Landsmøte 2010

Her finner du program, årsberetning etc.

PROGRAM - LANDSMØTE 2010 - på Vica Thon Hotell i Alta

Bilde

Fredag 5. mars
Kl. 1500 Forbundsstyremøte

Lørdag 6. mars
kl. 1200 Registrering, lunch
" 1300 Kunstnerisk innslag
Hilsen fra setteordfører Anita Pedersen, Alta kommune
Hilsen fra kst.fylkesmann Tor Stafsnes, Fylkesmannen i Finnmark

" 1330 Hovedinnledninger om finsk språk og kultur i Norge

" 1500 Ordinære landsmøtesaker i.h.t. § 9 i forbundets vedtekter

1. Valg av 2 møteledere, sekretærer og representanter til å underskrive
protokollen
2. Forbundsstyret årsberetning
3. Regnskap og revisors beretning
4. Handlingsplan

" 1900 Festmiddag

Søndag 7. mars
Kl. 0700 Frokost
" 1000 Ordinære landsmøtesaker - forts.
5. Budsjett - Kontingent
6. Valg av forbundsstyre i henhold til § 11
7. Va1g av va1gkomité på 3 medlemmer
8. Andre innme1dte saker i henhold til § 9
9. Uttalelser

" 1300 Avslutning, lunch

 

Gjester:
Setteordfører Anita Pedersen, Alta kommune priv.
Kst.fylkesmann i Finnmark Tor Stafsnes priv.
Stortingsrepr. Kåre Simensen priv.
Fylkeskultursjef Marianne Pedersen ?
Olav Beddari fre enk.
Olavi Hoikka lø dobb. m/Maija
Elisabeth Tirkkonen lø enk.

Ketil Hanssen, Alta priv
Guri Hansen, Alta priv.
Hilde Methi ?
Terje A. Bredvold ?
Tina Nordqvist ?

Forbundsstyre:
Nils Petter Pedersen, fre enk
Ritva Krogh, " "
Alf Salangi, " "
Venke Mietinen, " "
Anette Granlund Haukanes " "
Thor Robertsen " "
Carita Jansson " "
Matti Sipinen, " dobb m/Odd J


Sør-Varanger:
Hilja Mäläskä fre enk
Leif Wara " "
May Torild Karikoski " "
Tana:
Marie Pettersen "
Odd Johansen " dobb m/Matti S
Porsanger:
Maija Hoikka lø dobb m/Olavi H
Oddmund Ratama "
Vadsø:
Bjørn Hildonen
Knut Hegg
Alta ? priv.
Bodø: ?
H.fest ?
Mehamn ?

Stortings-representanter
Sametinget
Frittstående Norsk-finsk foreninger i Oslo, Rogaland, Bergen, Trondheim og Tromsø
Media: Altaposten, Finnmark Dagblad, NRK

 

STYRETS MELDING 2008 – 2009.


Følgende forbundsstyre ble valgt i Lakselv 24. februar 2008 for landsmøteperioden 2008-09:
Forbundsleder Nils Petter Pedersen
Nestleder Ritva Krogh
Styremedlem Alf Salangi
Styremedlem Venke Mietinen
Styremedlem Anette Granlund Haukanes
Varamedlem 1. Thor Robertsen
2. Carita Jansson
3. Matti Sipinen

Styret har basert sin virksomhet på strategisk plan 2008-2009 vedtatt av landsmøte, og fastsatt sine årsplaner for det enkelte år i samsvar med denne og tilgjengelige økonomiske ressurser i perioden.

Forbundets oppgaver i henhold til § 5 i sine vedtekter, er som religiøs og partipolitisk nøytral organisasjon å
• fremme og ivareta finsk språk, norskfinsk og finsk kultur
• utvikle og bistå aktivitetene til sine medlemmer
• ta opp aktuelle saker, samt drive informasjonsarbeid innenfor de formålsoppgaver som følger av forbundets vedtekter og landsmøtets vedtak.
1 ORGANISATORISK

Forbundet har i perioden hatt følgende 7 aktive medlemsforeninger:
Bodøn Suomi-Norja Seura/Finsk-Norsk forening i Bodø
Etelä-Varangin Norja-Suomiseura/Sør-Varanger Norsk-Finskforening
Hammerfestin Norja-Suomi Seura/Hammerfest Norsk-Finskforening
Porsanger Norsk-Finsk Forening
Suomi-Seura Oslo
Taanan Suomiseura/Tana Finsk Forening
Vesisaaren Norja-Suomiseura/Vadsø Norsk-finskforening

I 2009 har foreningene oppgitt til sammen 530 medlemmer. Direkte innmeldte medlemmer i forbundet er 17 en økning på 14 via forbundets hjemmeside hvorav 5 er videreformidlet til lokalforening. Det er tatt initiativ til reetablering av medlemsforeninger i Båtsfjord og Alta.

Vi er også kjent med at det er selvstendige norsk-finsk foreninger i Tromsø, Trondheim, Bergen, Rogaland og Oslo uten at vi har lyktes i å etablere samarbeide med disse.
Forbundet har hatt avtale med Aikios Økonomirådgiving i Vadsø om økonomiforvaltning samt etablering og drift av forbundets hjemmeside. Sekretariatsfunksjonene for øvrig har vært ivaretatt på frivillig basis av forbundsstyret der forbundsleder har fått refundert sine telefon- og internettjenester. Vi har ikke hatt økonomi til å gå videre på å etablere et eget sekretariat med kontorfellesskap fortrinnsvis ved Finnmark fylkesbibliotek med Norsk-finsk info- og språksenter, finsk bibliotektjeneste og Varanger Museum på nasjonalt plan.
Forbundsstyret har holdt 5 møter i 2008 og 3 møter i 2009 og behandlet henholdsvis 29 og 17 saker. I tillegg har forbundsstyret møttes under egne konferanser og seminarer. Ledermøtet som i henhold til vedtektenes § 11 godkjente årsregnskapet for 2008 med revisjonsmelding, ble holdt i Kirkenes 21. februar 2009 i forbindelse med årskonferanse og seminar.

Porsanger Norsk-Finsk Forening markerte sine 30 år i Lakselv 3. oktober-09. Dette gjorde de gjennom et vellykket samarbeid med Porsanger kommune om et besøk fra deres finske vennskapskommune Keminmaa. Sammensetningen av delegasjonen fra Keminmaa med kommuneledelse, kulturfolk, kor og musikere, ungdom og eldre i samme buss var et eksempel til etterfølgelse for vennskapskommunebesøk. Forbundet bidro økonomisk, med finske lydbøker i gave og ved å legge forbundsstyremøte til en stilig gjennomført 30-års feiring.

Innsendelse av planer og meldinger om virksomheten i medlemsforeningen i 2008-09 har vært nyttig for forbundets arbeide..

2 INTERESSER OG RETTIGHETER

I perioden har forbundsstyret prioritert to områder når det gjelder å fremme forbundets interesser og å ivareta rettigheter. For det første retten til finsk som 2. språk i skoleverket og å intensivere utviklingen av læremidler. For det andre å få gjennomført bruken av norskfinner (kvener, norskfinner, skogfinner) som egen betegnelse på den delen av våre medlemmer som av våre myndigheter er definert som en del av en nasjonal minoritet.

Finsk språk i Norge
Under dette område er det etablert et bredt og godt samarbeid med grupper av finsklærere og utdanningsmyndighetene i Kunnskapsdepartementet og hos Fylkesmannen i Finnmark.

Seminarrekken "Hvorfor snakke finsk i Norge" ble arrangert under Ivalo-treffet i oktober 2008 og 2009 og i forbindelse med årskonferansen i Kirkenes i februar 2009. Her ble finsk i Norge belyst og drøftet med representanter for finsklærere, næringsliv og andre utviklings-aktører som utdanningsmyndigheter, Innovasjon Norge, Barentssekretariatet og NAV.

Rekrutteringen til finsk som andrespråk i skolene i Finnmark og Troms, er fortsatt bekymringsfull. I Troms og Finnmark var det 855 elever i 2006/07 som fikk opplæring i finsk i grunnskolen mot 758 i 2009/10. Utviklingen av læremidler er imidlertid inne i en positiv utvikling. Å etablere arenaer for praktisk bruk av finsk utenfor skolen, er en utfordring. Forbundets formidling av finske forfattere til språkseminarene og videregående skole, og initiativ til å gi voksenopplæring i finsk og kulturformidling fra Finsk-norsk kulturinstitutt, er tiltak som vi håper kan møte utfordringene.

Forbundet har også uttrykt bekymring for finsk språk ved våre universiteter og høgskoler. Særlig ved Universitetet i Oslo, da underkant av halvparten av de som har beholdt sitt finske statsborgerskap i Norge bor i Oslo og Akershus. På denne bakgrunn og med det flyttemønster vi har i Norge, har vi etterlyst de saklige begrunnelser for å avgrense retten til opplæring i finsk som andrespråk i Opplæringsloven, geografisk til de to nordligste fylkene.

Norskfinne
Departementet ga oss tidlig medhold i at de oppfatter "norskfinsk" og "kvensk" som ulike betegnelser på samme minoritetsgruppe. Å få myndighetene til å ta i bruk vår egen betegnelse norskfinne, har likevel blitt møtt med en viss tilbakeholdenhet lokalt, regionalt og ikke minst sentralt. I mange informasjonsrunder har vi trukket fram vår finske historie, finske kultur og finske språk samtidig med våre argumenter om det gale i ensidig å ikke å bruke vår egen betegnelse. Selvidentifisering, betyr at vi som norskfinske har rett til selv å bestemme om vi hører til den nasjonale minoriteten. Men det er myndighetenes ansvar å respektere begrepene vi selv har valgt på oss selv og våre felles holdninger til myndighetenes politikk.

Lokalt og regionalt har vi møtt forståelse for vårt syn, men at det er vanskelig å bruke andre begreper enn det sentrale myndigheter gjør. Når det gjelder sentrale myndigheter, fikk vi et gjenomslag høsten 2009. I forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2010, ble det uttalt at det for staten er "et mål at bruken av minoritetsbetegnelser i offisielle dokumenter skal speile synet til de som selv opplever tilhørighet til minoriteten. Departementet ønsker derfor i 2010 å ha dialog med aktuelle organisasjoner om det eventuelt er behov for å endre praksis og om hvilken eller hvilke betegnelser det i så fall er ønskelig å benytte."

Andre interesser
Av kapasitetsgrunner har vi ikke prioritert å få finsk språk godkjent som minoritetsspråk i henhold til Det europeiske språkcharter. Her har vi bare presentert problemstillingen for de aktuelle departementer uten spesielle oppfølging. Vi har heller ikke fulgt opp rettighetene som følger av Nordisk språkkonvensjon der den konkrete oppfølgingen ivaretas av Norsk-finsk info- og språksenter ved Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø.

3 KOMPETANSE OG SAMARBEID

3.1 Kompetanse
Å bygge opp kompetanse om forbundets behov og interesser har vært viktig for å kunne fungere som samarbeidspartner overfor omgivelsene og myndighetene. Forbundsstyret har i den forbindelse prioritert de tradisjonelle tiltakene Ruijan Kalenteri, Ivalo-treffet og de finske Kulturdagene. Nytt av i perioden ble boka "Den finske arven" som ble utgitt til jul i 2009.

Ruijan Kalenteri
Ruijan Kalenteri fyller første fremst behovet som en kulturhistorisk dokumentasjon. Den har vært utgitt siden 1986, det vil si i 24 år. For kalenderen 2008 var temaet Musikk og sang, for kalenderen 2009 var temaet Finske stedsnavn med landskapsbilder.
Ansvarlige programkomité var Sonja Siltala, Maarit Garvo og forbundsstyremedlem Venke Mietinen, der de to førstnevnte har gjort et prisverdig arbeid gjennom flere år. Opplaget var på 800 eks. og selges via medlemsforeningene i hele landet.
Ivalo-samlingen
Forbundsstyret har i perioden bidratt til å videreutvikle den årlige Ivalo-samlingen med en kompetansedel knyttet til finsk språk og kultur. Her har den direkte kontakten med finsklærere har vært uvurderlig viktig. Hvor hadde finskopplæringen stått i dag uten disse entusiastiske og dyktige - i hovedsak finlendere - som lærere i norsk skole ? Det har også vært inspirerende å møte norsklærer og kulturmedarbeider i Inari kommune som på finsk vis har lykkes i sin norskopplæring.

I 2008 og 2009 har henholdsvis Vadsø og Porsanger Norsk-finsk forening hatt den praktiske tilrettelegging for oppholdet og som sosial møteplass. Tilslutningen er økende med om lag 150 deltakere som sprengte hotellets kapasitet. Et populært tiltak som har vært arrangert siden midten av 80-tallet.

Kulturdager
De finske Kulturdager har vært arrangert annet hvert år siden 1983. I 2009 hadde Etelä-Varangin Norja-Suomiseura/Sør-Varanger Norsk-Finskforening ansvaret for dagene 12.- 14. juni med tema "De slo seg ned her - Tänne he asettuivat".

Arrangørene hadde lagt opp et interessant program i Neiden, Bugøyfjord og Bugøynes. I tillegg til et fin-fint sosialt program var det også en kompetansedel knyttet til lokal dokumentasjon av norskfinske minoritets- og finske innvandrerforhold i området. De 40-75 personer som deltok på de forskjellige arrangementene, sier seg meget tilfreds med opplegget. Dagene var vellykket. Interessen fra medlemsforeningene kunne vært bedre. Forbundet ga økonomisk støtte til arrangementet

"Den finske arven"
Initiere og støtte dokumentasjonsprosjekter, var forbundsstyrets utgangspunkt for det som ble boka "Den finsk arven". Dette ble fulgt opp av forbundets æresmedlem Olav Beddari og Morten Thuv som sammen med Thor Robertsen og Nils Petter Pedersen, dannet et redaksjonsutvalg med Thor Robertsen som redaktør. Boka i et opplag på 2000 eksemplarer, er gitt ut med forbundet som utgiver. For øvrig vises til regnskapet når det gjelder utgifter, finansiering og verdifastsettelsen av beholdningen av ikke solgte bøker.

Boka - en antologi om det finske Finnmark - er i tre deler; Fra Finland til framtidens Ruija, Den finske påvirkningen og Den finske framtid i Norge fordelt på 25 artikler fra 16 bidragsytere og med en hilsen fra den finske ambassadør Peter Stenlund, Oslo.
Boka ble godt mottatt idet halvparten av opplaget var ute i løpet av desember 2009. Særlig synes det som boka har blitt godt mottatt blant vanlige folk med en eller annen tilknytning til eller interesse av det finske i Norge. Dette var jo også meningen med boka.

Andre kompetansetiltak
De kompetansetiltakene som er prioritert utover de forannevnte, er tiltak som kan bidra til praktisk bruk av finsk språk og kultur. Barn og unge som velger opplæring i finsk har behov for arenaer der de kan bruke finsk språk og kulturuttrykk også utenfor skolen.

Det er innledet kontakt med Kulturdepartementet, den politisk og administrative ledelse for kultur og bibliotektjenesten i Finnmark fylkeskommune og Finsk-norsk kulturinstitutt om å forsterke formidling av finsk litteratur, utstillinger, film, musikk etc. i Norge. Forbundsstyret har gitt positiv uttalelse til utgivelsen av sangboka "Maastamuuttajien laulu" av Matti Yli-Tepsa og Merja Ylivaara. En viktig dokumentasjon av bruken av finske sanger i Finnmark og Nord-Troms samlet inn her i 1970-80 årene.

Forbundsstyret har gitt støtte til Vadsø kommunes og Varanger museum IKS planer om et nytt museumsbygg for Vadsø Museum/Ruija Kvenmuseum. Vi har imidlertid stilt oss kritisk til muséets ensidige valg av profilering og formidlingen som nasjonalt kompetanse- og formidlingssenter også for finsk innvandring, norskfinsk kultur og finsk språk.

Det er tatt kontakt med studieorganisasjonene AOF og Folkeuniversitetet om voksenopplæring i finsk.

3.2 Samarbeide
Det vi har fått til i landsmøteperioden, hadde ikke vært mulig uten en betydelig innsats i forhold til å informere og utvikle samarbeidskanalene til myndigheter og andre viktige samarbeidspartnere. Det har vært investert mye i et godt kontaktnett.

Forbundets kontakt med den finske innvandrerpresten i Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge, er omfattende. Utgivelsen av tidsskriftet Kirkonkukko-Kyrktuppen og hennes årlige besøk i hele Norge, blir det satt stor pris på. Det samme gjelder forbundets kontakt med Finlands ambassadør i Norge og hans medarbeidere ambassaderåden, handels- og presseråden. Forbundsleder har også besøkt Suomi Seura ry. i Helsingfors.

Kontakten med departementene om språk og kultur har vært omfattende, særlig med Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kontaktutvalget for nasjonale minoriteter har behandlet kriteriene for grunntilskudd og har gitt mulighetene til å møte andre organisasjoner bl.a. Skogfinske Interesser. Vi har holdt oss informert om regjeringens nordområdesatsing og har knyttet kontakt med Norges ambassadør i Helsingfors. Forbundet er medlem i Foreningen NORDEN. Vi har tilbudt Den norske Kirke samarbeid med medlemsforeningene om kirkelige tjenester på finsk.

Vi har ikke funnet plass til å prioritere samarbeidet om finsk sang- og musikk med Musikk i Finnmark, finskbeslektede folk i våre naboland og med Norsk Rikskringkastning om finsksendingene.

4 AVSLUTNING - ØKONOMI
Virksomheten i forbundet har vi finansiert ved en betydelig frivillig innsats, en forholdsvis beskjeden medlemskontingent og et grunntilskudd fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet på kr. 200.000 i 2008 og 250.000 i 2009. Vi viser her til årsregnskapet for 2009 som egen sak. Regnskapet er gjort opp med et mindre overskudd som i hovedsak skyldes forhold ved utgivelsen av "Den finske arven" som det hersker usikkerhet ved. For øvrig viser vi til revisjonsmelding fra Revisorene Berg &Varsi A/S som har revidert regnskapene.

Ritva Krogh/sign. Nils Petter Pedersen/sign. Alf Salangi/sign
nestleder forbundsleder styremedlemVenke Mietinen/sign. Anette Granlund Haukanes/sign.
styremedlem styremedlem


Thor Robertsen/sign. Carita Jansson/sign. Matti Sipinen/sign
varamedlem varamedlem varamedlem

 

JOHTOKUNNAN KERTOMUS 2008 - 2009.

Ritva Krogh/nimik. Nils Petter Pedersen/nimik. Alf Salangi/nimik.
varapuheenjohtaja puheenjohtaja jäsen


Venke Mietinen/nimik. Anette Granlund Haukanes/nimik.
jäsen jäsen

Thor Robertsen/nimik. Carita Jansson/nimik. Matti Sipinen/nimik.
varajäsen varajäsen varajäsen

JOHTOKUNNAN KERTOMUS 2008 - 2009.


Seuraava johtokunta valittiin Lemmijoella 24. helmikuuta 2008 liittokokouskaudelle 2008-09:
Puheenjohtaja Nils Petter Pedersen
Varapuheenjohtaja Ritva Krogh
Jäsen Alf Salangi
Jäsen Venke Mietinen
Jäsen Anette Granlund Haukanes
Varajäsen 1. Thor Robertsen
2. Carita Jansson
3. Matti Sipinen

Johtokunta on perustanut toimintansa liittokokouksen hyväksymälle vuosien 2008-2009 strategiasuunnitelmalle ja päättänyt vuosisuunnitelmat kummallekin vuodelle sen ja kaudella käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen mukaisesti.

Liiton tehtävät ovat sääntöjen 5 §:n mukaan uskonnoista ja puoluepolitiikasta riippumattomana organisaationa
• edistää ja ylläpitää suomen kieltä, norjansuomalaista ja suomalaista kulttuuria
• kehittää ja tukea jäsenseurojensa toimintaa
• ottaa esille ajankohtaisia asioita sekä harjoittaa liiton sääntöihin ja liittokokouksen päätöksiin perustuvaa liiton tarkoitusperiä ja tehtäviä vastaavaa tiedotustoimintaa .
1 JÄRJESTÖN KEHITYS

Liitossa on kaudella ollut seuraavat 7 aktiivista jäsenseuraa:
Bodøn Suomi-Norja Seura/Finsk-Norsk forening i Bodø
Etelä-Varangin Norja-Suomiseura/Sør-Varanger Norsk-Finskforening
Hammerfestin Norja-Suomi Seura/Hammerfest Norsk-Finskforening
Porsanger Norsk-Finsk Forening
Suomi-Seura Oslo
Taanan Suomiseura/Tana Finsk Forening
Vesisaaren Norja-Suomiseura/Vadsø Norsk-finskforening

Vuonna 2009 on seuroissa ilmoitettu olevan yhteensä 530 jäsentä. Suoraan liiton kotisivujen kautta ilmoittautuneita jäseniä on 17, lisäys on 14, näistä on 5 välitetty edelleen paikallis-seuraan. Båtsfjordin ja Alattion jäsenseurojen uudelleen perustamisesta on tehty aloite.

Tiedossamme ovat myös Tromssan, Trondheimin, Bergenin, Rogalandin ja Oslon itsenäiset norja-suomiseurat, joiden kanssa emme kuitenkaan ole onnistuneet rakentamaan yhteistyötä.
Liitolla on ollut sopimus vesisaarelaisen Aikios Økonomirådgiving'in kanssa talouden¬hoidosta sekä liiton kotisivun perustamisesta ja hoidosta. Liittohallitus on muutoin huolehtinut sihteeristötoiminnoista vapaaehtoispohjalta puheenjohtajan saadessa korvauksen puhelin- ja internetkuluistaan. Taloutemme ei ole sallinut etenemistä oman sihteeristön perustamiseen yhteisissä toimistotiloissa ensisijaisesti Finmarkun maakuntakirjastossa toimivan Norja-suomi tieto- ja kielikeskuksen ja suomalaisen kirjastopalvelun sekä Varangin Museon kanssa valtakunnallisella tasolla.
Johtokunta on pitänyt 5 kokousta vuonna 2008 ja 3 kokousta vuonna 2009 ja käsitellyt kyseisinä vuosina 29 ja 17 asiaa. Lisäksi johtokunta on kokoontunut omien konferenssiensa ja seminaariensa yhteydessä. 11 §:n mukainen johtokunnan kokous, joka hyväksyi vuoden 2008 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, pidettiin Kirkkoniemessä 21. helmikuuta 2009 vuosikonferenssin ja seminaarin yhteydessä.

Porsanger Norsk-Finsk Foreningilla oli 30-vuotisjuhlat i Lemmijoella 3. lokakuuta 09. Se toteutettiin onnistuneena yhteistyönä Porsangin kunnan kanssa suomalaisen ystävyyskunnan Keminmaan vierailun merkeissä. Keminmaan valtuuskunnan kokoonpano, jossa oli mukana kunnan johto, kulttuuriväkeä, kuoro ja muusikkoja, nuorisoa ja vanhempaa väkeä samassa bussissa, oli seuraamisen arvoinen esimerkki ystävyyskuntavierailusta. Liitto antoi taloudellista tukea lahjoittamalla suomalaisia äänikirjoja ja pitämällä johtokunnan¬kokouksensa tyylikkäästi toteutetun 30-vuotisjuhlan yhteydessä.

Liiton toiminnalle on ollut hyödyksi, että jäsenseurat ovat lähettäneet vuosien 2008-09 suunnitelmansa ja toimintakertomuksensa.

2 INTRESSEJÄ JA OIKEUKSIA

Kauden aikana johtokunta on priorisoinut kahta aluetta liiton intressien edistämisessä ja oikeuksista huolehtimisessa. Ensinnäkin oikeutta suomen kielen opetukseen 2. kielenä koululaitoksessa ja opetusaineiston kehittämisen tehostamista. Toiseksi norskfinner -nimityksen (kvener, norskfinner, skogfinner) käytön toteuttamista omana nimityksenä sille osalle jäseniämme, jotka viranomaisemme ovat määritelleet osaksi kansallista vähemmistöä.

Suomen kieli Norjassa
Tässä asiassa on rakennettu laajaa ja hyvää yhteistyötä suomenopettajaryhmien ja tietoministeriön ja Finnmarkin lääninhallituksen kouluvirano¬maisten kanssa.

Seminaarisarja "Hvorfor snakke finsk i Norge/Miksi puhua suomea Norjassa" järjestettiin Ivalon tapaamisissa lokakuussa 2008 ja 2009 sekä Kirkkoniemen vuosikonferenssissa helmikuussa 2009. Seminaareissa valotettiin ja pohdittiin suomen kieltä Norjassa, osanottajina suomenopettajien, elinkeinoelämän edustajien ja muiden kehitystoimijoiden kuten kouluviranomaisten, Innovasjon Norgen, Barentsin sihteeristön ja NAV:in edustajia.

Rekrytointi suomeen toisena kielenä Finnmarkin ja Tromsin kouluissa on edelleenkin huolestuttavaa. Tromsissa ja Finnmarkissa oli vuosina 2006/07 peruskoulussa 855 suomen-oppilasta, vuosina 2009/10 taas 758. Oppimateriaalin laatimistyö kehittyy kuitenkin myönteisesti. Käytännön areenoiden perustaminen suomen kielen käytölle koulun ulkopuolella on haastavaa. Liiton toiminta suomalaisten kirjailijoiden välittämiseksi kieliseminaareihin ja lukioon, aloite suomen kielen aikuisopetuksesta sekä Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin kulttuurinvälitys ovat toimenpiteitä, joiden toivomme vastaavan haasteisiin.

Liitto on myös ilmaissut huolestumista suomen kielen asemasta yliopistoissamme ja korkea-kouluissamme. Varsinkin Oslon yliopistossa, sillä lähes puolet Suomen kansalaisuuden säilyttäneistä asuu Norjassa Oslossa ja Akershusissa. Tätä taustaa vasten ja nykyisen Norjan muuttomallimme vuoksi olemme peränneet asiallisia perusteita sille, että oikeus suomen opetukseen toisena kielenä rajoitetaan koulutuslaissa maantieteellisesti kahteen pohjoisimpaan lääniin.

Norskfinne
Ministeriö oli jo varhain kanssamme samaa mieltä siitä, että he pitävät sanoja "norskfinsk" ja "kvensk" eri nimityksinä samalle vähemmistöryhmälle. Viranomaisten saaminen ottamaan käyttöön oma nimityksemme norskfinne on kuitenkin kohdannut tiettyä pidättäväisyyttä paikallisella, alueellisella ja varsinkin valtakunnallisella tasolla. Monilla tiedotuskierroksilla olemme ottaneet esille meidän suomalaisen historiamme, kulttuurimme ja kielemme samalla kun olemme argumentoineet sillä, että on väärin olla yksipuolisesti käyttämättä meidän itse käyttämäämme nimitystä. Oman identiteetin tunteminen merkitsee, että meillä on norjansuomalaisina oikeus itse päättää, kuulummeko kansalliseen vähemmistöön. Mutta viranomaisilla on vastuu siitä, että he kunnioittavat käsitteitä, jotka olemme itse valinneet itsestämme ja yhteisiä asenteitamme viranomaisten politiikkaan.

Paikallisella ja alueellisella tasolla olemme saaneet ymmärrystä näkemyksellemme, mutta sillä tasolla on vaikeata käyttää muita käsitteitä kuin valtakunnallisten viranomaisten käyttämiä. Valtakunnallisten viranomaisten suhteen saimme läpimurron syksyllä 2009. Valtion vuoden 2010 budjetti¬esityksen yhteydessä lausuttiin, että valtiolla on "tavoitteena, että vähemmistöjen nimityksen käyttö virallisissa asiakirjoissa kuvastaisi niiden näkemystä, jotka itse tuntevat kuuluvansa vähemmistöryhmään. Ministeriö pyrkii siksi vuonna 2010 dialogiin kyseeseen tulevien järjestöjen kanssa siitä, onko mahdollisesti tarpeen muuttaa käytäntöä ja mitä nimitystä tai nimityksiä siinä tapauksessa on toivottavaa käyttää."

Muita intressejä
Kapasiteettisyistä emme ole priorisoineet suomen kielen saamista Eurooppalaisen peruskirjan mukaiseksi vähemmistökieleksi. Olemme tässä asiassa vain esitelleet ongelmanasettelun asiaan kuuluville ministeriöille jatkamatta erityisesti asian ajamista. Emme ole myöskään ajaneet Pohjoismaisen kielisopimuksen mukaisia oikeuksia, joiden konkreettisesta ajamisesta huolehtii Norja-suomi info- ja kielikeskus Finmarkun maakuntakirjastossa Vesisaaressa.

3 KOMPETENSSI JA YHTEISTYÖ

3.1 Kompetenssi
Liiton tarpeita ja intressejä koskevan kompetenssin kehittäminen on ollut tärkeää voidaksemme toimia ympäröivän yhteiskunnan ja viranomaisten yhteistyökumppaneina. Johtokunta on siinä yhteydessä priorisoinut perinteisiä toimenpiteitä Ruijan Kalenteri, Ivalon tapaaminen ja suomalaiset kulttuuripäivät. Uutta kaudella oli jouluksi 2009 ilmestynyt "Den finske arven" -kirja.

Ruijan Kalenteri
Ruijan Kalenteri kattaa ennen kaikkea kulttuurihistoriallisen dokumentoinnin tarpeen. Sitä on julkaistu v:sta 1986 eli 24 vuotta. Vuoden 2008 kalenterin teemana oli Musiikki ja laulu, vuoden 2009 kalenterin teemana olivat suomalaiset paikannimet ja maisemakuvat.
Vastuullisen ohjelmakomitean jäsenet olivat Sonja Siltala, Maarit Garvo ja johtokunnan jäsen Venke Mietinen, joista kaksi ensin mainittua ovat tehneet kiitoksen ansaitsevaa työtä monta vuotta. Painos oli 800 kpl ja kalenteria myivät jäsenyhdistykset kautta maan.
Ivalon tapaaminen
Johtokunta on tällä kaudella pyrkinyt kehittämään vuosittaista Ivalon tapaamista suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin kompetenssiin liittyvällä osalla. Siinä on suora yhteys suomenopettajiin ollut verrattoman tärkeää. Mikä olisi suomenopetuksen tilanne ollut tänään ilman näitä innokkaita ja taitavia - pääasiassa suomalaisia - opettajia Norjan kouluissa? On ollut myös innostavaa tavata Inarin kunnan norjanopettaja ja kulttuurityöntekijä, joka suomalaisella tavallaan on onnistunut norjan opetuksessaan.

Vuosina 2008 ja 2009 on Vesisaaren ja Porsangin norja-suomiseuroilla ollut vastuu tapaamisen käytännön järjestelyistä sosiaalisena kohtauspaikkana. Suosion kasvaminen noin 150 osanottajaksi ylitti hotellin kapasiteetin. Suosittua toimintaa, jota on järjestetty 80-luvun puolivälistä lähtien.

Kulttuuripäivät
Suomalaiset kulttuuripäivät on järjestetty joka toinen vuosi v:sta 1983 alkaen. V. 2009 oli Etelä-Varangin Norja-Suomiseura/Sør-Varanger Norsk-Finskforening vastuussa kesäkuun 12.- 14. pidetyistä päivistä, joiden teemana oli "De slo seg ned her - Tänne he asettuivat".

Järjestäjät olivat laatineet mielenkiintoisen ohjelman Neideniin, Reisivuonoon ja Pykeijään. Erinomaisen sosiaalisen ohjelman lisäksi saatiin myös kompetenssiosuus, joka liittyi alueen norjansuomalaisten vähemmistöjen ja suomalaisten maahanmuuttajien olosuhteiden paikalliseen dokumentointiin. Ne 40-75 henkeä, jotka osallistuivat eri tilaisuuksiin, ilmaisivat olevansa erittäin tyytyväisiä ohjelmaan. Päivät olivat onnistuneet. Jäsenyhdistysten mielenkiinto olisi voinut olla suurempi. Liitto myönsi taloudellista tukea tilaisuudelle.

"Den finske arven"
Johtokunnalla oli lähtökohtanaan dokumentointihankkeiden käynnistäminen ja tukeminen työssä, josta kehittyi kirja "Den finske arven". Asiaa ajoi eteenpäin liiton kunniajäsen Olav Beddari ja Morten Thuv, jotka Thor Robertsenin ja Nils Petter Pedersenin kanssa muodostivat toimituskunnan, Thor Robertsen ollessa päätoimittaja. Kirjan painos on 2000 kappaletta, ja sen julkaisijana on liitto. Muutoin viittaamme tileihin, joista ilmenevät menot, rahoitus ja myymättömien kirjojen varaston arvon määritys.

Kirja - antologia suomalaisuudesta Finnmarkissa - koostuu kolmesta osasta; Suomesta tulevaisuuden Ruijaan, Suomalainen vaikutus ja Suomalaisuuden tulevaisuus Norjassa, jotka koostuvat 16 avustajan 25 artikkelista sekä Suomen Oslon suurlähettilään Peter Stenlundin tervehdyksestä.
Kirja sai hyvän vastaanoton, sillä puolet painoksesta myytiin joulukuun 2009 kuluessa. Näyttää siltä, että kirja otettiin vastaan myönteisesti varsinkin sellaisten tavallisten ihmisten keskuudessa, joilla on jonkinlainen yhteys tai mielenkiinto suomalaisuuteen Norjassa. Sehän olikin kirjan tarkoitus.

Muita kompetenssitoimenpiteitä
Edellä mainittujen kompetenssitoimenpiteiden ohella on priorisoitu toimia, joilla voidaan auttaa suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin hyödyntämistä käytännössä. Suomen opetusta valitsevat lapset ja nuoret tarvitsevat areenoita kielen ja kulttuuri-ilmausten käyttöön myös koulun ulkopuolella.

Olemme ottaneet yhteyden Kulttuuriministeriöön, Finnmarkin maakunnan poliittiseen ja hallinnolliseen kulttuuri- ja kirjastopalvelujen johtoon ja Suomalais-norjalaiseen kulttuuri-instituuttiin tehostaaksemme suomalaisen kirjallisuuden, taiteen, elokuvan, musiikin jne. välitystä Norjassa. Johtokunta on antanut myönteisen lausunnon Matti Yli-Tepsan ja Merja Ylivaaran laulukirjan "Maastamuuttajien laulu" julkaisemisesta. Se on tärkeä dokumentointi suomalaisten laulujen käytöstä Finnmarkissa ja Pohjois-Tromsissa, mistä laulut on kerätty 1970-80-luvulla.

Johtokunta on tukenut Vesisaaren kaupungin ja Varanger museum IKS:n suunnitelmia uudesta museorakennuksesta Vesisaaren museolle/Ruijan Kveenimuseolle. Olemme kuitenkin suhtautuneet kriittisesti museon yksipuoliseen profilointiin ja välitykseen, koska se on myös suomalaisen siirtolaisuuden, norjansuomalaisen kulttuurin ja suomen kielen kompetenssi- ja välityskeskus.

Olemme ottaneet yhteyttä opintojärjestöihin AOF ja Folkeuniversitetet suomen kielen aikuis-opetuksesta.

3.2 Yhteistyö
Se mitä olemme saaneet aikaan liittokokouskaudella, ei olisi ollut mahdollista ilman huomattavaa panostusta tiedottamiseen ja yhteistyökanavien kehittämiseen viranomaisiin ja muihin tärkeihin yhteistyökumppaneihin. Hyvän kontaktiverkon luomiseen on investoitu paljon.

Liitolla on laaja-alainen kontakti Norjan suomalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan suomalaisen pastorin kanssa. Arvostamme suuresti aikakauslehti Kirkonkukko-Kyrktuppenin julkaisemista sekä hänen vuotuisia käyntejään ympäri Norjaa. Sama koskee liiton kontaktia Suomen Norjan suurlähettilään ja hänen avustajiensa lähetystöneuvoksen ja kaupallisen ja lehdistöneuvoksen kanssa. Puheenjohtaja on myös vieraillut Suomi Seura ry:ssä Helsingissä.

Kieltä ja kulttuuria koskevat kontaktit ministeriöihin ovat olleet runsaita, varsinkin Työ- ja kotouttamisministeriöön. Kansallisten vähemmistöjen yhteyskomitea on käsitellyt perustuen kriteerit ja on antanut mahdollisuuksia muiden järjestöjen tapaamiseen, mm. Skogfinske Interesser -järjestön. Olemme seuranneet kehitystä hallituksen pohjoisten alueiden panostuksessa ja solmineet yhteyksiä Norjan Helsingin suurlähetystöön. Liitto on Pohjola-Norden -yhdistyksen jäsen. Olemme tarjonneet Norjan kirkolle suomenkielisiä kirkollisia palveluja koskevaa yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa.

Emme ole saaneet mahtumaan toimintaamme yhteistyön priorisoimista suomalaisen laulun ja musiikin ja Musikk i Finnmark -järjestön välillä, naapurimaidemme suomensukuisten väestöjen kanssa emmekä Norjan yleisradion kanssa suomenkielisten lähetysten suhteen.

4 LOPPUSANAT - TALOUS
Olemme rahoittaneet liiton toimintaa huomattavalla vapaaehtoispanoksella, suhteellisen vaatimattomalla jäsenmaksulla ja Työ- ja kotouttamisministeriön myöntämällä perustuella, joka oli 200.000 kr v. 2008 ja 250.000 kr v. 2009. Viittaamme asiassa vuoden 2009 tilinpäätökseen omana kohtanaan. Tilinpäätös on hieman voitollinen, mikä pääasiassa johtuu "Den finske arven" -kirjan julkaisemisesta, joka aiheuttaa epävarmuutta. Muutoin viittaamme tilimme tarkastaneen Revisorene Berg & Varsi A/S:n tilintarkastuskertomukseen.

 

STRATEGISK PLAN MED LANGTIDSBUDSJETT 2010-2011.

I henhold til sine vedtekter § 5 er Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto, en landsomfattende organisasjon som skal fremme interessene og ivareta rettighetene til norskfinner og finlendere bosatt i Norge. Forbundet skal som religiøs og partipolitisk nøytral organisasjon:
- fremme og ivareta finsk språk, norskfinsk og finsk kultur
- utvikle og bistå aktivitetene til sine medlemmer
- ta opp aktuelle saker, samt drive informasjonsarbeid innenfor formålsoppgavene
som følger av forbundets vedtekter og landsmøtets vedtak.


1 ORGANISATORISK

Forbundets hovedoppgave er å legge vekt på antallet medlemmer, planlagte og gjennomførte aktiviteter, antallet lokallag og deres størrelse og aktivitet.

Forbundsstyrets oppgaver vil være å:
- etablere et sekretariat med egen bemanning med gode og enkle rutiner for medlemskontakt og håndtering av organisasjonens drift, økonomi og prosjekter, nytte internettbaserte tjenester for effektive administrative rutiner og sikre informasjonsspredning ved egen hjemmeside - www.finskforbundet.no også overfor media og samarbeidsparter.
- gjennomføre forbundets lands-, leder- og forbundsstyremøter på en god måte og i samsvar med forbundets vedtekter.
- gjennomføre det tradisjonsrike Ivalo-treffet både som en populær sosial møteplass og som arena for utvikling av prioriterte sider av forbundets virksomhet.
- markere begivenheter i medlemsforeningene som feiring av runde dager og kontakt med vennskapskommuner


2 INTERESSER OG RETTIGHETER
Forbundet skal fremme interessene og ivareta rettighetene til å bevare og utvikle kultur og identitet, herunder finsk språk, tradisjon og norskfinsk kulturarv.

2.1. Finsk språk og kultur i Norge
Gjennomføringen av rettighetene til finsk som andrespråk i Opplæringsloven, er kritisk og oppslutningen om finskopplæringen er synkende. En stor utfordring er imidlertid mulighetene for praktisk bruk av språket. Forbundsstyret vil derfor prioritere:
- Voksenopplæring i finsk gjennomføres i samarbeid med medlemsforeningene og studieforbund.
- Kulturformidling ved Finsk-norsk kulturinstitutt utvides i samarbeid med fylkeskommunene.
- Jevnlige nettverkssamlinger for stimulering av finsklærere videreføres i samarbeid med fylkesmennene.
- Revitalisering av kontakten med finske vennskapskommuner i regi av de aktuelle kommuner i samarbeid med medlemsforeningene.
- Videreføring av det kirkelige samarbeid med innvandrerpresten i Den finländska evl. församlingen i Norge og etablere kontakt med de finskspråklige læstadianske forsamlinger i Norge.

Disse tiltakene vil også bli sentrale i forbindelse med forbundets bidrag til Norges rapportering til Europarådet om nasjonale minoriteter.

2.2 Norskfinner
Departementet har gitt forbundet medhold i at de oppfatter "norskfinsk" og "kvensk" som ulike betegnelser på samme minoritetsgruppe. Ut fra prinsippet om selvidentifisering må myndighetene lokalt, regionalt og sentralt ta i bruk vår egen betegnelse norskfinne. Som norskfinske har vi rett til selv å bestemme om vi hører til den nasjonale minoriteten og hva det kan bety av forpliktelser for oss innenfor rammen av norsk politikk.

En viktig oppgave for forbundsstyret vil derfor være å
- fullføre dialogen med departementet om å få anerkjent bruken av norskfinner som betegnelse hos lokale, regionale og sentrale myndigheter.


3 KOMPETANSE OG SAMARBEID

3.1 Kompetanse
Forbundet vil legge vekt på formidling av kunnskap om situasjonen i Norge for finlendere og norskfinner, drive holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og samarbeid over landegrenser. Forbundsstyrets oppgave er:
- Fortsatt utgivelse av forbundets tradisjonsrike kulturkalender "Ruijan kalenteri"
- Boka «Den finske arven" som ble utgitt i 2009, søkes oversatt til finsk og gitt ut også i Finland.
- Følge opp Forskningsrådets forskningsplan om nasjonale minoriteter med vekt på prosessene og legitimering av status som nasjonal minoritet, godkjenning som minoritetsspråk og det som blir kalt fornorskningen.

3.2 Samarbeid
Forbundet skal fremme samarbeid mellom organisasjoner som representerer ulike nasjonale minoriteter, nasjonalt og internasjonalt, være en brobygger mellom minoritetsgruppen og majoritets-samfunnet, bidra til å dokumentere og motvirke rasisme og diskriminering samt fungere som diskusjonspartner overfor myndighetene. Forbundsstyrets oppgave er å
- Bidra til videre utvikling av samarbeidet med kommunale, regionale og sentrale myndigheter og departementets Kontaktforum for nasjonale minoriteter.
- Bidra til Norges rapportering til Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter.
- Søke samarbeid om å styrke finsk språk og kultur og forholdet til Finland.


4. LANGTIDSBUDSJETT 2010-2011

Grunnstøtte fra departementet kan brukes til: driftsutgifter (leie av kontorlokaler, telefon, elektrisitet, lønnskostnader etc.), spesielle arrangementer som inngår i en årsplan, herunder medlemsmøter, årsmøter, andre aktiviteter eller prosjekter som inngår som en del av årsplanen og som er i tråd med tilskuddsordningens formål, utgifter til regnskap og revisjon, lokallag og lokale aktiviteter.

 

Inntekter:                                                                   R2009             B2010                  B2011

Medlemskontingent                                                    4400                5000                    6000

Andre inntekter                                                            6307                5000                    5000

Prosjektinntekter                                                      204922             10000                   9000

Prosjekttilskudd lokalt og sentralt                               5000                                       240.000

Grunntilskudd - stat                                                  250000            300000              920.000

Overført forrige år                                                      65000              30000                         

Sum................................................                         535629            350000            1.180.000

 

 

Utgifter:

 

Sekretariat - 1 årsverk                                                 32250            35000            490000

Administrasjonsutgifter                                               23335             25000            180000 

  • - Etablering kontormøbler, utstyr 150000

 

Seminarer, konferanser, møter                                 182348          190000            160000

Prosjekter                                                                    266506          100000            200000

 

Sum ................................................                         504439            350000            1.180.00

                                                                                  (-31190)

Landmøteprotokoll

Last ned:

Last ned dokumentfil (726 kB) :
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 10/5-2010

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: