Vedtekter

Fet Historielags godkjente vedtekter

Vedtekter fra årsmøte 12. mars 2015

 

 

Innhold

§ 1.              Laget2

§2.              Formål2

§ 3.             Medlemskap – innmelding og utmelding  2

§ 4.              Hederspris og æresmedlemskap  2

§ 5             Årsmøtet2

§ 6.             Ekstraordinært årsmøte3

§ 7.             Kontingent3

§ 8.             Styret4

§ 9.             Valgkomité4

§ 10.             Utvalg og kontaktpersoner for særskilte arbeidsomårder4

§ 11.             Tilslutning til Romerike Historielag  4

§ 12.             Vedtektsendringer4

§ 13.             Oppløsning  4

 

 

§ 1.             Laget           

  Lagets navn er Fet Historielag og virkeområde er Fet kommune.

§2.             Formål           

  Fet Historielag har til formål å:

a)       verne om det som innenfor lagets virkeområde finnes av historisk interesse og verdi samt i tilknytning til dette søke å vekke interesse for bygdas og bygdefolkets kultur, liv og virke gjennom tidene.

b)      fremme det alminnelige historiske og kulturelle vernearbeidet i Fet kommune, og

c)       samarbeide med Romerike Historielag og andre lokale historielag om løsningen av andre oppgaver innenfor lagets arbeidsfelt.

§ 3.            Medlemskap – innmelding og utmelding

  Alle som vil virke for de i § 2 nevnte oppgaver, kan tas opp som medlemmer av laget.

 

  Medlemskap oppnås ved henvendelse til Fet Historielag eller Romerike Historielag og gjelder for det kalenderår det er tegnet, med mindre annet fremgår av tegningen.

 

  Utmelding må skje skriftlig til Fet Historielag eller Romerike Historielag med virkning for det påfølgende kalenderår.

 

Et medlemskap kan strykes når kontingent­restansen er mer enn ett år.

§ 4.             Hederspris og æresmedlemskap

Fet Historielag har innstiftet en hederspris som kan gis til:

-       personer

-       foreninger

-       bedrifter

 

som har fremmet historiearbeidet i Fet.

 

Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av styret gis æresmedlemskap i Fet Historielag.

§ 5            Årsmøtet

  Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Lagets virksomhet følger kalenderåret.

 

Innkalling til årsmøte med dagsorden og bilag sendes medlemmene med minst 14 dagers varsel. Kopi av innkallingen og bilag sendes samtidig til Romerike Historielag.

 

Møte- og stemmerett har medlemmer som har betalt kontingent i det foregående år, samt æresmedlemmer.

 

 

Styret er ansvarlig for at følgende behandles på årsmøtet:

 1. Registrering av fullmakter.
 2. Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen.
 4. Styrets beretning om siste års virksomhet.
 5. Regnskap for siste kalenderår med budsjettforslag og arbeidsprogram for inneværende år.
 6. Revisors beretning.
 7. Styrets ansvarsfrihet.
 8. Fastsettelse av årskontingent for neste kalenderår.
 9. Forslag fra medlemmer innkommet innen 31.januar

Årsmøtet velger etter innstilling fra valgkomiteen:

-         Leder, velges med funksjonstid på 1 år.

-         4 styremedlemmer, 2 styremedlemmer er på valg hvert år med funksjonstid på 2 år.

-         2 varamedlemmer til styret med funksjonstid 1 år.

-         2 revisorer, 1 på valg hvert år med funksjonstid 2 år.

-         Festkomité på 3 medlemmer, 1 på valg hvert år med funksjonstid 3 år.

-          Fotoutvalg på 2 medlemmer, 1 på valg hvert år med funksjonstid 2 år.

-          Slekthistorisksutvalg på 2 medlemmer, 1 på valg hvert år med funksjonstid 2 år.

 

Videre velges på årsmøtet:

-          Representanter til Romerike Historielags årsmøte med vararepresentanter inntil det antall lagets medlemstall gir rett til.

-         Valgkomite på 3 medlemmer, 1 på valg hvert år med funksjonstid 3år.

 

Fremmes det flere kandidater enn det er plasser til, er den eller de valgt som får flest stemmer. Om noen krever det, skal valg holdes skriftlig.

 

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for inntil 3 andre medlemmer, for øvrig har de fremmøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

 

Referat sendes medlemmene samt Romerike Historielag senest 2 måneder etter møtet.

 

§ 6.            Ekstraordinært årsmøte

  Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 1 måneds varsel etter:

 1. Vedtak av et årsmøte.
 2. Enstemmig vedtak av styre.
 3. Krav fra minst halvparten av medlemmene.

 

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling.

§ 7.            Kontingent

  Kontingenten til Fet Historielag fastsettes av årsmøtet for neste kalenderår.

§ 8.            Styret

  Fet Historielag ledes og dets midler forvaltes i henhold til lagets vedtekter og budsjett, av et styre som velges på årsmøtet bestående av:

  - leder

  - 4 styremedlemmer

  - 2 varamedlemmer

 

  Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet.

 

  Styret er beslutningsdyktig når :

-         leder og minst 2 av styrets øvrige medlemmer er til stede

-         styret er fulltallig med 4 styremedlemmer i fravær av leder

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

 

Varamedlemmene skal innkalles til hvert styremøte. De har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ved forfall blant styrets faste medlemmer inntrer stemmerett.

 

Det skal føres protokoll over alle møter og de saker som behandles.

§ 9.            Valgkomité

  Valgkomiteen velger selv sin leder blant komitéens med­lemmer og forbereder og innstiller til valgene til neste årsmøte.

§ 10.            Utvalg og kontaktpersoner for særskilte arbeidsområder

  Laget kan ha egne utvalg for særskilte arbeidsområder innen lagets virkefelt.

 

Kontaktpersoner og arbeidsgrupper til særskilte arbeidsområder utnevnes av styret.

§ 11.            Tilslutning til Romerike Historielag

  Laget skal stå tilsluttet Romerike Historielag og betale den kontingent som til enhver tid er fastsatt av årsmøtet i Romerike Historielag.

§ 12.            Vedtektsendringer

  Endring av disse vedtekter kan kun besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall.

Endringsforslag skal vedlegges innkallingen til årsmøtet.

Før vedtektsendringene trer i kraft må de godkjennes av Romerike Historielag.

§ 13.            Oppløsning

  Ved oppløsning av Fet Historielag, overføres lagets eiendeler og arkivalie til forvaltning av Romerike Historielag.

 

Vedtak om oppløsning av laget krever minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 1/8-2015

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: