Reviderte korona-vettregler.

«Korona-vettregler» for badmintonaktivitet – Norges Badminton Forbund, pr. 29. mai 2020
- Gjeldende fra og med 4. juni
TRENING FOR BARN OG UNGDOM TIL OG MED 19 ÅR
• Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
• Det tillates vanlig trening, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe.
(Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og
treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20
personer i hver treningsgruppe.)
• Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene
gang etter gang
• Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig hver gang
• Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
• Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
• Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra
lokale forhold
• Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
• Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om
viktigheten av god håndvask før og etter trening.


TRENING FOR VOKSNE
• Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
• Det skal være minst 1 meter (gjerne mer) mellom hver person som deltar på treningen, og
totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig å holde
minst 1 meters avstand mellom hver person. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper
i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter
mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1 meter
mellom hver person)
• Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene
gang etter gang
• På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller. Unntak kan gjøres for
øvelser som kan gjennomføres hvor spillerne holder minimum 1 meters avstand fra
hverandre. Det er også unntak der det kan være to spillere fra samme husstand på samme
banehalvdel.
• Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig hver gang
• Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
• Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
• Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra
lokale forhold
• Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
• Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om
viktigheten av god håndvask før og etter trening
ARRANGEMENT
Arrangementer og samling i grupper Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt så
lenge arrangementet er på offentlig sted, se Covid-19-forskriften § 13.
Etter 15. juni åpnes det, dersom smittespredningen fremdeles er under kontroll, for arrangement
med inntil 200 personer.
• Personer som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om
avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.
• Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, treningsleir og liknende, men
ikke ordinær trening.
• Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede
uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller
oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
• Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om
avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke
deltar på arrangementet.
• Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing.
• Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement
• De samme korona-vettregler som er nevnt over under «TRENING» ifbm. med avstand,
hygiene osv. gjelder for arrangement
• Syke personer/personer med korona-symptomer skal holde seg hjemme både fra trening og
arrangement
• Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra
Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.
For styret
Trond Wåland (sign) Espen Larsen (sign.)
President Generalsekretær

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse