UTTALELSE TIL BYSTYRESAK 38-08 – VADSØ MUSEUM

Bilde
Leder Nils Petter Pedersen

 

Vi viser til vårt brev til kommunen av 12. mars 2008 med tre uttalelser fra vårt landsmøte 24. februar 2008.

La oss slå fast allerede innledningsvis, at vi ikke er i mot verken kvener eller deres forbund. Vi lever heldigvis i et demokratisk land der motstridende interesser kan brynes og med organisasjonsfrihet som sentral verdi. For oss er det viktig at også vi norskfinner, blir inkludert i myndighetenes tiltak for språk, kultur og identitet. Også vi er anerkjent av departementet som nasjonal minoritet, men satt under fellesbetegnelsen kvener – noe vi er uenige i.

 
 
Det er 10 år siden bystyret fastsatte navnet på musèet. Da opplevde folk flest konsensus om vår finske innvandrerhistorie fra Finland og svenske Tornedalen. Språket var finsk, mens kulturmøtet mellom det finske og norske kunne kalles kvensk selv om alle ikke likte det. Det ”skjulte” også innslaget av samisk og russisk i vår kultur. Vi opplever nå at både vår historieforståelse og språk omdefineres til kvensk.
 
Det har skjedd mye de siste 10 årene som berettiger en gjennomgang av museèts oppgaver og navn. Stortinget har fastsatt en politikk på området og anerkjent nasjonale minoriteter. Kvensk er godkjent som eget minoritetsspråk på tross av uttalelser i mot fra de aller fleste skoler med finskopplæring, bl.a. skolene i Vadsø. Vårt anliggende er et funksjonelt finsk språk der også rester av lokale dialekter og lokale kulturuttrykk brukes i undervisningen. Tilslutningen til opplæring i finsk er nedadgående samtidig som vi registrerer at behovet for finsk språk er en viktig forutsetningene for å lykkes i regjeringens nordområdesatsing på næringsliv, særlig innen reiselivsnæringen. 
Sist og ikke minst er nyere historie og identitetsforskning kommet til.(Marjut Anttonen, Teemu Rymin, Kari Storaas).
 
Vi ønsker et levende og framtidsretta museum med folkelig deltakelse og vitenskapelig dokumentasjon som bærebjelker i sin virksomhet. Vi ser på ingen måte konflikt mellom musèets faglige selvstendighet og formannskapets forslag til bystyret som eier, om en gjennomgang av sammenhengen mellom musèets nasjonale oppgaver og navn. En slik gjennomgang vil etter de signaler vi får, snarere styrke enn svekke mulighetene for statlig medfinansiering av nybygget
 
Med vennlig hilsen - styret i NFF/NSL
Nils Petter Pedersen
forbundsleder
 
Kopi:  Kulturdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartemenet
            Likestillings- og diskrimineringsombudet
            Europaparlamentet
            Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse