Årsplan 09-10

ÅRSPLAN 09-10

i samsvar med forbundets strategi- og handlingsplan 2008-2009

 

Forbundets oppgaver er som religiøs og partipolitisk nøytral organisasjon å

 • fremme og ivareta finsk språk, norskfinsk og finsk kultur
 • utvikle og bistå aktivitetene til sine medlemmer
 • ta opp aktuelle saker, samt drive informasjonsarbeid innenfor de formålsoppgaver som følger av forbundets vedtekter og landsmøtets vedtak.

 

1  ORGANISATORISK

Etablere et sekretariat med gode og enkle rutiner for medlemskontakt, medlemsrapportering og håndtering av organisasjonens drift, herunder

 • utnytte internettbaserte tjenester for effektive administrative rutiner og informasjonsvirksomhet ved egen hjemmeside - www.finskforbundet.no
 • videreutvikle et godt samarbeid med medlemsforeningene og selvstendige norsk-finsk foreninger samt internasjonale søsterorganisasjoner
 • reaktivisere passive medlemsforeninger og rekruttere flere medlemmer
 • opprettholde en lav medlemskontingent til forbundet samtidig som organisasjonens økonomiske driftsfundament sikres
 • etablere kontorfellesskap fortrinnsvis ved Finnmark fylkesbibliotek med Norsk-finsk info- og språksenter, finsk bibliotektjeneste og Varanger Museum på nasjonalt plan. 

 

2  INTERESSER OG RETTIGHETER

Fremme forbundets interesser og ivareta rettighetene ved å

 • videreutvikle retten til finsk som 2. språk i skoleverket
 • intensivere utviklingen av læremidler i finsk i barnehager og skole
 • få gjenomført bruken av norskfinner (kvener, norskfinner, skogfinner) som egen betegnelse for nasjonale minoriteter
 • få finsk språk - godkjent som minoritetsspråk i henhold til Det europeiske språkcharter
 • følge opp Nordisk språkkonvensjon.Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er oppfølgingsmyndighet for språkkonvensjonen og den konkrete oppfølgingen ivaretas av Norsk-finsk info- og språksenter ved Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø

 

 

 

3 KOMPETANSE OG SAMARBEID

Bygge opp kompetanse om forbundets behov og interesser og fungere som samarbeidspartner overfor myndighetene.

3.1 Kompetanse

 • Videreutvikle forbundets finske Kulturdager annet hvert år og den årlige Ivalo-samlingen med en obligatorisk kompetansedel knyttet til norskfinske minoritets- og finske innvandrerforhold
 • Videreføre Ruijan Kalenteri, lokale kalendere etc. som kulturhistorisk dokumentasjon
 • Samarbeide med Finnmark fylkeskommune, Fylkesbibliotekets Finsk bibliotektjeneste på nasjonalt plan og Finsk-norsk kulturinstitutt om formidling av litteratur og arrangering av litteraturseminarer, utstillinger etc.
 • Samarbeide med Norsk-Finsk info- og språksenter ved Finnmark fylkesbibliotek om tjenester for offentlige etater, bedrifter og privatpersoner med oversetting og tolking av norsk og finsk språk.
 • Følge opp Varanger museum IKS om Vadsø Museum/Ruija (Kven)museum som nasjonalt kompetanse- og formidlingssenter for finsk innvandring og norskfinsk kultur.
 • Samarbeide med Utdanningsavdelingene hos Fylkesmennene og Fylkeskommunene om finskopplæringen og utvikling av læremidler i finsk språk og norskfinsk kultur i barnehager, grunnskole og videregående skole
 • Initiere og støtte dokumentasjonsprosjekter

3.2 Samarbeide

 • Utvikle samarbeidet om finskbeslektede folk, språk og kultur i våre naboland
 • Samarbeide med Norsk Rikskringkastning og være en pådriver for finskspråklige sendinger i NRKs utvikling og iverksetting av sitt nye mediakonsept
 • Støtte nordområdesatsingen ved å utvikle samarbeidskanaler mot finske myndigheter
 • Foreningen NORDEN - arrangement for barn og unge særlig for finskelever i Norge
 • Finsk-norsk kulturinstitutt/Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti - kulturtiltak
 • Kommuner - vennskapsutveksling og kommunale kulturdager
 • Utvikle kontakten med Skogfinnene om kompetansetiltak
 • Følge opp Den norske Kirken´s samarbeide med medlemsforeningene om kirkelige tjenester på finsk som lesing av tekster og sanger under gudstjenester, dåp, konfirmasjon, og begravelser
 • Utvikle finsk sang- og musikk med Finnmark fylkeskommune, Musikk i Finnmark
 • Den finländska evl. församlingen i Norge v/innvandrerpresten
 • Suomi-Seura ry - finlendere bosatt i Norge
 • Finske ambassade og konsulater - generell informasjonsutveksling

4. TIDSPLAN/KALENDER 2009

Januar 24.                   Forbundsstyremøte, Vadsø

Februar 20.- 21.          Årskonferanse, seminar, ledermøte, Kirkenes

Mars 20.                     Forbundstyremøte

Juni 12.- 14.                Finske kulturdager, Sør-Varanger

September 4.- 5.         "Nettverksamling" finsklærere og forbundsstyremøte, Vadsø

Oktober 23.- 25.         Ivalo-samlingen Tema Kultursamarbeide. Arr. Porsanger

                                   Forbundstyremøte

Desember/Januar        Forbundstyremøte

Februar 5.- 7.-10         Landsmøte, Alta

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 6/3-2009

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: