Toppbilde

Hyvät 9. istuntoon, 20-vuotisjuhlaistuntoon 16.-17.6.2017 osallistuneet edustajat ja tarkkailijat!

Bilde

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) työjärjestyksen § 12 mukaan, Suomi-Seura ry, eli ulkosuomalaisparlamentin sihteeristö, laatii istunnosta pöytäkirjan, jonka tarkastajina toimivat varapuhemiehet. Pöytäkirja lähetetään sähköpostitse jokaiselle ulkosuomalaisparlamentin jäsenyhteisölle sekä istuntoon osallistuneelle edustajalle ja tarkkailijalle viimeistään kaksi kuukautta istunnon jälkeen. Sihteeristö pahoittelee viivettä. Pöytäkirjan liitteineen (14 + 31 sivua, yhteensä 45 sivua) löydätte USP:n internet-sivuilta osoitteessa www.usp.fi (Istunto 2017).

Pöytäkirja lähetetään ensisijaisesti sähköisenä. Ilmoittautuessanne istuntoon annoitte tässä käytetyn henkilökohtaisen osallistujan sähköpostiosoitteenne. Jos teillä on asiassa jotakin kysyttävää, olkaa ystävällisesti yhteydessä sihteeristöön (info@usp.fi).

Vuoden 2017 istunto hyväksyi 56 päätöslauselmaa ulkosuomalaisille tärkeistä asioista. Päätöslauselmat 2017 löytyvät USP:n kotisivulta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (www.usp.fi > Toiminta > Päätöslauselmat). Se luovutetaan Suomen pääministerille, jonka kansliasta se lähtee valtioneuvostoon lausuntokierrokselle.

Kiitos vielä kaikille juhlaistunnon osallistujille! Ystävällisin terveisin ja oikein hyvää uutta vuotta 2018!

Sini Castrén
parlamenttisihteeri

***


Dear participant to the 9th session, the 20th Jubilee Session (16-17 June 2017)!


According to §12 of the Standing Order of the Finnish Expatriate Parliament (FEP), the Finland Society which is the permanent secretariat of the FEP will draw up the minutes of the parliamentary session, to be inspected by deputy speakers. The minutes are to be sent by e-mail to all member communities of the Finnish Expatriate Parliament and to all representatives and observers who participated in the session, no later than two months after the session. The Secretariat apologises for the delay. The minutes together with its attachments (14 + 31 pages, total 45 pages) are on the Finnish Expatriate Parliament website www.usp.fi (Session 2017). An English summary of the minutes is coming up soon and posted to that page.

 

The minutes are primarily sent by email. When registering your participation to the Session, you gave the e-mail address used in posting this. If you have questions in the matter, I kindly ask you to be in contact with the secretariat (info@usp.fi).

 

The 2017 Session adopted 56 resolutions on matters important to expatriate Finns and Finns abroad. The 2017 resolutions are on the FEP home page in Finnish, Swedish and English (www.usp.fi > Activities > Resolutions). It will be handed to the Prime Minister of Finland from whose office it will be sent to a round of commentary in the Government.

 

Thank you once again to all the participants of the session! Best regards for the new year 2018!


Sini Castrén
parliament secretary

***

Bästa deltagare i den 9. sessionen, den 20-årsjubileumssessionen (16.-17.6.2017)!

Enligt utlandsfinländarparlamentets (UFP) arbetsordning § 12 skall Finland-Samfundet, dvs. utlandsfinländarparlamentets sekretariat, uppgöra ett protokoll från parlamentets sessioner. Vice talmännen fungerar som protokolljusterare. Protokollet sänds per e-post till samtliga organisationer, representanter och observatörer som deltagit i sessionen senast två månader efter sessionen.  Sekretariatet ber om ursäkt för försening. Protokollet tillsammans med bilagor (14 + 31 sidor, sammanlagt 45 sidor) finner ni på internet på utlandsfinländarparlamentets hemsida www.usp.fi (Sessionen 2017). Protokollets svensk sammanfattning är på kommande och sätts upp på samma hemsida.

 

Protokollet sänds i första hand till medlemmar och deltagare per e-post. Då ni registrerade ert participation i sessionen, gav ni oss denna e-post adress. I fall ni har frågor, ber jag er vänligen vara i kontakt med sekretariatet (info@usp.fi).

 

Årets 2017 Session godkände 56 resolutioner om ärenden viktiga till utlandsfinländare. Resolutioner 2017 finns på UFP:s hemsida på finska, svenska och engelska (www.usp.fi > Verksamhet > Resolutioner). De överräcks till Finlands statsminister som skickar dem på remissrunda inom Statsrådet.


Ett varmt tack till alla deltagare i sessionen! Med vänlig hälsning och gott nytt år 2018!Sini Castrén

parlamentssekreterare

 

 

 

 

Sini Castrén

parlamenttisihteeri / parlamentssekreterare / parliament secretary

Ulkosuomalaisparlamentti / utlandsfinländarparlamentet / Finnish Expatriate Parliament

Mariankatu 8 / Mariegatan 8

00170 Helsinki / Helsingfors, SUOMI - FINLAND

+358 9 6841 2127

sini.castren@suomi-seura.fi

www.usp.fi    Ulkosuomalaisparlamentti

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse