Landsstyre møte 2013

Her kan du lese protokoll fra landstyre

PROTOKOLL FOR LANDSTYREMØTE

Bilde
Leder Nils Petter Pedersen

 

THON HOTELL I KIRKENES 26.- 27. APRIL 2013.

 

1. INNKALLING, PROGRAM, DELTAKER OG KONSTITUERING.

 

Vedtak: Innkallinga, program og deltakelse godkjent. Carita Jansson ble valgt til møteleder på seminardelen 1. dag og Maarit Garvo for representantskapsmøte 2. dag.  Kolbjørn Losoa og Raija Nakken valgt til å us. protokollen. Nils Petter Pedersen til møtesekretær.

 

Den 12. februar inviterte forbundet til Landsstyremøte i år uten landsmøte i Kirkenes 26.- 27. april 2013.

I forkant av de vedtektsbestemte saker inviteres til fortsatt drøfting av ”Finskopplæringen i Norge” med utgangspunkt i status til finsk som minoritetsspråk og retten til finskopplæringen i Opplæringsloven.

 

Program:

Fredag 26.april kl.12.00         Lunch

                             13.00        Velkommen - konstituering 

                             13.15        Hilsen fra Sør-Varanger kommune

                             13.30        Hilsen fra Finlands ambassade i Oslo - førstesekretær Flora Kurikkala

     13.45        Introduksjon – forbundsleder Nils Petter Pedersen

                             14.15        Elever og foresatte i Sør-Varanger – erfaringer fra finskundervisningen

                            15.00         Pause med frukt og kaffe

                            15.30         Systematisk elev- og lærerutveksling - Kirsi Lantto, Pohjola-Norden

    16.15         Forbundets faggruppe for finskopplæringen

                                                -  prioriterte utfordringer

                            16.45         Diskusjon

                            17.30         Veien videre – honorær finsk konsul Per Ivar Harila

                            19.00         Middag og sosialt samvær    

Lørdag            27.april ” 08.00           Frokost

                09.00         Landsstyremøte - saksliste

- Årsregnskap m/styreberetning 2012

                                               - Uttalelser

                          ” 12.00          Avslutning – lunch

Landstyre:

x- Forbundsleder Nils Petter Pedersen                                             fre-lø

x- Thor Robertsen                                                                             sykdomsforfall          

- Gerd Ryeng                                                            dagpakke        fre-lø

x- Kolbjørn Losoa                                                                            

x- Carita Jansson                                                                              

- Aila Riihimäki                                                                                forfall                        

x-Hilja Mäläskä, Etelä-Varangin Norja-Suomiseura dagpakke        fre-lø  

x- Asmund Hansen,               -”-                               dagpakke      

x- Magne Henning Persen, Porsanger Norsk-finsk forening           

x- Venke Mietinen                 -”-                                                      

x- Annti Lukkari, Tana Norsk-finsk forening                                  

x- Bjørn Hildonen,Vesisaaren Norja-Suomiseura                            

x- Maarit Garvo                     -”-                                                      

x-Raija Nakken, Suomi-Seura Rogaland/Finsk Forening Rogaland ”

 

xKarine Emanuelsen, Rektor Skogfoss skole           dagpakke        fre

 

Forbundets faggruppe:

x Marianna Juujärvi                                                                          tor - fre

x Annikki Komeros                                                   dagpakke        fre

x- Espen Robertsen                                                                           tor-lø

 

Gjester:

xOrdfører Cicilie Hansen, Sør-Varanger kommune  dagpakke        fre

xFørstesekretær Flora Kurikkala Finlands ambassade i Oslo           fre-lø

xPer Ivar Harila, honorær finsk konsul Vadsø                                 fre-lø

xKirsi Lantto, Pohjola-Norden, Rovaniemi                                      fre-lø

xSirkka Nissi-Onnela, lärar , Rovaniemi                                           fre-lø

xMari Hietamäki, lektor, Rovaniemi                                                fre-lø

 

Media:

Sør-Varanger Avis v/ , Kirkenes                                                       fre

NRK Finnmark v/Anita Føleide, Kirkenes                                       fre

Olli Mietttunen, Lapinkansa, Ivalo                                                  

 

 

2. ÅRSREGNSKAP 2012 M/MELDINGER

 

Det avlagte Resultat- og balanseregnskap 2012 med noter og revisjonsmelding ble lagt fram av forbundsleder. Forbundsstyrets årsbudsjett 2013 ble lagt fram til orientering.

 

FORBUNDSSTYRET - ADMINISTRATIV BERETNING 2012

 

Virksomhetens art

Forbundets formål er primært å fremme og ivareta finsk språk, norskfinsk og finsk kultur i Norge. Virksomheten i 2012 har vært basert på Handlingsplanen 2012-13 vedtatt av forbundets landsmøte. Arbeidet med å få akseptert norskfinner for forbundets minoritetsdel ble anerkjent av Stortinget i Statsbudsjettet for 2012. En krevende prosess endte godt.

 

Språksaken har fortsatt hatt høyeste prioritert og ble belyst med en egen fagdag i forkant av Landsmøtet som ble arrangert i Oslo 16.- 17. mars 2012. Forbundsstyret har hatt løpende dialog med Forbruker-, administrasjons- og kirkedepartementet om å få formelt anerkjent finsk som minoritetsspråk også i Norge og med Kunnskapsdepartementet om å utvide retten i Opplæringsloven til finskopplæring utover Troms og Finnmark. Forbundets tradisjonsrike kalender ble i 2012 utgitt som ”Norjalaissuomalainen kalenteri/norskfinsk kalender 2013”.

 

Ved utgang av 2012 har forbundet 7 medlemsforeninger med til sammen vel 600 medlemmer idet Suomi-Seura Rogaland/Finsk Forening Rogaland er innmeldt og Bodøn Suomi-Norja Seura/Finsk-Norsk forening i Bodø har meldt opphør. Det er registrert 26 direktemedlemmer i hele landet og forbundet har kontaktpersoner i Alta og Bodø.           

 

Forbundets adresse er Nyborgveien 53, 9800 Vadsø.

 

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2012 for Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede

 

Redegjørelse for årsregnskapet

Forbundet er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker virksomheten ut over hva som er vanlig for en virksomhet i denne bransjen.

 

Omsetningen er noe under samme nivå som i 2011.  Årets underskudd på kr. 55.928 er i hovedsak knyttet til nedskriving av verdien av forbundets bøker ”Den finske arven/”Jäämeren suomalaiset-Kirja Ruijasta på kr. 48.910 og en mindre netto overskudd enn budsjettert i salg av bøker og kalendere på kr. 27.426 mot budsjettert kr 63.000.

 

Arbeidsmiljø, personale/likestilling og ytre miljø

Forbundet har ved utgangen av året ingen fast ansatte. Virksomheten ivaretas av forbundsleder som arbeidende styreleder, arbeidsgruppene for bok- og kalenderprosjektene og kjøp av tjenester fra firma Aikios Økonomi og data, Vadsø.

Forbundet ønsker å framstå som en miljøvennlig virksomhet

Forbundets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.

 

Vadsø, den 18.04.13

Nils Petter Pedersen/sign.      Gerd Ryeng/sign.                   Thor Robertsen/sign.

                        Kolbjørn Losoa/sign.              Carita Jansson/sign.                                                                         

 

Forbundsstyrets innstilling til Landsstyret:

 

Det framlagte årsregnskap for 2012 godkjennes. Underskuddet på kr. 55.918 som i hovedsak skyldes nedskriving bokbeholdningen på kr. 48.910, tilrås dekket av tidligere avsatt til bokfond kr. 43.659 og kr. 12.269 av øvrig egenkapital, kfr. note 6 til regnskapet.

 

Behandlet i forbundsstyret i telefon og pr. e-post.

 

Vedtak: Som forbundsstyrets innstilling med merknad om bidraget til busser fra Porsanger og Vadsø/Sør-Varanger ført opp under Reisekostnader i note 6.

Forbundsstyrets årsbudsjett 2013 tas til orientering

 

 

3. UTTALELSE

Følgende uttalelse ble behandlet:

 

Finskundervisningen i Norge

Landsstyremøtet i Norsk finsk forbund har i møte i Kirkenes den 27. april 2013 drøftet utviklingen innen finskopplæringen i Norge særlig knyttet til retten i Opplæringslovens § 2-7 for elever i Troms og Finnmark. Forbedret finskopplæring er en av forbundets viktigste innsatsområder og landsstyret vil uttale:

·         Forbundet er fornøyd med arbeidet med å utvikle læremidler tilpasset finskundervisningen og ber om at dette arbeidet videreføres og intensiveres.

·         Finskopplæringen bør gis i hele landet for og imøtekomme behovet til barn av nyinnvandrede finlendere, ikke minst til de sørlige deler av landet. Det bør gjennomføres en kartlegging av behovet.

·         En forbedret og utvidet finskopplæring forutsetter god tilgang på lærere. Det bør tilrettelegges for at det blir attraktivt for lærere også fra Finland å søke til Norge. Statusen til finskfaget må styrkes.

·         Det bør legges opp til formaliserte utvekslingsordninger mellom skoler i Norge og Finland, både blant elever og lærere. Dette vil virke motiverende og motvirke tilbakegangen i antallet som vil lære finsk.

 

Norske myndigheter ønsker fornuftig og effektiv bruk av offentlige midler. Forbundet ber myndighetene gjennomføre en evaluering av pengebruken til kvensk og finsk språk for å se om intensjonene i Opplæringslovens § 2-7 er oppfylt. Har man oppnådd tilfredsstillende resultater i den flerårige innsatsen, hva har fungert og hva har ikke fungert. Slik kan kartet justeres.  Evalueringen kan med fordel settes bort til en uhildet institusjon som ikke er berørt av disse bevilgningene, gjerne en finsk forskningsinstitusjon.

 

Landsstyret ber om at forbundet tar initiativ til møter mellom relevante myndigheter i Norge og Finland for å få til bedre ordninger for utveksling mellom elever og lærere og et utvidet kulturelt samarbeid mellom Norge og Finland.

 

Norsk finsk forbund vil fortsatt arbeide for at finsk i Norge blir godkjent som minoritetsspråk i gruppe II i det Europeiske språkcharter.

 

Landsstyremøte gir ros til forbundets faggruppe for finskundervisning som har gjort en systematisk gjennomgang av situasjonen og fremmet klare forslag. Det er landsstyrets håp at faggruppen kan fortsette sitt arbeid og gi innspill til forbundsstyret.

 

 

Vedtak: Uttalelsen ferdigstilles av forbundsstyret ut fra merknader og synspunkter gitt av Landsstyret.

 

(Foranstående uttalelse er korrigert i samsvar med Landsstyrets vedtak i Kirkenes 27. april 2013)

 

4. EVENTUELT

 

Det ble gitt korte orienteringer om virksomheten fra lokallagene:

-          Sør-Varanger v/Hilja Mäläskä

-          Tana v/Kolbjørn Losoa

-          Porsanger v/Magne H. Persen

-          Vadsø v/ Bjørn Hildonen

-          Rogaland v/Raija Nakken

-          Oslo v/Carita Jansson

 

Vedtak: Bidragene tas til orientering.

 

Kolbjørn Losoa/sign.                                                             Raija Nakken/sign.

                                                                                             

Nils Petter Pedersen/sign.

                                                                                              sekr.                                                                                                                                                 

Artikkel i Lapin Kansa

Last ned vedlegg

Last ned dokumentfil (591 kB) :
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 14/8-2013

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: