Finskundervisningen i Norge

Bilde
Landstyre

Landsstyremøtet i Norsk finsk forbund har i møte i Kirkenes den 27. april 2013 drøftet utviklingen innen finskopplæringen i Norge særlig knyttet til retten i Opplæringslovens § 2-7 for elever i Troms og Finnmark. Forbedret finskopplæring er en av forbundets viktigste innsatsområder og landsstyret vil uttale:

  • Forbundet er fornøyd med arbeidet med å utvikle læremidler tilpasset finskundervisningen og ber om at dette arbeidet videreføres og intensiveres.
  • Finskopplæringen bør gis i hele landet for og imøtekomme behovet til barn av nyinnvandrede finlendere, ikke minst til de sørlige deler av landet. Det bør gjennomføres en kartlegging av behovet.
  • En forbedret og utvidet finskopplæring forutsetter god tilgang på lærere. Det bør tilrettelegges for at det blir attraktivt for lærere også fra Finland å søke til Norge. Statusen til finskfaget må styrkes.
  • Det bør legges opp til formaliserte utvekslingsordninger mellom skoler i Norge og Finland, både blant elever og lærere. Dette vil virke motiverende og motvirke tilbakegangen i antallet som vil lære finsk.

Norske myndigheter ønsker fornuftig og effektiv bruk av offentlige midler. Forbundet ber myndighetene gjennomføre en evaluering av pengebruken til kvensk og finsk språk for å se om intensjonene i Opplæringslovens § 2-7 er oppfylt. Har man oppnådd tilfredsstillende resultater i den flerårige innsatsen, hva har fungert og hva har ikke fungert. Slik kan kartet justeres.  Evalueringen kan med fordel settes bort til en uhildet institusjon som ikke er berørt av disse bevilgningene, gjerne en finsk forskningsinstitusjon.

Landsstyret ber om at forbundet tar initiativ til møter mellom relevante myndigheter i Norge og Finland for å få til bedre ordninger for utveksling mellom elever og lærere og et utvidet kulturelt samarbeid mellom Norge og Finland.

Norsk finsk forbund vil fortsatt arbeide for at finsk i Norge blir godkjent som minoritetsspråk i gruppe II i det Europeiske språkcharter.

Landsstyremøte gir ros til forbundets faggruppe for finskundervisning som har gjort en systematisk gjennomgang av situasjonen og fremmet klare forslag. Det er landsstyrets håp at faggruppen kan fortsette sitt arbeid og gi innspill til forbundsstyret.

(Vedtatt av forbundets Landsstyre i Kirkenes 26.- 27. april 2013)

Suomen kielen opetus Norjassa

Norjalais-suomalaisen liiton johtokunta käsitteli kokouksessaan Kirkkoniemessä 27. huhtikuuta 2013 suomen kielen opetuksen kehitystä Norjassa erityisesti Tromsin ja Finnmarkin läänien oppilaiden koulutuslain 2-7 §:n mukaista oikeutta siihen. Suomen opetuksen kohentaminen on yksi liiton tärkeimmistä panostusalueista, ja liittokokous lausuu seuraavaa:

  • Liitto on tyytyväinen suomen opetukseen soveltuvan opetusaineiston kehittämistyöhön ja pyytää, että tätä työtä jatketaan ja tehostetaan.
  • Suomen kielen opetusta tulee antaa koko maassa, jotta uusien suomalaisten maahanmuuttajien lasten tarpeisiin voidaan vastata, varsinkin maan eteläosissa. Tarpeiden kartoitus tulee suorittaa.
  • Parempi ja laajempi suomen kielen opetus edellyttää hyvää opettajien saantia. On järjestettävä olosuhteet niin, että ne ovat puoleensavetäviä myös Suomesta tuleville opettajille. Suomen kielen status tulee saada vahvemmaksi.
  • Tulee suunnitella muodollisia vaihtojärjestelmiä Norjan ja Suomen koulujen välille, sekä oppilaille että opettajille. Tämä vaikuttaa motivoivasti ja torjuu suomea opettelevan oppilasmäärän vähenemistä.

Norjalaiset viranomaiset toivovat julkisten varojen järkevää ja tehokasta käyttöä. Liitto pyytää viranomaisia suorittamaan kveenin ja suomen kielen varainkäytön evaluoinnin, jotta nähdään, täyttyvätkö koulutuslain 2-7 §:n tarkoitukset. Onko monivuotisessa panostuksessa saavutettu tyydyttäviä tuloksia, mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut. Sillä tavalla voidaan suunnitelmaa tarkistaa. Evaluointi voidaan mielellään antaa jonkin jäävittömän laitoksen tehtäväksi, jolla ei ole tekemistä näiden määrärahojen kanssa, vaikkapa jollekin suomalaiselle tutkimuslaitokselle.

Johtokunnan kokous pyytää, että liitto tekee aloitteen Norjan ja Suomen asianomaisten viranomaisten välisen kokouksen järjestämisestä oppilas- ja opettajavaihtojen paremmiksi järjestelyiksi sekä laajemmaksi Norjan ja Suomen väliseksi kulttuuriyhteistyöksi.

Norjalais-suomalainen liitto tulee edelleenkin työskentelemään sen hyväksi, että suomen kieli tunnustetaan Norjassa Euroopan kielisopimuksen II ryhmään kuuluvaksi vähemmistökieleksi.

Johtokunnan kokous on antanut kiitosta liiton suomenopetuksen työryhmälle, joka on käynyt systemaattisesti läpi tilannetta ja tehnyt selkeitä ehdotuksia. Johtokunnan toiveena on, että työryhmä voi jatkaa työtään ja tehdä aloitteita johtokunnalle.

(Päätetty liiton  kokouksessa Kirkkoniemessä 26.-27. huhtikuuta 2013.)


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse