den nye idrettshallen vil bli som en stor håndballhall. Dvs kunne deles i kun to adskilte deler. Gol IL og idrettsmiljøet på Gol ønsker sterkt en «Storhall» som skal kunne deles i tre adskilte deler. Dette kan bli mulig på lengre sikt dersom eksterne midler foreligger. Viktig da at bl.a. taket som skal nå bygges tåler en eventuell utvidelse senere.

NY VEITRASÉ

Trasé over Vikojordet blir gjennomført. Private bidrag utgjør 40%. Veivesenet har i møte lovet 50% tilskudd. Straks sistnevnt er bekreftet skriftlig vil Gol forskuttere utbygging for snarlig oppstart.

HESLABRUA

En flaskehals, store trafikkale problem både morgen og ettermiddag. Kommunen har ikke midler til utbedring. Veivesenet bruker lang tid, jobber med reguleringsplan. Også trailertrafikken øker gjennom sentrum. Bedring kan kanskje forventes når veitraséen over Vikojordet og ny trafikkstasjon ved Riksvei 7 står ferdig.

BARNEHAGENE

Ny struktur planlegges. Foreløpig videreføres dagens drift. På sikt vil trolig de 7 barnehagene bli samlet til kun 3 store. Fagerlund nedlegges først.

HERAD SKULE

Skolen består. Men de klasser som kan slås sammen blir flyttet over til Gol skule. En 60% inspektørstilling, underlagt Gol skule, blir opprettet. Utførlige opplysninger har stått i Hallingdølen.

NORTURA

Usikkerhet om fremtiden. Flere Nortura-avdelinger i fare for nedleggelse. Rådmann Mørk mente dog at de (les: ordfører) har god dialog med ledelsen i Nortura. Og at lokaliseringen på Gol står sterkt både pga lokalisering og oppdatert teknologi/utstyr. Mange tar til orde for at Nortura bør pålegges lavere avgifter enn de har i dag.

DIVERSE OPPLYSNINGER OG DISKUSJONER:

Gol har cirka dobbelt så mange m2 bygg som landsgjennomsnittet.

I 2013 ble det gitt 50 nye hytteløyver. Nå søkes det om flere hundre nye.

Gol skal trolig med i et «småby»prosjekt. Kanskje deltagelse i et utviklingsprosjekt.

Diskusjon om de mange butikklokaler som står tomme i sentrum. Og lensmannstillingen som fortsatt står ubesatt på Gol. Regionrådet «vingler», det interkommunale samarbeide går dårlig. Utrolig at lensmannen i Nore/Uvdal har blitt regionlensmann – det gjør at stillingen på Gol blir vesentlig mindre interessant for erfarne søkere.

Vi takker Hege Mørk for en engasjerende og fin oppdatering av kommunens viktigste saker. Og for de gode debatter som vi alle sto for i efterkant.

 

Einar Sillerud
Referent


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

FAKTA OM ROTARY

Globalt finnes det i dag over 34000 klubber med 1.2 mill medlemmer i mer enn 200 land og regioner. Norge har for tiden  324 klubber med vel 12500 medlemmer. På verdensbasis er Rotary inndelt i mer enn 500 distrikter, hvor hvert av disse igjen består av 30 til 60 klubber. Norge er i dag oppdelt i 6 distrikter. 
H.M. Kong Harald er æresguvernør for de norske rotarydistrikter og Paul Harris Fellow.
 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN

Om saker vi tenker, sier og gjør: 

1. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
 

ROTARYS MOTTO:

"Service above Self"

Rotarys idé er at medlemmene skal arbeide for en mer menneskelig samfunnsutvikling, hvor det tas hensyn til og vises respekt for det enkelte menneske og ethvert ærlig arbeid. 
 

OM DISTRIKT 2310

Rotary distrikt 2310 er det største av 6 distrikter i Norge. Det dekker Oslo, kommunene Asker og Bærum i Akershus samt Buskerud fylke. Distriktet har Skandinavias eldste og største Rotaryklubb - Oslo R.K. som ble chartret 1. juni 1922, og som har over 200 medlemmer. 

Distriktet dekker et område på 15. 679 kvadratkilometer, mens den lengste avstanden mellom Rotaryklubbene er 350 km (Oslo - Geilo). Det er 55 klubber i distriktet vårt. Klubbfordelingen er Oslo (25 klubber), Asker (3), Bærum (8) samt Buskerud (24).