Toppbilde

Vedtekter Norsk

Vedtekter Norsk Versjon

VEDTEKTER

(Endret av Årsmøtet 23.02. 2008. Endring av vedtektenes § 11-5 ledermøte til ny § 10 landsstyre under vedtektenes pkt. 5. landsstyre og forbundsstyret av Landsmøtet 2012.)

 

 1. FORBUNDETS NAVN, SPRAK, ADRESSE OG REGNSKAPS- OG V1RKSOMHETSPERIODE

 

 • 1 Forbundets navn er Norsk-Finsk Forbund/Norjalais-Suomalainen Liitto. (NFF/NSL)

 

 • 2 Forbundets språk er norsk og finsk – vedtekter og årsberetninger skal foreligge på begge språk

 

 • 3 Forbundets hjemsted er den sittende forbundsleders hjemsted.

 

 • 4 Forbundets regnskaps- og virksomhetsperiode er et kalenderår.

 

 

 1. FORBUNDETS FORMÂL OG OPPGAVER

 

 • 5 NFF/NSL er en landsomfattende organisasjon som skal fremme interessene og ivareta rettighetene til norskfinner som nasjonal minoritet og finlendere bosatt i Norge. Forbundet skal:

- fremme og ivareta finsk språk, norskfinsk og finsk kultur

- utvikle og bistå aktivitetene til sine medlemmer

- ta opp aktuelle saker, samt drive informasjonsarbeid innenfor formålsoppgavene

 

Forbundet vil ivareta disse oppgavene gjennom å være et samarbeidsorgan for norskfinsk foreninger, finskforeninger samt andre organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

NFF/NSL skal spesielt ivareta samkvemmet mellom den norskfinsk minoritet og finlendere i Norge.

NFF/NSL skal være en religiøs og partipolitisk nøytral organisasjon.

 

 1. MEDLEMSKAP I OG FINANSIERING AV FORBUNDET

 

 • 6 Som medlem i NFF/NSL kan opptas
 1. a) selvstendige Norsk-Finskforeninger, Finskforeninger og andre foreninger, organisasjoner eller institusjoner i Norge med en virksomhet som er i samsvar med NFF/NSLs formå1
 2. b) enke1tpersoner som med sin virksomhet ønsker å støtte NFF/NSLs formå1. Alle med1emmer betaler en årskontingent.
 3. c) medlemsforeninger i et fylke/region, kan danne en fylkes-/regionsenhet.

 

 • 7 Til finansiering av sin virksomhet innkrever NFF/NSL medlemskontingent, søker offentlig støtte og kan ta imot gaver og testasjoner.

 

 

 1. LANDSMØTET

 

 • 8 NFF/NSLs høyeste besluttende organ er Landsmøtet som avholdes hvert annet år innen 1. mai. Innkallingen til landsmøtet må være medlemsorganisasjonene i hende innen tre måneder før landsmøtet. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være forbundsstyret i hende innen to måneder før møtet.

Medlemsforeningers representasjon på landsmøtet er basert på organisasjonens eller institusjonens medlemstall 31.12 året før.

Medlemstallet gir følgende representasjon:

- mindre enn 50 med1emmer 2 representanter

- 51-150 medlemmer 3 representanter

- Deretter 1 ekstra representant pr. 100 overstigende medlemstall

 

Ethvert medlem i medlemsforeninger og NFF/NSLs personmedlemmer kan delta på landsmøtet som observatør. Bare valgte representanter og medlemmer av forbundsstyret har forslags- og stemmerett. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme, unntatt ved valg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Observatører og inviterte gjester har talerett.

 

Et ekstraordinært landsmøte kalles sammen med 30 dagers varsel, hvis forbundsstyret eller 2/3 av med1emsforeningene forlanger det.

 

 • 9 Følgende saker ska1

 behandles av landsmøtet

 1. Valg av 2 møteledere, sekretærer og representanter til å underskrive protokollen
 2. Forbundsstyret årsberetning
 3. Regnskap og revisors beretning
 4. Handlingsplan
 5. Budsjett - Kontingent
 6. Valg av forbundsstyre i henhold til § 11
 7. Va1g av va1gkomité på 3 medlemmer
 8. Andre innme1dte saker i henhold til § 9
 9. Uttalelser

 

 1. LANDS- OG FORBUNDSSTYRET

 

 • 10 Landsstyret består av lederne i medlemsforeningene eller valgte representanter. Forbundsstyret innkaller Landsstyret ved behov eller når minst 1/3 av medlemsforeningene ønsker det. I år uten landsmøte behandler Landsstyret årsregnskap og beretninger.

 

 • 11 Landsmøtet velger forbundsstyre bestående av forbundsleder, nesteleder og tre medlemmer. I tillegg velges tre varamedlemmer. Styret kommer sammen etter innkalling av forbundslederen. Innkallingen skal skje på minst to ukers varsel. Forbundslederen skal kalle sammen styret, hvis ha1vparten av styrets øvrige medlemmer for1anger det skrift1ig. Styret er beslutningsdyktig når forbundsleder eller nestleder og minst ha1vparten av styrets øvrige medlemmer er tilstede. Forbundsleder har forbundets signaturrett og prokura.

 

 • 12   Forbundsstyret skal
 1. lede NFF/NSLs virksomhet og forvalte forbundets midler i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak
 2. forberede og innkalle landsmøte og landstyremøter
 3. representere NFF/NSL og informere om Forbundets virksomhet, samt bistå medlemsorganisasjonen i alle saker som angår forbundets virksomhet
 4. ved behov oppnevne utvalg eller komitèer som ansees påkrevet.
 5. utnevne æresmedlemmer.

 

 1. VEDTEKTSENDRINGER

 

 • 13 Endringer i disse vedtektene kan vedtas med minst 2/3 flertall på landsmøtet.

 

 1. OPPLØSNING AV FORBUNDET
 • 14 Vedtak om oppløsning av forbundet skal fattes med minst 3/4 f1ertall på landsmøtet. Forbundets midler skal deles mellom medlemsforeningene. Om dette ikke er mulig tilfaller forbundets aktiva, medlemslister, protokoller og arkiv Statsarkivet.

 

VEDTEKTER 2012.pdf (266 kB)
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 8/2-2018

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: