Innkalling til årsmøte 2018

Dato: Lørdag 11. august.  LEGG MERKE TIL DATO

Klokkeslett: 12.00

Sted: BRUMUND FJELLSTUE. 

Sakliste.

 1. Åpning med godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Styrets årsberetning
 5. Årsregnskap og revisjonsrapport
 6. Valg
  • Valg av leder (1 år) – på valg.
  • Valg av kasserer (2 år) – på valg.
  • Valg av sekretær (2 år) – på valg.
  • Valg av styremedlem (2 år). Ingen på valg.
  • Valg av varamedlem (2 år). På valg.
  • Valg av arrangementskomite.
  • Valg av valgkomite, 2 medlemmer.
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Saker fra styret.
 9. Innkomne saker
 10. Orientering fra Vang Almenning
 11. Orientering fra Turstikomite, arrangementskomite.

Ved avstemming har hvert medlemskap en stemme. 
Skriftlig fullmakt kan gis. Denne sendes styrets leder 14 dager før årsmøtet. Alle saker avgjøres med 
alminnelig flertall blant de stemmeberettigede. 

Saker som ønskes tatt opp under punkt 9 på årsmøtet sendes skriftlig til undertegnede innen 15. juni 2018

Adresse: bharkinn@online.no eller Frøbergvegen 23, 2320 Furnes.

Etter årsmøtet blir det jubileumsfest. Se egen invitasjon som legges på vellets nettside og facebook.

Vi ønsker alle medlemmene en god sommer.

Med hilsen for

Brumund Sæter Vel

Bjarne Harkinn

leder

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse