SÄÄNNÖT

Vedtekter Finsk versjon

Norjalais-suomalainen Liitto (NSL)

 

SÄÄNNÖT

(Muutettu vuosikokouksessa 23.02.08)

 

1. LIITON NIMI, KIELI, KOTIPAIKKA JA TILI- JA TOIMINTAKAUSI

 

§ 1       Liiton nimi on Norjalaissuomalainen liitto/ Norsk-Finsk Forbund (NSL/ NFF).

 

§ 2       Liiton kielet ovat norja ja suomi. Säännöt ja vuosikertomus ovat molemmilla kielillä.

 

§ 3       Liiton kotipaikkana toimii istuvan puheenjohtajan kotipaikka.

 

§ 4       Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

 

 

2. LIITON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

 

§ 5 NSL on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää norjansuomalaisten etuja ja huolehtia heidän oikeuksistaan kansallisena vähemmistönä. Liiton toiminta kattaa myös Norjassa asuvat suomalaiset.

Liitto:

            -edistää ja ylläpitää suomen kieltä, norjalaissuomalaista ja suomalaista kulttuuria

            -kehittää ja tukee jäsenseurojen toimintaa

-ottaa esille ajankohtaisia asioita sekä harjoittaa liiton tarkoitusperiä ja tehtävää vastaavaa tiedotustoimintaa

 

Liitto vastaa edellä mainituista tehtävistä ja toimii yhteistyöelimenä norjalaissuomalaisten seurojen, Norjassa toimivien Suomi-seurojen sekä muiden organisaatioiden, järjestöjen, laitosten ja yksityishenkilöiden välillä.

NSL haluaa erityisesti ylläpitää norjalaissuomalaisen vähemmistön ja Norjassa asuvien suomalaisten välistä kanssakäymistä.

NSL on uskonnoista ja puoluepolitiikasta riippumaton organisaatio.

 

3. LIITON JÄSENYYS JA TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

 

§ 6 NSL:n jäseneksi voidaan hyväksyä

a)      Norjassa sijaitsevat itsenäiset ja toiminnaltaan NSL:n tavoitteisiin pyrkivät ja tarkoitusperiä vastaavat Norja-Suomi-seurat, Suomi-seurat ja muut yhdistykset, organisaatiot, järjestöt tai laitokset

b)      yksityishenkilöt, jotka haluavat toiminnallaan tukea NSL:n tarkoitusperiä ja tavoitteita.  Kaikki jäsenet maksavat vuosittaisen jäsenmaksun.

c)      läänin/tietyn maantieteellisen alueen jäsenseurat voivat perustaa läänin-/ alueellisen yksikön.

 

§ 7 Toimintansa tukemiseksi NSL perii jäsenmaksun, hakee tukea virallisilta tahoilta ja voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

 

 

 

 

 

4. LIITTOKOKOUS

 

§ 8 NSL:n korkein päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu joka toinen vuosi 1.toukokuuta mennessä. Kokouskutsun tulee olla jäsenyhdistyksillä kolme kuukautta ennen liittokokousta. Liittokokouksen esityslistalle toivottavat asiat tulee toimittaa johtokunnalle kaksi kuukautta ennen kokousta.

 

Jäsenyhdistysten edustus liittokokouksessa perustuu seurojen jäsenmääriin edellisen kalenterivuoden joulukuun 31.päivänä. .

Jäsenmäärät oikeuttavat edustukseen seuraavalla tavalla:

-alle 50 jäsentä, 2 edustajaa

-51-150 jäsentä, 3 edustajaa

-tästä ylöspäin 1 lisäjäsen jokaista 100 ylittävää jäsenmäärää kohti

 

Jokainen jäsenyhdistyksen jäsen ja NSL:n henkilöjäsen voi osallistua kokoukseen tarkkailijana.

Ainoastaan valituilla edustajilla ja johtokunnan jäsenillä on esitys- ja äänioikeus. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa  äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arpomalla. Kokouksen osallistuvilla tarkkailijoilla ja kutsutuilla läsnäolijoilla on puheoikeus.

 

Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on toimitettava 30 kalenteripäivää ennen kokousta, mikäli johtokunta tai 2/3 jäsenyhdistyksistä sitä vaatii.

 

§ 9 Liittokokous käsittelee seuraavat asiat:

 Valitsee kokoukselle 2 puheenjohtajaa, 2 sihteeriä ja pöytäkirjan tarkastajat

 Liiton toimintakertomus

 Tilinpito ja tilikertomus

 Toimintasuunnitelma

 Talousarvio – Jäsenmaksu

 Johtokunnan valinta § 11:n nojalla

 Kolmihenkisen vaalitoimikunnan valinta

 Muut § 9:n nojalla ilmoitetut asiat

 Lausunnot

 

5. LIITON JOHTOKUNTA

 

§ 10 Liittokokous valitsee johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Lisäksi valitaan kolme varajäsentä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtajan on kutsuttava johtokunta koolle, mikäli puolet johtokunnan muista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja puolien johtokunnan muista jäsenistä ollessa paikalla. Puheenjohtajalla on prokura- ja nimenkirjoitusoikeus liiton puolesta.

 

§ 11 Johtokunta

  1. johtaa NSL:n käytännön toimintaa ja hoitaa liiton varoja sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti
  2. valmistelee liittokokousasiat ja kutsuu liittokokouksen koolle
  3. edustaa NSL:ää ja tiedottaa liiton toiminnasta sekä tukee jäsenyhdistyksiä kaikissa liiton toimintaa koskevissa asioissa
  4. nimittää tarvittaessa välttämättöminä pidettäviä valiokuntia tai toimikuntia
  5. kutsuu vähintään kerran liittokokouskaudella (välivuonna) kokoon vuosittaisen tilinpidon ja kertomukset käsittelevän johtokunnan kokouksen
  6. nimittää kunniajäseniä

 

6. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

§ 12 Sääntöjen muuttaminen voi tapahtua liittokokouksessa vähintään 2/3 ääntenenemmistöllä.

 

7. LIITON LAKKAUTTAMINEN

§ 13 Päätös liiton lakkauttamisesta tulee tehdä liittokokouksessa vähintään ¾ ääntenenemmistöllä. Liiton omaisuus jaetaan jäsenyhdistysten kesken. Jos tämä ei ole mahdollista, lankeavat liiton varat, jäsenlistat, pöytäkirjat ja arkisto Valtionarkistoon.

 

 

Last ned dokumentfil (8 kB) :
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 12/5-2008

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: