Velkommen til Norsk-finsk forbund

 Foto: Bjørn Hildonen  - fra venstre Eirik Lundberg, Nils Petter Pedersen og Åge Grutle


Hyvät vieraat ja hyvät ystävät !

Vi har nå hatt dette monument her i sentrum av Vadsø i 40 år.  På sokkelens front er den historiske bakgrunn helt klar: «År 1977 ble dette monumentet reist i er kjennelse av den betydning den finske innvandring har hatt for Finnmark fylkes utvikling og vekst:»

 

Neljä kymmen vuoden muistomerkki oon ollu Vesisaaren keskusessa. Jalustaan on histooria selvästi kaiverrettu: «tämä muistomerkki pystytettiin vuonna 1977 muistutukseksi siitä merkkityksestä, mikä suomalaisten maahanmuutolla on ollut Finnmarkin läänin kehitykselle ja kasvulle.»

 

Vi har lagt denne markeringen til en annen stor begivenhet ? Finland 100 år. Dette vårt opprinnelsesland som vi er så stolte over å ha dype røtter i. Finland tok sin frihet for 100 år siden. Også vi fikk vår frihet fra Sverige og som ga oss selvstendighet noen år før i 1905. Våre foreninger i Norge ser det fortsatt som en stor ære å markere det som skjedde på selvstendighetsdagen 6. Desember. Her i Vadsø er et fakkeltog til Innvandrermonumentet et selvfølgelig innslag i markeringen av dagen.

 

Meidän juhlamme tapahtuu samana vuona kuin suomi juhlii 100 vuotta, meidän alkuperämaamme, jossa meillä on syvät juuret. Juuristamme olemme ylpeitä! Suomi sai vapauden 100 vuotta sitten. Vuonna 1905 Norja pääsi eroon Ruotsista, ja tuli  itsenäiseksi valtioksi.

Meidän suomi seuroimme ympäri norjaa pitää suurena kunniana juhlia Suomen itsenäisyyspäivää 6. päivä joulukuuta. Täällä Vesisaaressa on edelleen itsestään selvä kävellä soihtukulkueessa tänne Siirtolaismonumentille.

 

Det er flere som er 100 år i år. Blant andre bokstaven Å ble vedtatt å ta i bruk i Norge. I Finland har man valgt noe mer internasjonalt ved å uttale vår O som en Å. I Vestre Jakobselv/Annijoki som vi besøkte i går, er et av bygdas kulturinstitusjoner også 100 år i år. At idrettslaget Polarstjernen ble stiftet som et ungdomslag samme år som Finland fikk sin selvstendighet er ikke tilfeldig. Et viktig formål for ungdomslagene i Norge var å lære seg demokrati og å øve seg på møteskikk. Dette skjedde som ledd i å bygge sin egen norske identitet i den nye og selvstendige nasjonen Norge.

 

Jotkut muut täyttävät sataa (100) vuotta tänä vuonna.

Muun muassa norjan kirjain Å. Suomi sen sijan on kansainvälisempi ? heillä on kirjain O, joka äänetään kuin meidän Å.

 

Yksi Annijoen kulttuurilaitoksista täyttää myös 100 vuotta tänä vuonna. Ei ole sattuma, että perustettiin Annijoen urheiluseura, Polarstjernen, nuorisoseurana samana vuonna kuin Suomi sai vapauden. Nuorisoseurojen tavoite oli oppia demokratiaa ja kokoustapoja. Tämän lisäksi tavoitteena oli rakentaa norjalaista identiteettiä uudessa ja itsenäisessä Norjassa.

 

Noen av oss husker den store begivenheten som skjedde akkurat her. Med daværende Finlands president Urho Kekkonen, kong Carl xvi Gustav av Sverige og vår egen kong Olav v, som avduket monumentet. Det var over 200 inviterte gjester fra våre nordiske naboland? og en masse folk !!

 

Jo`tkut meistä muistama se iso tapahtuma joka sattui  juuri täällä neljä kymmen vuota aika. Kun muisotmerkki paljastettiin 18. päivänä Kesäkuuta olivat kunniavierraina sitten Suomen tasavallan presidentii Urho Kekkonen,  Ruotsin kunnigas Carl xvi Gustaf ja  meän omaa kuningas Olav joka paljasti muistomerkin. Yli 200 kutsuvierasta pohjoismaista oli myös paikalla, ja useita tuhansia katsoja.

 

 

Finland 100 år blir markert og feiret også i hele Norge. Fra besøk i stortinget av finske folkevalgte i Finlands riksdag, verk av Sibelius og Saariaho under festspillene i Bergen til lokale arrangementer i Stavanger, Porsanger, Tana og mange steder som her i Vadsø.

 

Suomi 100 vuotta juhlitaan ympäri Norjaa ? Norjan eduskunnassa vierailee Suomen kansan valitsemia, Sibeliuksen og Saariahon teoksia soitetaan Bergenin festpillenissä, paikallisia juhlatilaisuuksia järjestetään useammissa paikkakunnissa, niin kuin esemerkiksi Stavangerissa, Porsankissä, Tenossa ja täällä Vesisaaressa.

 

Päätän lopuksi omalla kuningas Olaviin sanansa  40 vuotta sitten, jossa hän ilmaisi toivoa tulevai-suuteen:

 

 «? monumentti seisoo tunnustuksena perheille, joiden miesten ja naisten toiminta ja työ auttoi rakentamaan Finnmarkin lääniä. Olkon se ikuisesti symbolina maidemme menneen ja tulevan aja veljeydestä ja ytheenkuuluvuudesta täällä kaukana pohhjoisessa.»

Sanat, jotka ovat edelleen voimassa tänään! Tämä vaatii meiltä, että me huolehdimme ja kehittää kulttuuria ja Suomen kieltä norjassa!

 

La meg avslutte med vår egen kong Olav sine ord for 40 års siden der han ga uttrykk for sitt framtidshåp:

... Monumentet står som en erkjentlighet overfor slekter hvis kvinner og menn med sin innsats og sitt arbeid var med å bygge Finnmark, og la det for all tid stå som et symbol på svundne og fremtidige tiders brorskap og samhørighet mellom våre land mot det ytterste nord».

 

Ord som fortsatt gjelder i dag ? dette krever av oss at vi tar vare på og utvikler vår kultur og det finske språk i Norge !

 

Takk for oppmerksomheten !

Nils Petter Pedersen
Leder Norsk Finsk forbundLes Ordfører i Vadsø sin tale

Les Ambassadøren sin taleFylkesmann Anders Aunes tale i 1977

Kommenter artikkel:FB logo

Klikk på bilde for å få opp hele Albumet.

Finske Kulturdager Vadsø 2017

Kommenter artikkel:FB logo

Sannhetskommisjon for fornorskningen av samer og kvener

Norsk finsk forbund - Norjalais-suomalainen liitto, har på sitt landsmøte den 17. juni 2017 drøftet representantforslaget som er fremmet i Stortinget om opprettelse av en Sannhetskommisjon for fornorskningen av samer og kvener.

Urfolket samer og minoriteten kvener/norskfinner har ikke felles skjebne

Norsk finsk forbund er landsomfattende som 1 av 3 organisasjoner som organiserer den nasjonale minoritet med det offisielle fellesbegrepet kvener/norskfinner. Forslagstillerne overser dette fellesbegrepet. Vi er selvfølgelig folk som folk flest, men oppfatter oss ikke som et eget folk i Norge, slik enkelte innen minoriteten fremstiller det.

Forbundet har merket forslagstillernes fremstilling om at: ? samene og kvenene har hatt en felles skjebne. Sårene fra fortida er dype og historia tung å bære for mange. Det handler om skam, om mangel på språk, om psykisk helse, om usynliggjøring og om tabuer. Dette perspektivet er etter forbundets oppfatning negativt og underbygger «offerrollen» som vi tar avstand fra for vår del. Forbundet er ikke enig i at disse to gruppene har hatt en felles skjebne, til det er historien for forskjellig. Det er etter forbundets mening derfor misvisende å likestille minoriteten kvener/norskfinner med urfolket samene. Sametinget og samenes organisasjoner finner sikkert fram til gode forslag på å handtere representantforslaget videre for samenes del.

Kvener/norskfinner har ikke behov for grunnlovsvern

Forbundet tar til etterretning at samene har status som et urfolk med grunnlovsvern. Det er fra ledende hold i Norske Kveners Forbund uttalt at: Kvenene har ikke et vern i grunnloven, kvenene har ikke fått beklagelse fra Kongen og kirka har heller ikke beklaget fornorskinga av kvener. Norsk finsk forbund mener at det ikke er behov for grunnlovsvern eller beklagelser. Med de finske områdene som vårt opprinnelsesland og våre dype finske røtter, er vi stolt over hvem vi er. Vårt bidrag til vedlikehold av den kvensk/norskfinske kulturen og til utviklingen av det norske velferdssamfunnet er respektabel. Vi er for at både de samiske og finske språkene skal blomstre i Norge, at folk skal leve side om side med respekt, og toleranse for hverandres historie og meninger. Som aktive deltakere i det norske demokrati iallfall gjennom de siste 90 år må vi som nordmenn flest ta medansvar for myndighetenes politikk.

Ikke uønsket fornorskning

Om fornorskningen vil forbundet poengtere at finsk er og har vært vårt språk i Norge - både muntlig og skriftlig gjennom snart 400 år. Det er kunnskapen om det finske skriftspråket som opp gjennom århundrene har holdt liv i talemålet også for de som foretrekker å kalle sitt språk kvenfinsk eller kvensk. Retten til opplæring i finsk som andrespråk ble hjemlet i Opplæringsloven på 1990-tallet. Riktignok bare i Finnmark og Troms. Det muntlige overlevde som arbeidsspråk i fiskeriene og i jordbruket helt fram til 1970-tallet. Kunnskapssamfunnets inntreden på 1960-70 tallet endret på dette. Vårt finske språk er opprettholdt ved vår kontakt med Finland og innvandringen fra Finland helt opp til våre dager. Vår tid har ingen grunn til å moralisere over at våre formødre og -fedre valgte å lære seg norsk. De kom frivillig til Norge for å bosette seg og sikre seg et trygt økonomisk utkomme. De tilpasset seg det norske samfunnet, men holdt sitt språk og sin kulturarv fra Finland i hevd. De ble samfunnsbyggere, ofte i fremste rekke.

Sats på det finske språket

Forbundet erkjenner at fornorskingspolitikken dels var begrunnet i nasjonsbyggingens navn. For myndighetene dreide det seg om integrering ? som det heter i dag. Forbundet ser åpenbare paralleller til dagens debatt om språkopplæringen i en vellykket integrering. Norsk finsk forbund vil understreke at den offentlige innsatsen for urfolket samene og minoriteten kvener/norskfinnet må være fremtidsrettet og ikke bli tilbakeskuende.  Sentralt i et slikt arbeid for kvener/norskfinner vil være tiltak for å fremme det finske språket i Norge. I dag brukes mye ressurser på å utvikle et kvensk skriftspråk basert på det finske skriftspråket. Forbundet mener at ressursene heller burde settes inn på tilrettelegging av læremidler for finsk som andrespråk i den norske skolen. Det er urovekkende at antall elever som tar finsk har vært sterkt synkende, og er det fortsatt. Få elever ønsker vektlegging av det kvenske i opplæringen. Barn kan ikke forledes til å lære kvensk, et språk de ikke kan nytte ut over en snever krets.

Ikke grunnlag for en sannhetskommisjon

Representantforslaget gir ikke grunnlag for en sannhetskommisjon. Men en debatt om forsoning mellom kvener/norskfinner om språkutviklingen tar vi gjerne. En urett rettes ikke opp ved å etablere en ny urett.

 

 


Kommenter artikkel:FB logoRepresentantforslagets er at det ….skal være en sannhetskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Vi har merket oss utsagn om at .. samene og kvenene har hatt en felles skjebne. Sårene fra fortida er dype og historia tung å bære for mange. Det handler om skam, om mangel på språk, om psykisk helse om usynliggjøring og om tabuer. Dette perspektivet er negativt og underbygger «offerrollen» som vi tar avstand fra for vår del. Vi vil likevel understreke at vi tar til etterretning at samene har status som et urfolk. Med sine organisasjoner og Sameting finner samene sikkert fram til gode forslag på å handtere denne saka videre.

Folket: Hvem er så vi? Jeg er som 5. generasjon norskfinne forbundsleder i Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto. Forbundet er landsomfattende som 1 av 3 organisasjoner som organiserer den nasjonale minoritet med det offisielle fellesbegrepet kvener/norskfinner. Forslagstillerne overser dette fellesbegrepet. Vi er selvfølgelig folk som folk flest, men vi oppfatter oss ikke som et eget folk i Norge.

Uretten: Hvilken urett ? Er det mangelen på eget språk ? Selv om myndighetene bestemte at opplæringa skulle foregå på norsk har det til alle tider vært lærere og prester som gjorde sivil ulydighet. De brukte finsk i sitt arbeid trass i gjentatte påbud og innskjerpinger om å bruke norsk. Debatten i en kunnskapsbasert pedagogikk i språkopplæringen har – dessverre kan man si i dag – i sin tid også hatt innslag av at opplæring av to språk samtidig kunne være uheldig.
Finsk er og har vært vårt språk i Norge - både muntlig og skriftlig gjennom snart 400 år. Det er kunnskapen om det finske skriftspråket som opp gjennom århundrene har holdt liv i talemålet også for de som foretrekker å kalle sitt språk kvenfinsk eller kvensk. Retten til opplæring i finsk som andrespråk ble hjemlet i Opplæringsloven på 1990-tallet. Riktignok bare i Finnmark og Troms. Det muntlige overlevde som arbeidsspråk i fiskeriene og i jordbruket helt fram til 1970-tallet. Kunnskapssamfunnets inntreden på 60-70 tallet endret på dette. Finsk er opprettholdt ved vår kontakt med Finland og innvandringen fra Finland helt opp til våre dager. Vår tid har ingen grunn til å moralisere over at våre formødre og fedre valgte å lære oss norsk. Vi ser åpenbare paralleller til dagens debatt om språkopplæringen i en vellykket integrering

Fornorskingspolitikken:
Også vi ser at fornorskingspolitikken var begrunnet i nasjonsbyggingens navn. For myndighetene dreide det seg om integrering – som det heter i dag. Men var alt svart-hvitt, handler det om makt og avmakt, om overgriper og offer? Dreide det seg om lidelse og systematiske overgrep som førte til et folkemord, eller mer dempet til et kulturelt folkemord?
Vi har som kvener/norskfinner aldri fått noen offentlig unnskyldning eller beklagelse fra norske myndigheters side over fornorskingspolitikken. En unnskyldning det ikke er behov for. Som aktive deltakere i det norske demokrati iallfall gjennom de siste 90 år må vi som nordmenn flest ta medansvar for myndighetenes politikk.

Sannhetskommisjon: Med de finske områdene som vårt opprinnelsesland og våre dype finske røtter, er vi stolt over hvem vi er og den kvensk/norskfinske kulturen vi her bidratt til. Vi er for at både de samiske og finske språkene skal blomstre, at folk skal leve side om side med respekt, og toleranse for hverandres historie og meninger. Representantforslaget gir ikke grunnlag for en sannhetskommisjon. Men en debatt om forsoning mellom kvener/norskfinner om språkutviklingen tar vi gjerne. En urett rettes ikke opp ved å etablere en ny urett.

Kommenter artikkel:FB logo

Velkommen til Vadsø og Vestre Jakobselv

I år feirer Finland 100 års jubileum som selvstendig stat, og den 18.juni er det 40 år siden Innvandremonumentet ble avduket her i Vadsø.

Vadsø norsk-finsk forening skal på oppdrag fra Norsk-finsk forbund markere dette som Finske kulturdager den 17.-18.6.2017 i Vadsø og i Vestre Jakobselv. Arrangementet er i samarbeide med Vadsø kommune, Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø museum og Vadsø kirke. Finlands ambassadør i Norge og Norges ambassadør i Helsinki er inviterte sammen med kommunens gjester fra Finland.

Ruijan suomalaiset kulttuuripäivät 2017
Suomi 100 v / Siirtolaispatsas 40 v
Tervetuloa Vesisaareen ja Annijoelle

Tänä vuonna juhlimme Suomen itsenäisyyden 100 vuotisjuhlaa ja 18. kesäkuuta tulee kuluneeksi 40 vuotta siirtolaispatsaan paljastamisesta täällä Vesisaaressa.
Vesisaaren Norja-Suomi seura järjestää yhdessä Norjalais-suomalaisen liiton
kanssa Ruijan suomalaiset kulttuuripäivät Vesisaaressa ja Annijoella 17.-18. 6. 2017
Teemme yhteistyötä Finnmarkin maakuntakirjaston, Varangin museon ja Vesisaaren kunnan ja kirkon kanssa. Kutsumme Suomen suurlähettilään Norjasta ja Norjan suurlähettilään Suomesta sekä vieraita Suomesta.

VELKOMMEN TIL Finske kulturdager i Vadsø
TERVETULOA Suomalaisille kulttuuripäiville Vesisaareen
PROGRAM OHJELMA
Lørdag 17.6. Lauantai
9.00-11.00 Scandic Hotell Vadsø
Norsk-finsk forbund, Landstyremøte
-Norjalais-suomalaisen liiton Yleiskokous

11.00 -15.00 Vadsø Museum, Tuomainen-gård
Sommeråpning m/kafe og musikk av Vesisaaren kantelettaret, utstilling «Monumentjubileet»
-Tuomaisen museotalolla Kesäkauden avajaiset
Kahvila ja musiikki esitys «Vesisaaren kantelettaret» sekä näyttely «Siirtolaispatsas»

11.00 – 15.00 Finnmark Fylkesbibliotek, Vadsø sentrum
-Maakuntakirjastossa, keskusta
Fotoutstilling av Arvid Sveen bilder - Valokuvanäyttely, Arvid Sveen
kl.13.00 Foredrag av Reidar Bakke «Læstadianske sangtradisjoner»
Kl.13.00 Esitelmä Reidar Bakke, «Lestadiolainen lauluperinne»

19.00 – 21.00 Vestre Jakobselv Samfunnshus «Finsk kulturkveld», dørene åpnes 18.30
Variert underholdning med sang og musikk og allsang.
Ruija Trio fra Sodankylä spiller. Kafe (ta med kontanter)
-Annijoen Kansantalolla «Suomalaiset iltamat», ovet avataan 18.30
Laulu ja musiikiesityksiä sekä yhteislaulua. Ruija Trio Sodankylästä esiintyy.
Kahvilassa myydään virvokkeita. (Huom: ota mukaan käteistä rahaa)

21.00-01.00 Dans, «Jakobselv guttan» spiller Inngangsbillett: KR 100.
Loddsalg og kafe. Øl og vinsalg.
-Tanssit, «Annijoen omat pojat» soittaa. Pääsymaksu 100 kr.
Arpajaiset ja kahvila. Oluen ja viinin myyntipiste.

Søndag 18.6. Sunnuntai
11.00 Vadsø kirke Gudstjeneste
Liturgi Anssi Elenius, Fossekallen-kor
-Jumalanpalvelus Vesisaaren kirkossa
Siirtolaispappi Anssi Elenius, Fossekallen kuoro

12.30 Innvandermonumentet
Markering av Finland 100 år og Monument 40 år
Taler og kransenedleggelse
-Siirtolaispatsaalla markeeraus Suomi 100 vuotta ja Patsas 40 v
Puheita ja seppeleenlasku

14.00 Festkonsert i Vadsø kirke - «Hilsen til Finland»
Fossekallen-kor, Ruija Trio, mm. opptrer.
-Juhlakonsertti Vesisaaren kirkossa - «Tervehdys Suomelle»
Fossekallen kuoro, Ruija Trio ja muita esiintyjiä.

Kommenter artikkel:FB logo

En Norden-pyntet Karl Johansgate i Oslo En Norden-pyntet Karl Johansgate i Oslo på Nordens dag i 2015. 23. mars feirer vi Nordens dag med en rekke arrangementer over hele Norden. Bli med på feiringen, oppfordrer Foreningen Norden-styreleder Rune Mørck Wergeland. Den 23. mars mar [....]
Vil du være med å feire Finlands 100-årsjubileum i sommer? Reiseoperatøren Nestor tilbyr en flere dager lang kulturreise i juli og august 2017. Her vil et spennende program ta deg innom berømte kunstnerhjem og anerkjente Savonlinna Opera Festival i Nyslott. Les mer& [....]
Les hele artikkelen -->> Tilbud på kulturreise til Finland
Hyvää ja menestyksekästä vuotta 2017! Vuosi on alkanut Suomi-Seurassa hyvin kiireisenä: onhan tämä vuosi Suomi-Seuran 90-vuotisjuhlavuosi ja ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlavuosi itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden lisäksi. Toivomme että v [....]
Les hele artikkelen -->> Hyvä ulkosuomalaisyhteisö
Nå skal enda flere privatarkiv i Finnmark berges gjennom tett regionalt samarbeid og Kulturrådets støtte. Ida Kjelen Thuv og Anne Karen Hætta er nyansatt for å arbeide med nettopp dette. Disse to skal spore opp og samle inn de glemte gruppenes egne stemmer, dokumentasj [....]
Välitämme teille tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän tervehdyksen. Bästa utlandsfinländska samfund, Vi vidarebefordrar republikens presidents självständighetsdagens hälsning. Dear Finnish expatriate community, We forward to you the Independe [....]
Les hele artikkelen -->> Hyvä ulkosuomalaisyhteisö!
16. November 2016

Kalender 2017

Forbundets Kulturkalender 2017 er tilegnet feiringen av Finland 100 år.
Forbundstyret har vedtatt at kalenderen distribueres gratis til alle medlemer og samarbeidsparter. Om noen ønsker flere kalendere som gave o.l. sender vi gjerne disse mot refusjon av portoutgiftene.
Liiton johtoku [....]
Les hele artikkelen -->> Kalender 2017
Den folkelige støtten for nordisk samarbeid er bred og foreningen opplever en økende interesse for Norden. Foreningen er glad for at den norsk-finske relasjonen blir verdsatt i 2017, og ser fram til å styrke forbindelsene i anledning Finlands 100-årsjubileum.
 
Les m [....]
Finske kulturdager Vadsø 2017
Den finske arven.
Organisasjon
Fotoalbum
Hva skjer?
Lenker
finskforb
Diskusjonsforum
InfoInnlogging
Kakeboksen
0.03 s - 71 kB