Vil ha frem norskfinnene

Bilde
TAS VIDERE: Statsråd Rigmor Aasrud lovte å ta Finskforbundets synspunkter videre etter møtet med Thor Robertsen og Nils Petter Foto: Kine Moxness Sandnes

MØTE MED STATSRÅD RIGMOR AASRUD , FAD PÅ RICA HOTELL VADSØ12.09.12 KL 11.40. FRA FORBUNDSTYRET MØTTE NILS PETTER PEDERSEN OG THOR ROBERTSEN. 

Prioriterte saksområder: 1. Anerkjennelse av norskfinner som begrep på forbundets nasjonale minoritet. 2. Anerkjennelse av finsk som vårt minoritetsspråk

Allerede ved ratifiseringen av Rammekonvensjonen om nasjonale minoriteter i 1999 ble det klargjort at denne omfattet alle etterkommere av den finske innvandringen til Norge. I ettertid ser vi ulempene av at myndighetene dessverre valgte å kalle hele gruppen for kvener. I politikkutformingen av konkrete tiltak i årene som er gått har motstanden og bevissheten om å bli benevnt med et utnavn – et begrep mange føler seg ubekvem med og som vi ikke har brukt om oss selv. Norge er også det eneste landet i verden som har valgt slik, vi har sverigefinner, amerikafinner osv. osv. Vi er derfor veldig tilfreds at FAD tok tak i dette og fikk Stortingets tilslutning til å benytte betegnelsen ”kvener/norskfinner” i offisielle dokumenter. Vi hadde imidlertid en forventning om en proaktiv informasjonsrunde sammen med FAD og de øvrige organisasjonene innenfor samme minoritet.  

I et møte med adm. i FAD 17.april inntok adm. seg etter vår menig seg passiv til en slik proaktiv info.runde. Konklusjonen var at ”det foreligger ikke pr. i dag konkret planer om noen informasjonskampanje i sakens anledning”. De henviste til sin erfaring at andre statlige organer gjerne ser hen til FADs måte å omtale nasjonale minoriteter på. Det er sikkert rett, men vår erfaring er at det tar lang tid å endre dette i opinionen, media etc. Vi har eksempler på at ved valget i 1999 er det altfor mange i dag som tror at vår nasjonale minoritet bare gjelder det kvenske. Dette kommer til uttrykk ved statstilskudd til generelle tiltak, prosjekter ol.  Flere eks. ?? Også i lovverk er det behov for å rydde opp. Siste sak hos oss om flerspråklig vegskilting der loven om Stadsnavn legges til grunn hos vegmyndighetene. Her er det snakk om kvenske stedsnavn ?? I samme møte 17. april tok vi også opp forbundets mangeårige krav om anerkjennelse av finsk som vårt minoritetsspråk. Her ble konklusjonen at dette vil være en lovsak der eventuelle endring av Opplæringsloven må håndteres av Kunnskapsdepartementet. 

Vi har hevdet at finsk rent faktisk er anerkjent som minoritetsspråk etter Opplæringslovens § 2-7, som kom i 1998. Denne retten er dessverre avgrenset geografisk til bare å gjelde i fylkene Finnmark og Troms. Vi ønsker derfor at denne retten blir gjort gjeldende i hele Norge.

Med det flyttemønster vi har og har hatt og innvandring fra Finland er behovet for finskopplæring tilstede også i fylker som Akershus, Oslo og Rogaland.
 Her har vi etablert kontakt med Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementet for den videre prosess. Adm i FAD lovet i april-møtet at de for sin del tar sikte på å besvare vårt krav innen utgangen av 2012.

Last ned vedlagte artikkel i Finnmarken:

Last ned dokumentfil (228 kB) :

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse