Vedtekter for Brumund Sæter Vel

Under følger vedtektene for Brumund Sæter Vel.

Vedtektene ble endret siste gang under årsmøtet 8. august 2015.

§1 Brumund Sæter Vel har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og felles rettigheter.
  Vellet er upolitisk.

§2 Vellets virkefelt er begrenset til hytteområder utskilt fra Vang Almenning i Brumund/Lavlia området.§3 Rett til medlemskap har hytteeiere innenfor ovennevnte område. Innmelding skjer til styret.
  Årskontingent fastsettes av årsmøtet.
  Medlemsåret følger kalenderåret.
  Årskontingent betales forskuddsvis.

§4 Vellets ledes av styre på 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når
  3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine
  møter. Styret kan ikke – uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmer utover kontingenten.
  Styret velger revisor.

§5 Årsmøtet avholdes på en lørdag første halvdel av august. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene innen

  1. juni. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være hos styret innen 15. juni.

  Innkomne saker legges på vellets webside.

  Årsmøtet behandler følgende:

  a) Åpning med godkjenning av innkallelse.
  b) Valg av møteleder.
  c) Valg av sekretær og 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen.
  d) Styrets årsberetning.
  e) Årsregnskap og revisjonsrapport legges frem på årsmøtet.
  f) Valg

  • Valg av leder (1. år). 
  • Valg av kasserer (2 år). 
  • Valg av sekretær (2år). 
  • Valg av 2 styremedlemmer (2år). 
  • Valg av varamedlem (2år). 
  • Valg av 3 medlemmer til arrangementskomité. 
  • Valg av 2 medlemmer til valgkomité. 


  g) Fastsettelse av kontingent.
  h) Saker fra styret.
  i) Innkomne saker.

  Ved avstemming har hvert medlemskap en stemme.

  Skriftlig fullmakt kan gis. Denne sendes styrets leder 14 dager før årsmøtet. Alle saker avgjøres med
  alminnelig flertall blant de stemmeberettigede – med mindre annet er bestemt (jmf. §§ 7 og 8)
  Underskrevet protokoll og innbetalingsgiro for medlemskontingent sendes samtlige medlemmer
  ca. 31. januar. Frist for betaling av kontingent er 20. februar.

§6 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller 2/3 av de stemmeberettigede krever
  det. Innkallelse skal være skriftlig og sendes medlemmer med 1 måneds varsel og skal inneholde saksliste og
  redegjørelse for saker som skal behandles.

§7 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet/ekstra ordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall.

§8 Vellets oppløsning kan kun gjøres på årsmøtet og krever 3/4 flertall. Avstemming skal skje skriftlig.

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 12/10-2017

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: