BOKANMELDELSER: Den finske arven

Bilde

Les anmeldelser om boken "den finske arven" her:


Karl O. Seipajærvi (eks. Bugøynes):

Norsk- finsk forbund har utgitt en bok under tittelen ”Den finske arven”, en antologi med Thor Robertsen som redaktør. Boka har tre hovedbolker:

1.”Fra Finland til fremtidens Ruija” Den tar for seg hvor innvandrerne kom fra, hvor de bosatte seg og hvordan de klarte å livnære seg ved ishavet eller Ruija (Nordlyslandet). Denne bolken inneholder mange meget gode og interessante artikler skrevet av finlendere og 3./4. generasjons innvandrere. Det ville ikke være riktig å framheve den ene artikkelen framfor den andre. Totalt gir artiklene et meget godt innblikk i innvandrernes vandring og hvordan de klarte å tilpasse seg livet i Ruija.

2.”Den finske påvirkningen” i den andre delen tar artikkelforfatterne oss med til den finske påvirkningen til det norske samfunnet, kulturelt og språklig.

3.Den tredje bolken av boka inneholder artikler om den finske framtida i Norge. Også denne delen av boka inneholder mange meget gode artikler. Nå i min sentimentale modus, kan jeg ikke unngå å nevne artikkelen om Sirpa Jakola, skrevet av Bjørn Hildonen, Nils Petter Pedersens ”Norskfinne eller …?, får noen av hver av oss til å våkne opp.

Er vi norskfinner eller kvener? I min barndom på Bugøynes ble kvenbegrepet oppfattet som negativt av de eldre, på samme måte som samene oppfattet lapp som et mer nedsettende begrep. Måten de norske myndighetene brukte begrepet på slutten av det 19.- århundre, var både diskriminerende og nedsettende.

At vi skulle være etterkommere etter folket i Kvenland, kan ikke historisk dokumenteres. Ordet Kvenland forekommer i Ottar`s beretninger fra rundt 900-tallet. Det var et land rundt Bottenvika. I dag er det ikke mulig å hevde at de finske innvandrerne som kom til Nord-Norge på 17- 1800- tallet, stammet fra Kvenland. Hvor ble det av resten av innbyggerne i Kvenland ? Meg bekjent er ingen av befolkningen rundt Bottenvika som kaller seg for kvener i dag.

Jeg beklager at penna løp litt løpsk. Dette var opprinnelig ment som en bokanmeldelse og ikke et saksinnlegg i kvendebatten. Etter å ha lest boka, er jeg meget imponert over det arbeidet som det Norsk-finske forbundet har gjort for å få til boka. En stor takk til redaksjonskomiteen bestående av Olav Beddari, Nils Petter Pedersen, Thor Robertsen og Morten Thuv. Jeg vil sterkt anbefale alle som er av finsk avstamming eller har interesse av den finske innvandringen, å lese boka. Den er informativ, interessant, morsom og rørende.Dag Gjerstad, Tromsø: Finsk eller kvensk – språk og identitets debatten fortsetter

Deler av denne boken vil av mange sees på som et grasrotoppgjør mot det etablerte faghistoriske miljøet og går derfor rett inn i den brennhete pågående debatten om opprinnelse, identitet og kulturforståelse på Nordkalotten. Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto/redaktør Thor Robetsen fra Skallelv i Nord-Varanger, har i denne boken samlet 15 forskjellige finske og norske bidragsytere, som hver for seg, i 25 ulike presentasjoner, belyser sentrale emner som; opprinnelse, utkomme, kulturell og språklig påvirkning, men ikke minst identitet for de mange tusen som gjennom flere hundre år – reiste fra den finsktalende delen av Norden til Ishavet. Boken er en typisk populærvitenskapelig framstilling; her finnes historisk stoff, presentasjoner av enkeltmennesker og deres skjebner , samt et ideologisk grasrotoppgjør mot både det faghistoriske miljøet og det politiske maktapparatet i Norge. Det stilles bla. spørsmålstegn med både datagrunnlag og de geopolitiske prosessene som førte til den norske ratifiseringen av Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter der kvensk ble definert som et minoritet språk, brukt av kvener. Bidragsyterne i boken føler seg umyndiggjort av prosesser og krefter utenfor deres kontroll, satt i en bås de overhodet ikke trives i; som kvener, de anser seg heller som norskfinner som forvalter både et språk og en kultur som har naturlige opphav i dagens Finland. Gjennom omfattende kildemateriale dokumenteres dette.

Temperaturen i mediadebatten både før bokutgivelsen: Den finske arven, og ikke minst i etterkant, er blitt høy. Dette viser at emnet fenger og har regionalgeografisk interesse. Dette i seg selv bør være et argument for at et bredere lag av publikum bør se nærmere på denne utgivelsen. Dette gjelder ikke minst sentralt plasserte journalister i regionen som er forbauset over ”støynivået”. At språk og identitet har gjennomslagskraft er ingen overraskelse, det viser ikke minst de siste mange års debatt omkring samisk kultur og språk. Finsk/kvensk kultur og språk er såvisst intet unntak i denne sammenheng.
Bokens to første deler gir en innføring i bakgrunnen for og konsekvenser av de betydelige innvandringene fra svensk og finsk Nordkalotten til Havlandet-Ruija; området mellom Lyngen i vest til Varanger i øst, som startet tidlig, tok seg opp utover 1700 tallet og toppet seg i de store sultårene på 1860 tallet. Så betydelig var innvandringen at den finsktalende del av befolkningen var i flertall i en rekke områder i Norge til langt ut på 1900 tallet. Siden innvandringen i perioder sammenfalt historisk med nasjonsoppbyggingen i Norge, styrking av norsk språk og kultur, ble konsekvensene langt fra smertefrie. Boken gir en rekke eksempler på enkeltmenneskers skjebner i denne brytningstiden, men samtidig også hvordan man tilpasset seg og gled kulturelt inn i den større folden; ble småbrukere, anleggsarbeidere og ikke minst fiskere. For det var havets korn – torsken som trakk og ga levevei, den gang som seinere.
Boken berører også etterkrigstidens industrialisering i fiskeindustrien, arbeidsinnvandring fra hele det moderne Finland med de konsekvenser dette fikk for revitalseringen og spredningen av finsk kultur og språk. Vi har mao. en interessant situasjon; på den ene siden en kultur og språk fra eldre finske innvandringsbølger, som i større eller mindre grad er levende, parret med en betydelig innvandring i moderne industriell periode fra 1960 tallet og utover til våre dager. Av naturlige årsaker har deler av Øst-Finmark i større grad enn områdene lengre vest, vært et kraftsenter som har greid å ta vare på tradisjonene, samt å fange opp den seneste og industrielle del av innvandringen. Dette er også den historiske kulissen for dannelsen av Norsk-finsk forbund i 1982, den ansvarlige utgiveren av boken.
Bokens siste del, språk og identitetsdebatten, er for mange den mest interessante, informative og avklarende. Her viser boken et ideologisk tilsnitt som nok både ergrer og gleder. Ved dannelsen av Norske Kveners Forbund i 1987 ble det organiserte finskmiljøet i Norge delt. Det språket som snakkes i Nord-Troms og Finnmark idag er en blanding av riksfinsk (nyere innvandring, samt store deler av skoleundervisningen), samt et språk som, og her ligger stridspunktet: er - eller – ikke er så vesentlig forskjellig fra riksfinske lokale dialektiske utgaver, at det bør godkjennes som et eget minoritetsspråk - kvensk.
I kjølvannet av de geopolitiske prosessene som for alvor startet på 1990 tallet og munnet bla. ut i i Norges ratifisering av Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter, ble kvensk godkjent som et minoritetsspråk, et språk som snakkes av kvener i Norge (en parallell utvikling i Sverige). Dette er en problemstilling som virker både fjern og fremmed for Norsk-Finsk forbund og store deler av det finskspråklige miljøet i Norge. I boken argumenterer skole- og språkmannen Olav Beddari og forbundets leder Nils Petter Pedersen mfl., som som alle kaller seg norskfinner, siden de er født i Norge og snakker en dialektpåvirket utgave av finsk riksmål, mot denne båssettingen og de konsekvensene dette medfører. I ”Den finske arven” ser vi atter hvordan spørsmålet om språk og identitet aktiviserer og debatteres, hvordan politiske prosesser kommer bardus på mennesker og hvordan dette oppleves som urettferdig og overtramp. Å definere andre menneskers tilhørighet og identitet er risikosport som kan hurtig slå tilbake på en selv. Boken gir eksempler på at norske politiske myndigheter vurderer denne saken annerledes nå enn bare for noen få år siden.

Den finske arven er en informativ, debatterende, men samtidig kontroversiell bok, de som søker kunnskap om dette emnet vil finne mye avklarende her. Vi har neppe sett siste kapittel i denne saken, i så måte har boken allerede oppfylt en av forfatternes visjoner; å sette søkelys på en betent sak for mange.
Olavi Hoikka, Lakselv
Suomalainen perintö: Vanhat parrat innostivat tallentamaan Ruijan historia

Norjalais-Suomalainen liitto on tehnyt kirjan, antologian "Den finske arven", suomeksi "Suomalainen perintö". Kirjassa 16 norjalaista, norjansuomalaista ja suomalaista kirjailijaa kirjoittaa mielenkiintoisia tarinoita suomalaisista, jotka ovat muuttaneet Norjaan.

Ruijaan muuttaneista suomalaista on tehty useitakin kirjoja. Ruijan tutkija ja kuvaaja Samuli Paulaharju on aikoinaan kirjoittanut omat dokumenttinsa ja Idar Kristiansen kirjoitti kirjan "Polut johtavat merelle". Kirja kertoo hyvin vaikuttavasti miten suomalaiset lähtivät 1850-luvun tienoilla Suomessa vallinnutta nälänhätää pakoon Ruijaan, runsaiden kalavesien äärelle.

Uusin kirja kertoo suomalaisten siirtolaisten sopeutumisesta, tulevaisuudesta, kielestä sekä identiteetistä uudessa kotimaassaan. 264-sivuinen ja 25 artikkelia käsittävä kirja on kolmiosainen. Ensimmäinen osa on nimeltään "Suomesta tulevaisuuden Ruijaan", toinen osa "Suomalaisuuden vaikutus" ja kolmas osa "Suomalaisten tulevaisuus Norjassa".

Kirjassa erityisesti yksi kirjailija yllättää monet vielä tuntemattomilla näkemyksillä suomalaisista Ruijassa. Kirjassa on useita piirrettyjä kuvia, jotka on tehnyt Arvid Sveen sekä valokuvia mustavalkoisina ja värillisinä. Kuvista osa on sellaisia, joita ei ennen ole julkaistu. Tellervo Laine on kääntänyt suomeksi kirjoitetut artikkelit norjaksi. Kirjan takaosassa on altalaisen Olga Heitmannin kirjoittama hieno runo.

Vanhojen partojen idea
Kirjan tekemisestä voidaan kiittää Olav Beddaria ja Morten Thuvia. He ottivat yhteyttä Norjalais-Suomalaiseen liittoon ja ehdottivat liittoa julkaisemaan kirjan, joka kertoo suomalaisten historiasta heidän muuttaessaan paremman tulevaisuuden toivossa Norjaan. Liiton puheenjohtaja Nils Petter Pedersen ja Thor Robertsen syttyivät nopeasti hyvästä ideasta. Kirjan "redaktöörinä", artikkelien kokoajana on toiminut Thor Robertsen. Häneltä kului puolitoista vuotta saada riittävän laajasti kertovat artikkelit kokoon.

Suomalaisia artikkelin kirjoittajia ovat Samuli Onnela, Heljä Tuoriniemi, Matti Yli-Tepsa, Riitta Saastamoinen, , Juha Ruusuvuori ja Olavi Hoikka.

Paikallishistoriaa
Kirja Suomalainen perintö sisältää paljon hyvää paikallishistoriaa suuresta siirtolaisaallosta 1800-luvulta aina nykypäivään asti. Kirja kertoo norjansuomalaisista, jotka ovat olleet tärkeitä yhteiskunnan rakentajia Finnmarkissa ja koko Norjassa. Siirtolaiset ovat edistäneet omalla panoksellaan norjan yhteiskuntaelämän edistymistä.

Kirjassa siirtolaiset itse kertovat mitä ovat kokeneet vuosikymmenien aikana. Miten he ovat 150 vuoden aikana onnistuneesti mukautuneet norjalaiseen yhteiskuntaan. Uudet siirtolaiset ovat puolestaan kertoneet miten he ovat sijoittuneet ja miten heidän mielestään on suhtauduttu suomen kulttuuriin vuosien aikana norjalaisessa yhteiskunnassa.
Kirjan julkaisutilaisuus oli Suomen itsenäisyyspäivän alla Vesisaaressa. Samaan aikaan kirja tuli myyntiin eri puolille Ruijaa. Viime viikolla kirjaa esiteltiin muun muassa Hammerfestissa, Altassa, Karasjoella ja Kirkkoniemessä. Lakselvissa Porsangin Norja-Suomiseura lahjoitti samalla Porsangin kunnalle suomalaisen ystävyyskunnan Keminmaan seuran 30-vuotisjuhlassa lahjoittamat kauniit taulut.

Norjalais-Suomalainen liitto on tiedostanut, että norjansuomalaisilla on paljon sukulaisia Suomessa. Sen vuoksi liitto kääntää kirjan suomeksi vuoden 2010 aikana.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse