Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Buttekvern Seniordans (BS) (vedtatt på årsmøte 26.01.2018)

Vedtektene er tilpasset veiledende retningslinjer for dansegruppers vedtekter vedtatt på Landsmøtet i Seniordans Norge 25.4.2017.


1. Organisasjonens navn: Buttekvern Seniordans
Org.nr. 993 558 656
Gruppa ble stiftet: 15.11.1999
Tilsluttet: Region Hedmark og Seniordans Norge
1.1. Seniordans Norge er en frivillig landsdekkende organisasjon. Seniordans Norge er delt inn i regioner, og er forankret i nærmiljøet gjennom lokale dansegrupper. Buttekvern Seniordans (BS) holder til i Brumunddal.

1.2. Gruppa er åpen for alle som støtter Seniordans Norges formål og betaler kontingent fastsatt av årsmøtet i BS. Kontingenten til dansegruppa omfatter også kontingenten til Seniordans Norge bestemt av Landsmøtet. Ingen kan være registrert som hovedmedlem i mer enn ei dansegruppe.

1.3. Danseledere i BS er automatisk medlemmer i Seniordans Norge.

2. Formål

2.1 Fremme seniordans i området. Seniordansen har ingen aldersgrenser.

2.2 Gjennom sin virksomhet å gi medlemmene opplæring i et utvalg danser i et positivt læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal en spre kunnskap om seniordansens helsefremmende virkning.

2.3 Fremme et godt miljø i gruppa med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer.


Vedtekter for Buttekvern Seniordans

2.4 Sørge for at danseledere får kurs i seniordans og sittedans.

2.5 Holde god kontakt med andre seniordansgrupper, særlig nabogruppene.


3. Medlemskap og kontingent

3.1 Medlemmene i den enkelte dansegruppa er gjennom gruppas medlemskap kollektivt tilsluttet Seniordans Norge.

3.2 Aktive danseledere i Buttekvern Seniordans er fritatt fra å betale kontingent til BS.

3.3 Styret i BS kan beslutte tildeling av æresmedlemskap i Buttekvern Seniordans etter forslag fra medlemmer i BS. Styret kan også selv foreslå kandidater. Alle forslag om æresmedlemmer behandles av et fulltallig styre, og det kreves enstemmighet. Styret fastsetter sine egne retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap. Retningslinjene skal i hovedsak følge retningslinjene for tilsvarende tildeling i Seniordans Norge.

Æresmedlemmer er fritatt fra å betale kontingent til Buttekvern Seniordans.


4. Årsmøtet

4.1 Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar.

4.2 Dette innkalles med minimum 3 ukers varsel. Frist for forslag er 2 uker før årsmøtet.

4.3 Saksliste med dokumenter og innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

4.4 Alle medlemmer som har betalt kontingent, eller er fritatt fra å betale kontingent, har stemmerett.

4.5 Avstemming: Se «Regler om stemmegiving i Seniordans Norge» vedtatt av Landsmøtet 25.4.2017.

5. Dagsorden for årsmøtet

5.1 Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste.

5.2 Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive referatet sammen med møteleder.

Vedtekter for Buttekvern Seniordans

5.3 Behandle styrets årsmelding.

5.4 Godkjenne revidert regnskap.

5.5 Behandle innkomne forslag fra styret og medlemmene.

5.6 Godkjenne styrets arbeidsplaner.

5.7 Behandle budsjett og fastsetting av kontingent.


Valg på årsmøtet
5.8 Buttekvern Seniordans ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. En av danselederne skal være ett av styremedlemmene, og en annen av danselederne skal være ett av varamedlemmene. Danselederne skal selv innstille sitt styremedlem og sitt varamedlem overfor valgkomitéen.

Danseledernes varamedlem blir personlig varamedlem for danselederen som sitter i styret. Det andre varamedlemmet skal velges blant de øvrige medlemmene i Buttekvern Seniordans, og være personlig varamedlem for de øvrige medlemmene i styret.

5.9 Valg av styre og varamedlemmer.

5.10 Årsmøtet velger leder for 1 år, de øvrige i styret og varamedlemmer for 2 år. Det skal tilstrebes kontinuitet i alle valg. Styre- og varamedlemmene kan gjenvelges.

5.11 Valg av 2 regnskapskontrollører for 2 år.

5.12 Valg av valgkomité. Valgkomitéen består av 3 medlemmer, som velges for 1 år. Ingen av komitéens medlemmer kan sitte lengre enn 2 perioder.

5.13 Årsmøtet velger delegater til regionens årsmøte.(Antall – se regionen)


6. Styret:

6.1 Har ansvar for at sentrale regler følges, blant annet at åpenhet, medbestemmelse og inkludering ivaretas.

6.2 Har ansvar for drift, planlegging og iverksetting av vedtak.

6.3 Har ansvar for regnskapet.

Vedtekter for Buttekvern Seniordans

6.4 Oppnevner komitéer/ utvalg etter behov.

6.5 Har ansvar for at gruppa om mulig har flere danseledere, at disse får gå kurs og får instruere jevnlig. Danselederne samarbeider om oppgavene.

6.6 Bør sørge for at konflikter løses raskt.

6.7 Den til enhver tid valgte styreleder har sammen med ett annet styremedlem dansegruppas signatur. Dansegruppas forretningsadresse og postadresse skal være den til enhver tid valgte styreleders adresse(r). Den til enhver tid valgte kasserer skal ha dansegruppas bankfullmakt og tilgang til dansegruppas nettbank.

6.8 Har ansvar for å sende årsmelding og årsregnskap til regionen.

6.9 Har ansvar for å sende standardrapporten fra Seniordans Norge (medlemsrapportering) til regionen.


7. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet eller av et ekstraordinært årsmøte. Forslag til endringer skal stå på den utsendte sakslista. For gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de frammøtte.


8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/4 av medlemmene fremmer skriftlig krav med dagsorden.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppført på innkallingen.

Frister og regler er ellers som ved ordinært årsmøte.


9. Oppløsning

Vedtas på 2 påfølgende årsmøter med minst 3/4 flertall av de frammøtte med stemmerett. Det ene årsmøtet kan være ekstraordinært. Det bør være minimum 10 måneder mellom disse møtene. Det bør oppnevnes en komité med mandat fra årsmøtet til å styre avviklingen.

Ved oppløsning av Buttekvern Seniordans skal alle økonomiske midler overdras til Stiftelsen Buttekverntunet Eldresenter.


10. Ikrafttreden

Vedtektene og endringer i vedtektene trer i kraft etter at de er vedtatt i årsmøte.

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 1/3-2018

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: