Nasjonal kvensk bibliotektjeneste - høringsvar til prosjektforslag fra Finnmark fylkesbibliotek

Bilde
Foto: Finnmark Fylkesbibliotek

Norsk Finsk Forbund konstaterer at det ikke er foretatt noen dokumentasjon av behovet for en kvensk bibliotektjeneste. Forbundstyret ber om at et eventuelt hovedprosjekt får som oppgave å utrede hvordan kvensk bibliotektjeneste kan innpasses i allerede eksisterende Nasjonal finsk bibliotektjeneste ved Finnmark fylkesbibliotek.

 

Kvensk bibliotektjeneste
Norsk Finsk Forbund organiserer norskfinner i Norge. Forbundet har fått aksept for at minoriteten benevnes som kvensk/norskfinsk.
Gjentatte ganger har forbundet bedt om at finsk anerkjennes som minoritetsspråk ved siden av kvensk. Finsk er det språket som tales mest innen minoriteten. I skolen får absolutt de fleste elever opplæring i finsk, kun noen få elever velger kvensk. Derfor har forbundet bedt om økt innsats for å utvikle læremateriell mv. til finskundervisningen, samt forsterket engasjementet for å fremme finsk språk og kultur i Norge mv. Forbundet har også bedt om økte bevilgninger til Nasjonal finsk bibliotektjeneste ved Finnmark fylkesbibliotek uten at det er tatt til følge.

Norsk Finsk Forbund konstaterer at det ikke er foretatt noen dokumentasjon av behovet for en kvensk bibliotektjeneste, jevnfør avsnittet ovenfor om bruken av finsk og kvensk språk. Forbundet mener at en så storstilt satsing på kvensk innen bibliotekvesenet som foreslått, vil skje på bekostning av Nasjonal finsk bibliotektjeneste. Den foreslåtte satsingen på kvensk vil:

•Kreve store økonomiske og personellmessige ressurser som vil gå på bekostning av den finske virksomheten ved Finnmark fylkesbibliotek.

• Vil føre til at hovedfokuset innrettes mot den minste delen av språkbrukerne i minoriteten både innen satsing innen litteratur og kulturtilbud ellers.

Det utgis så lite kvenskspråklig litteratur at det med fordel bør kunne handteres av finskavdelingen ved Finnmark fylkesbibliotek, og ikke ved å bygge opp omfattende virksomheter spredt rundt til ulike institusjoner. Dette vil i neste omgang føre til ytterligere ressursbehov og krav om økte bevilgninger. En satsing på Nasjonal finsk bibliotektjeneste vil fremstå som mer helhetlig ovenfor minoriteten, samt være mer effektiv. Man vil unngå at hovedfokus rettes mot bare en del av minoriteten.

Norsk Finsk Forbund ber om at et eventuelt hovedprosjekt får som oppgave å utrede hvordan kvensk bibliotektjeneste kan innpasses i Nasjonal finsk bibliotektjeneste ved Finnmark fylkesbibliotek, samt vurdere de økonomiske og personellmessige konsekvenser.

Forbundet har også merket seg at forprosjektet ikke bare er sendt til relevante organisasjoner, men i veldig stor grad til enkeltpersoner som er engasjert i arbeidet for kvensk. Dette vil nok merkes når høringsuttalelsene kommer inn. Vi kan heller ikke se at Finnmark fylkeskommune som eier er adressat.

vårt høringssvar vedtatt av forbundsstyre 05.12.15


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse