Årsmøte 2007

Årsmøteprotokoll

ÅRSMØTE / VUOSIKOKOUS

24.-25.02.2007 på Rica Hotell i Vadsø

24.-25.02.2007 Rica Hotell Vesisaari

 

Tilstede/

Paikalla:         Anne Skogen, Marie Pettersen, Alvhild Sørum, Hilja Mäläskä, Irja Jaurakkajärvi, Carita Jansson, Wenche Kjølås, Oddmund Ratama, Anne-Lise Harjo Akerhei, Alf Salangi, Knut Hegg, Maarit Garvo, Ritva Krogh

                        I alt 13 deltakere.

 

Sak 1:              Åpning av møtet, konstatering av gyldighet.

                        Presentasjon av deltakere, bekreftelse av stemmeberettigede.

                        Anne-Lise H. Akerhei, leder, åpnet møtet. Møtedeltakerne presenterte seg.

                        Av disse var ni -9- stemmeberettigede.

                        Merknad: Sakliste/ sak 2/ punkt 1 som første sak.

                        Valg av møteleder og møtesekretær.

                        Forslag:           Maarit Garvo, møteleder

                                               Ritva Krogh, møtesekretær

                        Enstemmig valgt.

                        Stemmeberettigede: 9 som har stemmerett.

 

Sak 2:              Valg av to – 2 – personer til å underskrive møteprotokollen og

                        telle stemmer.

                        Knut Hegg og Hilja Mäläskä ble enstemmig valgt.

                        Resolusjonskomité:

                        Velges dersom det blir aktuelt, senere i møtet.

 

Sak 3:              Godkjenning av saklista.

                        Vedtak: Ingen merknader. Enstemmig godkjent.

 

Sak 4:              Årsmelding og regnskap for 2005 og 2006.

                        Revisjonsberetning.

                        Anne-Lise leste årsmeldingen.

                        Presisering 1) til punkt Representasjon: Maarit Garvo er varamedlem i

menighetsrådet 2) Maarit Garvo har vært sammen med Sonja Siltala som kalenderansvarlig.

Rettelse til punkt Innledning: Forbundet ble stiftet i 1982 og hette

”Finmarkun Suomiseurat”, noe seinere ”Pohjois-Norjan Suomiseurojen Liitto”,  i dag Finskforbundet i Norge / ”Norjan Suomiseurojen Liitto”.

 

Regnskap for 2005: Anne-Lise gjennomgikk regnskapet/ orienterte.

Kommentar fra Knut: Dårlig kontroll av kalendersalget.

Regnskap for 2006: Kalendersalget har fungert mye bedre grunnet

fakturering, forhåndssalg og fakturadato/ frist.

Revisjonsberetning:  Anne-Lise leste/ orienterte.

Anmerkninger og kommentarer: Flere bilag som mangler. Beløpene er der, men ikke spesifisert. Derfor er det vanskelig å finne ut hva som er kommet på kontoen.

Carita: Det måtte være en bedre ordning å avskrive gamle, utgåtte kalendere enn den praksisen som er i dag. Kan revisorene gi gode råd og tips til oss?!

Hilja: Hvorfor er godtgjørelsene så mye høyere i 2006 enn i 2005? Godtgjørelsene ble forhøyet i 2006.

Årsmeldingen/ regnskapene ble godkjent.

 

Sak 5:              Forslag til forbundets aktivitetsplan og budsjett for 2007

Det ble stor diskusjon om søknadene til departementet fra Nils Petter Pedersen og budsjettforslaget til styret og hva pengene brukes til. Det manglet ikke gode forslag! Saken ble utsatt til søndag.

 

Sak 6:              Ruija Kalender 2007 og tema for 2008

                        Maarit orienterte. Årets kalender: Opplag 800 stk. Tema: Hus og bygninger.

Neste års kalender har planter som tema. Maarit viste et forslag til neste års kalendertema: Nordnorsk natur/ Pohjoinen luonto.

Kommentarer: Det er altfor mange kalendere igjen. Opplaget må ned (Alf).

Hvordan kan vi få bedre støtte og å få salget opp?

Carita: Kulturinstituttet og ambassaden kan tenke seg å annonsere i kalenderen.

Annonsen koster x kroner. Finsk tilknytning til kalenderen. Kaarina Aas som har bidratt til ”Kirkon kukko”/ ”Kyrktuppen”, er ekspert på planter. Hun kan være behjelpelig/ gi tips. Carita snakker med henne.

Anne-Lise: Viktig med fine bilder.

Knut: Flotte naturbilder.

Wenche: Teksten både på norsk og finsk. Gode, korte tekster.

Kalenderkomitè: Maarit, Ritva, Kaarina Aas.

 

Sak 7:              Forbundets lotteri

Kommentarer: Hilja m/flere: Det er mange organisasjoner som selger lodd og derfor er det vanskelig å få solgt.

Carita: Kanskje større gevinster hjelper?

Knut: Heller større satsing på kalendere enn lotteriet.

Maarit. Det blir lotteri i forbindelse med kulturdager for å finansiere dagene. Forbundets lotteri blir for mye.

Vedtak: Vi hopper over lotteriet i denne omgang. Enstemmig godkjent.

 

Sak 8:              Høstturen til Finland. Tid/ sted? Program?

                        Forslag: Ivalo Hotell, sist i oktober.

                        Kan vi markere 25-årsjubileum i Ivalo? Olavi Hoikka skrev historikk til

20-årsjubileum. Kan det brukes som utgangspunkt og skrive historikk til

25-årsjubileum?

Olavi Hoikka har et langt medlemskap og har nedlagt et betydelig arbeid i Forbundet. Han fortjener en utmerkelse. Styret undersøker om det er mulig å søke fortjenestemedalje fra Suomi Seura ry.

Sør-Varanger Finskforening v/ Hilja påtar seg ansvaret for høstturen.

Vedtak: Ivalo Hotell, 26.-28.oktober. Enstemmig godkjent.

 

 

 

Sak 9:              Finske kulturdager i Nord-Norge, Vadsø 22.-24.6.2007

                        Tema: ”Røtter i Finland”. Maarit orienterte/ gjennomgikk programmet.

                        Komitéen  søker/ har søkt penger fra flere hold.

                        Maarit har laget plakat til kulturdagene. Flott utført!

 

 

Sak 10:            Innkomne forslag til årsmøtet.

                        Ingen forslag innkommet.

 

Sak 11:            Fastsettelse av Forbundets kontingent.

                        Den nåværende kontingenten er: - Foreninger under 50 medl.        400,-

                                                                             - Foreninger 50 medl. og over     800,-

                                                                             - Personmedlemmer                     200,-

                        Forslag fra Oddmund: Foreninger under 50 medlemmer forhøyes med

100 kr. og foreninger 50 medlemmer og over forhøyes med 200 kr. Det ble en del diskusjon for og i mot, og det endte med at Oddmund trakk tilbake forslaget sitt.

Vedtak: Vi beholder den nåværende kontingenten. Enstemmig godkjent.

 

Sak 12:            Personvalg.

                        Utsettes til søndag.

 

Sak 13:            Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer.

                        Godtgjørelser til styremedlemmer i dag:       Leder              kr. 2000,-

                                                                                              - telefon          kr.   500,-

                                                                                              Kasserer:         kr. 1500,-

                                                                                              Sekretær         kr. 1500,-

                                                                                              Styremedlem  kr. 1000,- hver

Kommentarer og forslag:

Anne-Lise: Maarit Garvo som varamedlem har møtt i alle styremøter uten å få godtgjørelse. Forslag: varamedlem honoreres med kr. 300,- pr. møte. Dette har tilbakevirkende kraft til året 2006.

Hilja: Hvorfor får de betaling som ikke møter opp?

Anne-Lise: Styremedlemmer bør få godtgjørelse pr. møte.

Carita: Hvorfor skal varamedlemmer få mindre betalt enn de faste?

Knut: Møtende representanter får samme godtgjørelse. Fast godtgjørelse til leder, kasserer og sekretær, møtende medlemmer kr. 300,- pr. møte.

Hilja: Valgkomitè får ikke godtgjørelse, men medlemmer som ikke møter opp, får betalt!?

Anne-Lise: I prinsippet bør alle få noe.

Vedtak: Styrets forslag: Samme som før + møtende varamedlemmer får

kr. 300,- pr. møte. Godtgjørelse til revisor kr. 500,-. Maarit får honorert for året 2006. Enstemmig godkjent.

 

Sak 14:            Valg av revisor

                        Viser til sak 12 som behandles søndag.

 

Sak 15:            Valg av to-2- personer til valgkomité

                        Viser til sak 12 som behandles søndag.

 

Møtet hevet kl. 17.00. Fortsetter i morgen, søndag 25.2.

 

 

Sak 12:            Personvalg

                        Valgkomitéen bestående av Wenche Kjølås og Oddmund Ratama

                        orienterte.

                        Valgkomitéens forslag til styret i Finskforbundet i Norge for 2007:

                       

                        Leder:                         Nils Petter Pedersen

                        Styremedlem:             Kaarina Lukkari                     (sitter 1 år til)

                        Styremedlem:             Ritva Krogh                           (sitter 1 år til)

                        Styremedlem:             Alf Salangi                             (sitter 1 år til)

                        Nytt styremedlem:     Anne-Lise H. Akerhei            (velges for 2 år)

                        Varamedlem:              1. Thor Robertsen                  (velges for 1 år)

                                                           2. Carita Jansson                    (velges for 1 år)

                        Valgkomité:                1. Wenche Kjølås                   (velges for 1 år)

                                                           2. Oddmund Ratama             (velges for 1 år)

 

                        Revisor:                      Pirkko Hansen

 

Vedtak: Valgkomitèens forslag godtas. Enstemmig valgt.

 

Sammensetning av styret velges ved første styremøte.

 

Sak 16:            Forslag til vedtektsendringer.

                        Ingen endringer.

 

Sak 17:            Resolusjoner.

                        Ingen resolusjonsforslag innkommet.

 

Sak 5:              Aktivitetsplan og budsjett for 2007

Forslaget til aktivitetsplan fra styret og et forslag fra Anne-Lise var utgangspunktet for diskusjon sammen med budsjettforslaget fra styret og

            søknad til grunnstøtte av Nils Petter Pedersen. Etter mye fram og tilbake

kom Wenche med et forslag: Utgangspunkt i Anne-Lises forslag og Nils Petter Pedersens søknad om grunnstøtte + en komité til å rydde opp i disse.

Komité:           Carita

                                   Knut

                                   Wenche

Aktivitetsplan: Se vedlegg 1

 

Budsjett for 2007: Se vedlegg 2

     

            Vedtak: Komitèens forslag til aktivitetsplan (med noen forandringer i teksten) og budsjett for 2007 ble enstemmig godkjent.

 

Sak 18:            Idèdugnad, informasjon fra lokalforeningene

                        Sammendrag av foreningenes aktiviteter: Ulike arrangementer i forbindelse

med Finlands selvstendighetsdag, morsdag og andre kulturelle dager, kunstutstillinger, lotterier, kafèer, turer til Finland, hytteturer mm

En imponerende aktivitet i foreningene våre!

Idèdugnad: Alf etterlyser samarbeid mellom foreningene. Kan f.eks.Vadsø Finskforening hjelpe til på Bygøynes i forbindelse med den årlige fiskeaften?

 

Carita informerte om et seminar med temaet  ”Ulkosuomalaisuus – identiteetti ja kriisit”, som finner sted 21.4.2007 i Oslo. Bevaring og utvikling av den finske identiteten er en vesentlig del av utenlandsfinnenes ’jeg’. Det sosiale nettverk i utlandet er ofte svært snevert og behovet er tilstede. Ved å arrangere et seminar som tar opp slike temaer kan gi svar til behov og gi utfordringer. Spørsmål fra Carita er: Kan Maarit Garvo bli deltaker på seminaret? Hvis Finskforbundet dekker halvparten av utgiftene, dekker Den finländska evl. församlingen i Norge resten.

 

Sak 19:            Avslutning/ møtet heves

                        Overrekkelse av gaver til Irja og Anne-Lise for ’takk for innsatsen’.

                        Vi ønsker det nye styret Lykke til!

 

                        Møtelederen hevet møtet kl. 11.50

 

 

 

 

………………………………………                      ………………………………………..

            Knut Hegg/sign.                                                                    Hilja Mäläskä/sign.

 

 

 

 

Ritva Krogh/sign.

møtesekretær/ referent

Vedlagt protokoll også i finsk versjon.

Last ned dokumentfil (27 kB) :

Årsberetning 2006

Finskforbundet i Norge/Norjan Suomiseurojen Liitto

 

ÅRSBERETNING/TOMINTAKERTOMUS  2006

 

Innledning

Finskforbundet ble stiftet i 1982, og har således 25 års jubileum i år (2007).  Forbundet som er en uavhengig organisasjon, har som mål å

·         ·        utvikle og bistå aktivitetene for sine medlemsforeninger

·         ·        være et samarbeidsorgan for finskforeningene/norsk-finskforeningene

·         ·        være et bindeledd mellom myndighetene og medlemsforeningene

·         ·        arbeide for å ivareta og fremme finsk språk og kultur i Norge og ta opp aktuelle saker

·         ·        samarbeide med lignende organisasjoner og personer som jobber mot samme mål

·         ·        drive informasjonsarbeid og videreføre samkvem mellom eldre og yngre generasjoner

 

Forbundets styre har bestått av følgende personer:

Leder: Anne-Lise Harjo Akerhei, Tana

Nestleder: Alf Salangi, Kirkenes

Kasserer: Kaarina Lukkari, Vadsø

Styremedlem: Ritva Krogh, Vestre Jakobselv

Styremedlem: Irja Jaurakkajärvi, Hammerfest

Varamedlem: Maarit Garvo, Kariel, V. Jakobselv

Varamedlem: Carita Jansson, Jar, Bærum

 

Aut. regnskapsfører Margrethe Harjo, Båtsfjord (ikke årsmøtevalgt) har ført regnskapet for 2005 og 2006

Revisor (årsmøtevalgt): Mia Saariniemi Finnestrand. Flyttet, - kunne ikke revidere 05 regnsk

 

Revisor: Pirkko Hansen, Lakselv ble valgt på årsmøtet 2006, reviderer regnsk. år 05 og 06

 

Valgkomité:  Oddmund Ratama, Lakselv og Wenche Kjølås, Sør-Varanger

 

Personmedlemmer:

Carita Jansson, Jar

Anneli Heitmann, Alta

Per Roterud, Gibostad

Inkeri Øvregård, Karasjok

 

Finskforbundet er medlem i:

Suomi Seura, Helsinki

Foreningen Norden

 

Årsmøtet ble i 2006 avholdt i Utsjok, 25.-26.02-2006

Det ble avholdt 5-fem styremøter i 2006, hhv: 28.01. Vadsø – 18.03. V.Jakobselv – 17.06.Polmak – 23.-24.09. Pasvik - 28.10. Ivalo,Finland – hvor 36 saker ble behandlet.

 

 

 

 

Representasjon:

Møte om finsk språk og kultur på Fylkesbiblioteket i Vadsø 290506

Møtet kom i stand etter initiativ fra Nils Petter Pedersen og Olav Beddari, som inviterte til møtet. Anne-Lise Harjo Akerhei og Ritva Krogh deltok pva Forbundet. Ellers deltok fra Sør-Varanger norsk-finsk forening Hilja Mäläskä, Elsa Haldorsen og æresmedlem og initiativtaker Olav Beddari, og fra Vadsø finskforening deltok Maarit Garvo og initiativtaker Nils Petter Pedersen.  Avisa Finnmarken var representert v/red. Bjørn Hildonen

 

Virksomhet:

Lotteri 2006 ble gjennomført og trekning foretatt den 010606 hos Maarit Garvo, som var lotteriansvarlig. Tilstede v/trekning: Maarit, Ritva og Anne-Lise. Overskudd 14.705,50. Konklusjon: Altfor få lodd ble solgt i 2006, og overskuddet ble derfor mindre enn forventet.

Kalendersalget: Det ble trykket opp 800 stk, mens 1000 året før, hvor man satt med mye usolgt. Ca 500 kalendere er solgt i 2006, men ikke alle synes å ha fakturert ut forsendelse av kalendere, under leders reisefravær, slik det ble bestemt.  Det må derfor presiseres at fakturering av så vel kalendere som lodd må gjennomføres i ettertid, da en vil oppnå et bedre system, og interessen for å selge er større, når lagene gjør opp faktura ved forfall, enten de har solgt alt eller ei.  Dette er en anbefaling fra regnskapsfører, som registrerte og påpekte at det bokføringsmessig ble feil varebeholdning og fordringer, slik det ble gjort tidligere.

 

Samarbeidspartnere:

Forbundet har et godt samarbeid med Innvandrerprest Carita Jansson og den finske menigheten i Norge. Vi holder kontakt med Finlands Ambassade angående finske valg og andre aktuelle saker.  Vi har i 2006 blitt medlem av Foreningen Norden.

 

Økonomi: Henviser til framlagt regnskap. Økonomien er tilfredsstillende, takket være stor nøkternhet med styremøter og mye privat overnatting, hyttemøter mv.

Inntektene er i hovedsak kalender- og loddsalg samt medlemskontingenter. 

 

Generelt:

Styre har engasjert Nils Petter Pedersen, som i samarbeid med advokat Knut Hegg, vil bistå Forbundet med søknad om offentlig støtte til å drifte forbundet, samt til kulturarrangement,  kurs mv. Positivt svar er ennå ikke mottatt, men vi har et håp om å bli tilgodesett, slik at vi kan bli mer synlig, og leve opp til våre vedtekter og idealisme.  I dag har vi kun den årlige Høstturen, som i hovedsak bekostes av deltakerne selv. 

 

Forbundet takker Sonja Siltala for godt utført arbeid med kalenderen 2007, og retter også en takk til forbundets egen Maarit Garvo, som har vært kalenderansvarlig samt lotteriansvarlig.

 

Styret i Finskforbundet i Norge 2006

 

Anne-Lise Harjo Akerhei       Alf Salangi                 Kaarina Lukkari

Leder                                      nestleder                     kasserer

 

Ritva Krogh                            Irja Jaurakkajärvi

Styremedlem                          styremedlem

 

Maarit Garvo                          Carita Jansson

Varamedlem                           varamedlem               

 

teksten

Last ned dokumentfil (7 kB) :
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 13/5-2008

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: