Toppbilde

Landstyremøte 2015

Her legges protokoll, uttalelser etc fra landsstyremøtet.

Uttalelser fra landsstyremøte i Norsk finsk forbund 17.- 18. april 2015:

Bilde
Landstyret 2015

NORSK-FINSK SAMARBEID I NORDOMRÅDENE

I en uttalelse fra Landsmøtet i 2014 henstilte Norsk finsk forbund den norske regjeringen sammen med den finske regjeringen, å evaluere gjennomføringen av tidligere forslag, samt peke på nye tiltak for å fremme nærmere samarbeid i grenseområdet

Samarbeidet mellom Norge og Finland i nordområdene er inne i en aktiv fase. Regjeringen har etablert et finsk-norsk nordområdepartnerskap innenfor flere viktige felt som studentutveksling og vitenskapelig samarbeid, transport og logistikk, elforsyning og saker som gjør det vanskelig for personer og foretak å arbeide på tvers av grensene.

 

Landsstyret vil understreke aktiv bruk av finsk språk som en viktig komparativ fordel. For å fremme bruken av finsk i Norge forslår forbundet at

  • opplæringslovens rett til finskopplæring, gjøres gjeldende i hele landet. Flyttemønsteret i Norge og innflyttingen fra Finland tilsier dette. Det er positivt at det er igangsatt forskning om rekruttering og frafall i finskundervisningen i Troms og Finnmark. Det må i denne sammenheng kartlegges behov for finskundervisning i resten av landet.
  • finsk bør også anerkjennes som vårt minoritetsspråk, for å få til en god sammenheng mellom bruken av finsk hos etterkommere av innvandrere både i eldre og nyere tid.
  • det bør nedsettes en arbeidsgruppe i regi av det finsk-norske partnerskapet for å se hvordan partene kan bidra til forbedring av norske lærebøker i finsk, elev- og lærerutveksling, samt forbedre finskundervisningen generelt i Norge. Det finske språket fornyes kontinuerlig av ny innvandring, noe som bør gjenspeiles i skolens finskundervisning.

 

FINSK LITTERATUR I NORGE.

Fylkesbiblioteket i Vadsø har et nasjonalt ansvar for finsk litteratur i Norge og må styrkes gjennom økte bevilgninger over statsbudsjettet for 2016.

Fylkesbiblioteket har en nasjonal oppgave som formidler av finsk litteratur og kultur til hele landet. Derfor må bevilgningene til innkjøp av nyere finsk litteratur heves. Det må legges til rette for ett bredt samarbeid med finske bibliotek, og forfatterbesøk fra Finland, samt for oversetting av litteratur generelt og spesielt fra nord.

Norsk finsk forbund deltar gjerne i en arbeidsgruppe som kan se nærmere på dette. Finland og Norge har den siste tiden intensivert sitt samarbeid innen næringsvirksomhet, utdanning og kultur. Forbundets medlemmer har nære bånd til Finland gjennom slektskap og tett kulturelt og språklig samkvem. Dette er en fordel som kan vektlegges ved et mer omfattende samarbeid, også innen litteraturområdet.

NYTT MUSEUMSBYGG I VADSØ.

Landsstyret i Norsk finsk forbund april 2015 er kjent med arbeidet for overta NRK-bygget i Vadsø som museumsbygg. Landsstyret støtter fullt ut arbeidet for å skaffe et mer egnet bygg for å dokumentere den finske innvandringen og tilpasningen i Norge. Norsk finsk forbund ønsker et levende og framtidsrettet museum med folkelig deltakelse og vitenskapelig dokumentasjon som bærebjelker i sin virksomhet. Landsstyremøtet ber om at ansvarlige myndigheter sikrer en akseptabel finansiering for overtakelsen av NRK-bygget. 

Landsstyret ber om at navnet på museet vurderes på nytt, slik at det virker inkluderende for hele den finskrelaterte delen av befolkningen, og reflekterer et helhetlig bilde i og med museets nasjonale oppgaver. Den offisielle benevnelsen for minoriteten er kvensk/norskfinsk og må reflekteres i museets navn. Det vises til at forbundets landsmøte i en tidligere uttalelse har pekt på Ruija museum som et mer nøytralt navn. En navneendring vil snarere styrke enn svekke mulighetene for statlig medfinansiering av nybygget.

Se artikkel fra landsstyremøtet her

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 5/5-2015

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: